út it ferline fan it Heidenskip

nij: 1871 (08/04/2007)
1906 (08/04/2007)
wizige: 1907 (08/04/2007)


ferhalen    

nij:


Yn de Heidenskipster doarpskrante De Buurtsboade wurde in soad stikken skreaun dy't te krijen hawwe mei de histoarje fan it Heidenskip.

Om in oersjoch te krijen fan de publisearre artikels sil ik besykje al dy artikels op dizze thússide te setten.

Oanfollings en ferbetterings binne fansels fan herte wolkom.

Gerrit Twynstra...

sjoch ek: