1901


Textart 7-document

út de Friso fan freed 28 desimber 1900:

VERSLAG van het verhandelde in de
    vergadering van den RAAD der
    gemeente WORKUM, van den
    21 December 1900.

  I.   Wordt medegedeeld:
  b.  een kennisgeving van B. en W., ...
            ... dat voor 1901 tot
schoolschoonmakers zijn benoemd:
                    ... voor
de school in 't Heidenschap Willem Muller.

  VIII.  Bepaling van de Commissie en het
getal leden voor de Commissie   en het
getal leden voor de Commissiën tot wering
van schoolverzuim.
  De Voorzitter geeft te kennen dat Burgem.
en Weths twee Commissiën wenschen in te
stellen en wel voor de bebouwde kom eene
van 7 leden en voor de buitenkom Heiden-
schap eene van 3 leden.
  Na gehouden besprekingen, wordt zonder
hoofdelijke stemming besloten in deze ge-
meente in te stellen twee Commissiën tot
wering van schoolverzuim en wel voor de
bebouwde kom en die gedeelten buiten de
bebouwde kom, waarvan de kinderen in de
bebouwde kom der gemeente de scholen be-
zoeken eene van zeven leden, en voor het
Heidenschap en de overige gedeelten in de
buitenkom der gemeente, waarvan de kinderen
de Heidenschapsterschool bezoeken, eene van
drie leden.

Willem Müller , ek wol Willem Hamburg, wie ôfkomstich út Dútsklân (Hamboarch?). Hy wenne op de Kninebuert en fertsjinne de kost as ferfeanter, dykwurker en mollefanger.


út de Friso fan woansdei 9 jannewaris 1901:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 31 December 1900 tot 7 Januari 1901.
  Overleden:  Jan Johannes Beekema 8 md z v Tjeerd Beekema en Marijke van der Bles.

Tjeerd en Marijke Bekema wenje op it Julianabuertsje yn herberch “Landzicht” (no Bonte en Gretha de Bruin). Jan Johannes is stoarn op 5 jannewaris.

út de Friso fan woansdei 16 jannewaris 1901:
  WORKUM.   Van wege de IJsclub »Wor-
kum'' had Zaterdag de aangekondigde hard-
rijderij plaats van jongens en meisjes. Twee
en dertig paren namen aan den wedstrijd deel
die, door prachtig winterweder begunstigd,
bijzonder geanimeerd was. Het was een lust
te zien hoe vurig de jongens vooruit schoten
en de meisjes opdouwden, daarbij zooveel
mogelijk in de streek blijvend.
  De uitslag was dat de prijs werd gewonnen
door J. Elzinga uit het Heidenschap en zijn
zuster, een fraai nikkel horloge en een paar
schaatsen werd aan hen uitgereikt....
  Dadelijk na afloop werden die prijzen over-
handigd voor het Stations-Koffiehuis, met een
toepasselijke en opwekkende toespraak van den
heer J. Bogtstra, wn.-Voorzitter van de Club.
n-----------------------------------------n
  Heden overleed onze jongste lie-
    veling
        Margaretha Juliana,
    in wier bezit wij ons slechts 12 weken
mochten verheugen.                    
    T. WESTENDORP.
            C. VAN DER WERF.
       HEIDENSCHAP, 14 Januari 1901.
n-----------------------------------------n
Burgerlijke Stand.
Workum, van 7 tot 14 Januari.

  Overleden: Margaretha Juliana 2 md d v
Tjebbe Westendorp en Catharina van der Werf.
Margaretha Juliana is op 20.10.1900 berne op sate “Groot Welgelegen”.


út de Friso fan woansdei 23 jannewaris 1901:
Burgerlijk Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 13 tot 20 Januari.

  Geboren:               ... Elisabeth d v Wiebe de Jong en Neeltje v. d. Wal te Nijega.

Yn de Boargerlike Stân fan H.A.N. fan 20 oant 27 jannewaris komt Elisabeth ek foar. Elisabeth is berne op 20 jannewaris. Se sil lettere trouwe mei Age Ottes Feenstra.

út de Friso fan woansdei 6 febrewaris 1901:

  HEIDENSCHAP.   Het vriezend weder dat
eenige kracht geeft aan het ijs heeft weder
een offer geëischt; het negenjarig jongetje
van den heer Tj. v. d. Meer waagde zich
Zondag met een speelmakker op het ijs, met
het gevolg dat de bedriegelijke korst brak en
beide kinderen te water geraakten. Ongeluk-
kig ging de redding van den knaap zoo moei-
lijk en duurde zoo lang dat hij als lijk werd
opgehaald. De toestand der ouders die hun
oudste lieveling zóó in haar woning moesten
terug zien zullen we niet beschrijven.

Burgerlijke Stand.
Workum, van 29 Januari tot 4 Februari.
  Geboren:  ... Jelle Arjen z v Jacobus Engelsma en
Jantje van Dijk.
  Overleden: Jelle 9 jr z v Tjitte van der Meer
en Janke Reidsma.

Wierskynlik is Jelle Arjen (oanjûn op 01.02.1901) ferneamd nei in jong ferstoarn broerke fan Jacobus Engelsma: Jelle Arjen (1884-1891)
Jelle van der Meer (09.04.1891 - 03.02.1901) syn âlden wenje yn it saneamde Warkumer Fjild . Wa wit wêr’t se wenne hawwe?

VERSLAG van het verhandelde in de
  vergadering van den RAAD der
  gemeente WORKUM, van den 29
  Januari 1901.

  VIII. Benoeming van leden voor de Commissiën
tot wering van schoolverzuim.
  De Voorz. deelt mede dat daarvoor door B. en
W. worden aanbevolen, ...
... voor het Heidenschap Y. Zandstra en H. Zeijl-
stra, M. Hielkema en Tjebbe Westendorp en Otte
Hospes en Simon Dijkstra.

Ysbrand Zandstra is it haad fan de skoalle yn it lân; H. Zeijlstra sit yn de gemeenterie fan Warkum; Marten Hielkema buorket op de pleats dy’t stien hat oan de âlde Heidenskipsterfeart in ein efter de pleats fan Jan Plantinga en Grietje Visser; Tjebbe Westendorp is boer op “Groot Welgelegen” (no Mellius en Ytsje Kramer); Otte Hospes buorket op “Sint Ursela” (no Klaas en Tine Jellesma); Simon Dijkstra is gemeenteriedslid.

út de Friso fan sneon 9 febrewaris 1901:

  Voor de hulp en bewijzen van deel-
        neming ons deze week betoond,
betuigen wij onzen innigen dank.
  WORKUMERVELD, 8 Febr. 1901.
                TJITTE V. D.  MEER
            en ECHTGENOOTE


út de Friso fan woansdei 27 febrewaris 1901:

    Bij gesloten briefjes TE HUUR voor
         vijf jaren, vanaf 5 Maart 1901
    tot dien datum van 1906: De perceelen
    uitmuntend WEILAND, gelegen in het
    Workumerveld onder Workum, samen
    groot 9 hectaren 9 aren 80 centiaren
    (24 8/10 maal 36 ¾ aren), thans in ge-
    bruik bij den Heer Jan Buwalda en eigen
    aan den Heer E. E. de Wolf te Workum.
       De voorwaarden liggen ter lezing in het
    Logement onder het Stadhuis te Workum
    en ten kantore van den Notaris C. TJEB-
    BES aldaar, te welken kantore de briefjes,
    gemerkt W, franco worden ingewacht
    vóór of op Dinsdag 12 Maart 1901.

De âlde sate “De Gedraaide Schoorsteen” is útelkoar flein. It lân wurdt no as los lân ferhierd.

út de Friso fan sneon 9 maart 1901:

  Bij Y. KUIPERS, firma H. BRANDEN-
BURGH & ZOON, te Workum is verschenen:
    De VERZORGING
             van
     JONGE KALVEREN
gedurende de eerste zes maanden
            door
         J. W. ASMA
              Veearts te Workum
Prijs 30 cent, franco p. p. 32 cent.


-- Met genoegen geven wij plaats aan het on-
derstaande:
 
  Tot mijn genoegen kan ik U melden dat ik
mijn jonge kalveren thans evenals in het vorig
jaar verzorg volgens het door U uitgegeven boekje:
De VERZORGING van JONGE KALVEREN
door J. W. ASMA, waarin alles zoo duidelijk
omschreven wordt en ze mij niet meer als vroeger
afsterven, en bij deze wijze nu zonder letsel met
goed gevolg opgroeien.
        BOUKE HAAGSMA,
    Veehouder in het Heidenschap
       onder Nijega (H.O.)

De útjouwer fan it boekje is de selde as dy fan de Friso. Bouke Haagsma wennet op de pleats efter de Hofmar (no Fentener van Vlissingen).


út de Friso fan woansdei 13 maart 1901:

  FR. ZUIDWESTHOEK, 11 Maart.
--  De hooge winden, waardoor afvoer van
het boezemwater geregeld kon plaatshebben,
hebben vele polders voor overstrooming be-
hoed.    De toestand was hoogst critiek.      Hier
en daar moesten polderdijken verhoogd worden;
op  enkele  plaatsen  was  het  water  niet  te
keeren.   Te Schuilenburg onder Hindeloopen
is een polder ondergeloopen;  te  Heidenschap
eveneens.   In  de  laatste  plaats  moesten  de
boeren gelaarsd de werkzaamheden binnenshuis
verrichten.


út de Friso fan sneon 23 maart 1901:

VERSLAG van het verhandelde in de VER-
GADERING van den RAAD der gemeente
WORKUM, van den 19 Maart 1901.

  III.  Wordt mededeeling gedaan van de vol-
gende ingekomen stukken.
  c. (een brief) van den heer Y. Zandstra houdende
bericht dat in de vergadering der Comm. tot wering
van schoolverzuim in 't Heidenschap tot Voorz.
en Secr. zijn benoemd de heeren O. Hospes en
Y. Zandstra.

  VII. Verzoeken van de Commissiën tot wering
van schoolverzuim in deze gemeente, tot wijziging
van het reglement inzake de uren voor het houden
der vergadering, enz.
  Zonder hoofdelijke stemming bepaald:
  b. ten aanzien der commissie voor het Heiden-
schap, dat de vergaderingen zullen worden gehou-
den den 2en en 4en Donderdag van iedere maand,
des namiddags te 6 uur, terwijl wat de wijziging
van enkele andere punten aangaat, daarin op grond
van het Kon. besluit geen verandering kan worden
aangebracht.

Ysbrand Zandstra is de skoalmaster fan de skoalle yn it lân. Otte Hospes wennet op ien fan de Ursula-saten (no fam. Jellesma)


út de Friso fan woansdei 27 maart 1901:

    Voorloopig Bericht.
  BOEREBOELGOED op Woensdag
den  17  April  1901,   ten huize van
JAN BUWALDA onder Workum
             C. TJEBBES, Notaris.


Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 17 tot 25 Maart.

  Geboren: Aplonia d v Freerk Smink en Grie-
tje v. d. Weg te Oudega.

Aplonia is berne op 17 maart 1901 yn de Skar (no stiet de pleats fan Jan en Beitske Kampen op dat plak). Neffens de berteakte hjit de mem Gerritje van der Wagen.

út de Friso fan  woansdei 3 april 1901:
Boereboelgoed onder Workum
  De Notaris C. TJEBBES te Workum
zal op Woensdag den 17 April 1901, des
voormiddags om 9 uur, ten huize van
Jan Buwalda in het Workumerveld onder
Workum, bij boelgoed, tegen contante
betaling , verkoopen:

  1.  Een uitmuntend en gezond BESLAG
VEE, bestaande uit: 41 Hoornbeesten,
w.o.: 32 melke, kalve en vare koeien en
rieren, 7 hokkelingen en 2 enterstieren,
2 Paarden en wel: een beste zwarte mer-
rie, mak en in alle tuig bereden, en een
best werkpaard; voorts 17 suipkalveren
en 6 schapen met en zonder lammeren.

  2.   BOEREREEUW en GEREED-
SCHAPPEN, als: glaswagen, hooiwagen,
sleeptrog, kalver- en varkenstroggen, koel-
trog, tonnen, melk- en kaasvaten, krui-
wagens, aadschammel, brokaad, gereid,
hoofdstellen en verder paardetuig, harken,
vorken, schuppen, griepen enz.

  3.   De MESTHOOP, liggende nabij de
huizinge van de Sate bij genoemden Bu-
walda in gebruik, en hetgeen meer zal
worden aangeboden.

  Koekdisschen en Hakblokken worden
op of bij de Hieminge niet toegelaten.

Jan Buwalda wennet op “De Gedraaide Schoorsteen” (no Folkert Twijnstra en Tryntsje Wijnja).

út de Friso fan woansdei 10 april 1901:

     Het Eierzoeken
is ten strengste verboden op de
Landen bij den ondergeteekende in gebruik
            TJ. WESTENDORP

    Het Slootjespringen
        en Eierzoeken
in de landerijen in gebruik bij den land-
bouwer BOUKE HAAGSMA in het Hei-
denschap, wordt verboden.
            K. K. DE JONG Sr.


út de Friso fan sneon 14 april 1901:
  WORKUM, 12 April. In de gister gehou-
den vergadering van den Raad dezer gemeente
is ...                ... aange-
nomen het verzoek van D. Harmens te Leeu-
warden en aan Burg. en Weths. machtiging
verleend tot het houden eener comparitie met
dien heer en Burg. en Weths. van Hem. Old.
en Noordw., teneinde eene bespreking te hou-
den over den bouw eener brug in het Heiden-
schap ...

      AFBRAAK
  De Notaris C. TJEBBES te Workum
zal op Vrijdag den 19 April 1901, des
namiddags 2 uur, in het koffiehuis ,,Zee-
burg'' aldaar, provisioneel verkoopen:
  1.   Op Afbraak: De eenige jaren ge-
leden belangrijk vernieuwde BOEREN-
HUIZINGE, staande aan de Opvaart van
de Oude Gracht en den reed naar den
Oudendijk onder Workum.
  2.  Het ERF  --  met boomgaard --
aldaar, groot ongeveer 32 aren 50 centi-
aren, waarop thans gemelde boerenhuizinge
staat.
  Beide thans in gebruik bij Jan Buwalda
en te aanvaarden: perc. 1   12 Mei en
perc. 2   12 November 1901.
  En zulks met recht van samenvoeging.
  Voorwaarden te vernemen en biljetten
te bekomen te kantore van den Notaris.

Op de provisjonele ferkeaping wurdt bean foar perseel 1 f 903,- en  perseel 2 f 580,-. Epke Leenstra, dy’t de pleats oant maaie 1900 hierd hat,  sil de pleats mei it hiem keapje en ôfbrekke litte. Fan it ôfbraakmateriaal sil in lytser pleatske boud wurde. De kosten dêrfan sille f 400,- wêze. It pleatske stiet der noch, nammentlik dy fan Folkert Twijnstra en Tryntsje Wijnja.

út de Friso fan woansdei 17 april 1901:

VERSLAG van het verhandelde in de
  vergadering van den RAAD der ge-
  meente WORKUM, van den 11
  April 1901.

  IX.  Adres van D. Harmens te Leeuwarden om
medewerking tot den bouw eener brug in het
Heidenschap.
  De Voorz. stelt namens B. en W. voor, dit
adres aan hen te renvoieeren en te machtigen om
met den heer Harmens en hunne ambtgenooten
van Hem. Oldeph. en Noordw. eene comparitie
te houden en daarna, zoo noodig een voorstel te
brengen ter tafel van den Raad.
  Dit voorstel in stemming gebracht, wordt met
algemeene stemmen aangenomen.

De fam. Harmens is û.o. eigener fan de pleats dêr’t de fam. H. Haanstra no op wennet. De brêge dy’t boud wurde moat sil de lettere Buertsbrêge wêze.

út de Friso fan woansdei 24 april 1901:

  WORKUM.     Uitslag der  j.l.   Zaterdag ge-
houden verhuring van het grasgewas der wegen
enz.

huur 1901 huur 1900
1e perceel Heidenschapsterweg f 62 f60
2e     »         id » 72 » 78
3e     »         id » 23 » 26
4e     »         id » 58 » 64
5e     »    Begraafplaats »   3 »   6
6e    »Stations- en Parallelweg » 13     » 13    
7e    »     een stuk grond a/de
          Heidenschapsterweg
»  5     »  7    
8e    »   het Baanspad  
9e    »     de gedempte Wijk   {
          bij D. van Dijk  


»   4
»   3    

»   3    
Totaal f 240 f 260

 Verschil in minder f 20.


út de Friso fan woansdei 8 maaie 1901:

VERGADERING van den RAAD der ge-
  meente HEMELUMER OLDEPHAERT EN
  NOORDWOLDE, op Zaterdag den 11 Mei
  1901, voorm. 9½ uur.
    Punten van behandeling:
  2.   Behandeling van het adres van D. Harmens
omtrent het maken van een brug over de Heiden-
schapstervaart.

Dit sil wierkynlik de Buertsbrêge wêze.


út de Friso fan sneon 11 maaie 1901:

H. STUUR
Timmerman te Workum
vraagt terstond eenige
Timmerknechten, Opperlieden
en Steenbikkers,
bij de nieuw te bouwen Boerenhuizinge
in het Workumerveld. Keet disponibel.

Bout Harmen Stuur (1856-1949) it nije pleatske dat yn it plak komt foar de Gedraaide Schoorsteen? (no Folkert Twijnstra en Tryntsje Wijnja)


út de Friso fan woansdei 15 maaie 1901:

VERSLAG van het verhandelde in de ver-
  gadering van den RAAD der gemeente
  WORKUM, van den 9 Mei 1901.

  VI.  Adres van M. A. Brandsma c. s. om uit-
dieping van eene vaart in het Heidenschap.
  De Voorz. stelt namens B. en W. voor de
Heidenschapster vaart vanaf Tj. Stellingwerf tot
Brandburen, langs de eigendommen van S. Dijk-
stra te slatten en 110 M. daarvan te baggeren,
zegt, dat de kosten alsdan pl. m. f 1000 zullen
bedragen en daaraan de voorwaarden te verbinden,
dat de aangrenzende  eigenaren kosteloos de daar-
uit komende grond bergen en het water in den
polder mag afloopen en eindelijk een en ander,
na den hooitijd uit te voeren.
  Na eene gehouden bespreking over het wensche-
lijke van baggeren of slatten, waaraan wordt deel-
genomen door de heeren IJntema, Jansen, Kroese
en de Voorz., stelt de heer Jansen voor de behan-
deling aan te houden tot de volgende vergadering
om zich dan vooraf beter op de hoogte te kunnen
stellen.
  Dit voorstel, ondersteund door den heer IJntema,
in stemming gebracht verklaarden de heeren Jan-
sen, Hingst, Dijkstra, IJntema en Posthumus er
zich voor en de heeren Tjebbes, Nauta, Kroese,
van Dijk, en Haijtema er zich tegen, zoodat de
stemmen staakten en het nemen van het besluit
tot eene volgende vergadering, ingevolge art 50
(2e alinea) der gemeentewet, wordt uitgesteld.

Mebius Assuerus Brandsma wennet op de pleats fan de fam. Veenhuizen.
Tseard Stellingwerf wennet op de pleats oan de Heidenskipsterdyk, dêr’t de famylje Engelsma no wennet.
Siemen Uilkes Dijkstra wennet op “Klein Welgelegen” (no fam Fekken).

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 28 April tot 12 Mei.

  Geboren:                       ... Brugt
z v Yge Westerbaan en Afke Groenhof te Nijega.

Yge Teakes Westerbaan en Afke Brugts Groenhof wenje op in skipke dat Brânburren as thúshaven hat.


út de Friso fan woansdei 22 maaie 1901:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 13 tot 20 Mei.

  Gehuwd:  Marten Hijlkema 52 jr en Engel
Haitsma 36 jr, beiden van Workum.

Marten Klazes Hijlkema (sûnt 20.01.1900 widner fan Doedtje Harings Abma) en Engel Baukes Haitsma (sûnt 22.02.1892 widdo fan Jentsje Rinkes Smits) binne buorlju fan elkoar. Martens pleats stie efter de pleats fan de fam. Jan Plantinga in ein it lân yn en dy fan Engel oan de Ursuladyk (no fam. Hengst).


út de Friso fan woansdei 29 maaie 1901:

VERSLAG van het verhandelde in de
  VERGADERING van den RAAD
  der gemeente WORKUM, van den
  24 Mei 1901.

  II.  Stemming over het voorstel van den heer
Jansen om de behandeling  van het adres van M.
A. Brandsma e. a. om uitdieping van eene vaart
in het Heidenschap aan te houden, tot eene vol-
gende vergadering, waarover de stemmen in de
vorige vergadering staakten.
  In stemming gebracht werd het voorstel met
algemeene stemmen verworpen.
  De Voorz. stelt alsnu aan de orde, het in de
vorige vergadering door B. en W. gedaan voorstel
om de bedoelde vaart te slatten en 110 M daar-
van te baggeren, onder voorwaarden, dat de aan-
grenzende eigenaren kosteloos  de daaruit komende
grond bergen en het water in den polder mag af-
loopen.
  Na gehouden besprekingen dit voorstel  in stem-
ming gebracht, wordt hetzelve met algemeene stem-
men aangenomen.

út de Friso fan woansdei 5 juny 1901:

Burgerlijke Stand.
Heml. Oldeph. en Noordwolde, van 19 Mei tot 2 Juni.

  Geboren:                     ... Jan z v
Fekke Fekkes en Marijke Dijkstra te Nijega

Fekke en Marij Fekkes hawwe by de Fossepôle wenne (no Douwe Haanstra). It hûs stiet der al lang net mear, mar hat noch lang de Fekkespôle hjitten.

út de Friso fan woansdei 19 juny 1901:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 2 tot 16 Juni.

  Geboren:      ... Jarig z v Hans van Dam en
Aukje Prins te Nijega.

Hans en Aukje van Dam hawwe in bakkerij op Brânburren (op it plak dêr’t no it hûs fan Jolle de Vries stiet).


út de Friso fan woansdei 26 juny 1901:

VERSLAG van het verhandelde in de
  Vergadering van den RAAD der ge-
  meente WORKUM, van den 20 Juni
  1901.

  I.  Wordt mededeeling gedaan van:
  a. een brief van A. M. Brandsma, waarin mede
uit naam van de andere onderteekenaars dank
wordt gezegd voor het genomen besluit op hun
adres, en verder bericht dat de gestelde voorwaar-
den worden aangenomen;

op 24 maaie  hat de gemeenterie fan Warkum tastimming jûn de feart tusken Stellingwerf (no Engelsma) en Brânburren te slatten en 110 meter dêrfan te baggerjen. De kosten sille sa’n f 1.000,- wêze.


út de Friso fan woansdei 27 july 1901:

VERGADERING van de RAAD der ge-
  meente HEMELUMER OLDEPHAERT EN
  NOORDWOLDE, op Zaterdag den 27
  Juli 1901, des voorm. te 9½ ure.
  Punten van behandeling:
  5. (Adres) van A. Bijlsma om overplaatsing als
hoofd der openbare school van Heidenschap naar
Molkwerum.

Yn 1899 kaam Bylsma út Wormerveer yn it Heidenskip.


út de Friso fan woansdei  31 july 1901:

  KOUDUM,  29 Juli.  In de Zaterdag j. l.
gehouden raadsvergadering is het h. d. s. te
Heidenschap, de heer A. Bijlsma, op verzoek
als zoodanig overgeplaatst naar Molkwerum.
Voor 't Heidenschap zal nu eene oproeping
worden gedaan.


út de Friso fan woansdei 7 augustus 1901:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 29 Juli tot 5 Augustus.

  Geboren: Assuerus z v Sjoerd Dijkstra en Apol-
lonia Overmeer

Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 21 Juli tot 4 Augustus.

  Geboren: ... Anneke d v Jan Jager-
sma en Grietje op de Hoek te Nijega

De famylje Dykstra wennet op Groot Vischwijk en de famylje Jagersma hat in buorkerij op Brânburren (no fam Bouma)


út de Friso fan woansdei 14 augustus 1901:

VERGADERING van den RAAD der ge-
  meente HEMELUMER OLDEPHAERT EN
  NOORDWOLDE, op Zaterdag, den 17e
  Augustus 1901, des voormiddags te
  9½ ure.
  Punten van behandeling:
  4.  Benoeming van een Hoofd der openbare
school te Nijega (Heidenschap)

  
WORKUM.  Bij de j. l. Zaterdag gehouden
aanbesteding van het uitdiepen van de Heiden-
schapstervaart, vanaf Brandburen tot a/d weg
bij Tj. Stellingwerf, over eene lengte van
1450 M. onder de ingezetenen der gemeente,
was ingeschreven door:
Rink Brussel met f 1032.935
H. de Groot en S. Boersma   » - 1225
Jacob Bruinsma » - 1225
M. Beinema en A. Zijlstra » - 1120.

 Gegund aan den laagsten inschrijver.

Rink (Pinke) Brussel wennet yn Warkum.


út de Friso fan sneon 17augustus 1901:

Heidenschapster-Veenpolder
  Het BESTUUR van den POLDER, ge-
legen in de gemeenten Workum en Heme-
lumer Oldephaert en Noordwolde, geeft
aan de belanghebbenden kennis dat van
den 19 dezer af, ten huize van den Secr.-
Ontv. ter inzage liggen:
  Acht dagen de Rekening en Verant-
woording van 1900 en de Staat van
Begrooting met Memorie van Toelichting
voor 1902:
  Veertien dagen het Kohier van de hef-
fing der Maalgelden over 1901.
  WORKUM, 14 Augs. 1901.
        Het Bestuur voormeld,
           C. TJEBBES, Voorz.    
           J. DEINUM, Secr.-Ontv.


út de Friso fan woansdei 21 augustus 1901:

  KOUDUM, 17 Aug.    In de heden gehou-
den raadsvergadering is met 9 van de 11 stemmen
tot hoofd der school te Heidenschap benoemd
de heer B. Kouwenhoven, onderwijzer te Oude-
mirdum. 2 Stemmen waren uitgebracht op
den heer P. Zondervan te Slijkenburg. Getal
sollicitanten 5, die allen op de nominatie waren
geplaatst, zonder verg. onderzoek.


út de Friso fan woansdei 28 augustus 1901:

VERSLAG van het verhandelde in de
  Vergadering van den RAAD der ge-
  meente WORKUM, van den 24
  Augustus 1901.

 I.   Wordt mededeeling gedaan van:
  a.  eene kennisgeving van B. en W. van den
uitslag der gehouden aanbesteding van het uitdie-
pen van de Heidenschapster vaart ...


út de Friso fan woansdei  18 septimber 1901:

  WORKUM, 11 September.  Door de stem-
gerechtigde ingelanden van den Heidenschap-
ster veenpolder zijn herkozen als bestuursleden
de heeren T. Conradie en K. Kooistra.

Thomas Conradi wennet op de pleats, dy’t stie by de pleats fan Gorrit en Sjoerdsje Kuipers en Klaas Kooistra buorket op de pleats fan de fam. Haanstra (Heidenskipsterdyk)


út de Frsiso fan woansdei 2 oktober 1901:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 15 tot 29 September.

  Geboren:     ... Sikke z v Mebius Brandsma en
Sjieuke Minnema te Nijega.

Mebius en Sjoeke Brandsma wenje op de pleats fan Veenhuizen. Harren soan Sikke is op 23 septimber berne.


út de Friso fan  woansdei 9 oktober 1901:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 29 September tot 6 October.

  Overleden: ...
Wiebe Tilstra 49 jr gehuwd met Beitske de Boer
te Nijega (Heidenschap)


Wiebe Douwes Tilstra (*01.03.1852-†03.10.1901) is ôfkomstich fan Wûnseradiel. Dêr’t  er op  3 oktober 1891 mei Beitske de Boer troude. De famylje Tilstra buorket op de pleats dêr’t yn 1907 de famylje Kampen op komme sil  (Brânburren 34).

  
de Lytse Hel, it húske fan Gekke Tsjerk
(kopergravuere Nieuwsblad van Friesland, 1905)

út de Friso fan sneon 19 oktober 1901:

  WORKUM, 17 Oct.  In 't naburige Heiden-
schap woont sedert jaren een zonderling man.
Eerst leefde hij met zijne moeder samen, doch
seder haar dood is hij geheel alleen. Geen
mensch wordt te woord gestaan dan winkelier
en bakker, die hem op bepaalde tijden van het
allernoodigste voorzien. Kloppen deze aan, dan
overtuigt hij zich op slinksche manier of ze 't
werkelijk wel zijn. Hierna ontgrendelt hij
kamer- en achterdeur (beide zijn van zware
grendels voorzien) neemt, zonder een voer bui-
ten te zetten, de waren in ontvangst en ver-
dwijnt dadelijk, de deuren zorgvuldig achter
zich sluitende. Geen mensch ziet hem ooit
buiten; alle vuil blijft in huis. Het vorige
jaar werden hieruit door een arbeider op last
van een buurman voor wien de zonderling nog
al achting bezit, ruim 20 kruiwagens vuil ver-
wijderd. Een in 't  »achterhuis'' staand schaap
bleek gestorven en reeds verrot. Toen een
familielid eens kwam informeeren naar den
toestand der moeder, wilde hij dien, aan de
deur gekomen, niet toelaten. De man ver-
schafte zich met geweld toegang en vond de
oude vrouw   .   .   .   .   dood. Toen hij dit den
zonderling mededeelde was 't antwoord; »dan is
ze reeds 3 weken dood, want in geen drie
weken wou ze koffie hebben.'' Bij de lijk-
schouwing bleek, dat er volstrekt niet over-
dreven was. De man is goed bemiddeld.

Dit ferhaal giet oer de minskeskouwe Tsjerk Alberts de Jong , meastal Gekke Tsjerk neamd, dy’t yn in ferfallen húske wennet mei de namme de Lytse Hel. Syn mem Teatske Tsjerks Huitema stoar yn maaie 1894. Sûnt dy tiid wennet Tsjerk dêr hielendal allinnich. It húske stiet yn it lân fan de famylje Noordenbos. Nei de ôfbraak fan it húske yn 1907 wurdt it pôltsje “Tsjerk syn pôle neamd”. De pôle is tidens de Ruilferkaveling ferdwûn, mar de hikke dy’t der stiet wurdt noch altiten “Tsjerk syn hikke” neamd.
(sjoch ek de Hepkema fan 18 desimber 1902)


út de Friso fan sneon 26 oktober 1901:

  HEIDENSCHAP (H.O. en N.), 24 Oct.
J.l. Dinsdag werd de zoon van den veerschip-
per W. de J. alhier te Sneek door een ma-
nufacturier om betaling gevraagd van een
pantalon, die door een onbekende op naam
van diens vader (W. de J.) was gekocht.
Bij nader onderzoek bleek, dat deze van de
zaak niets afwist, zoodat men vermoedt met
oplichterij te doen te hebben. Gelukkig voor
de J. dat zijn zoon niet betaald had.

W. de J. sil Wibren de Jong wol west hawwe. Hy en syn frou Lysbeth hawwe in winkel op de Grutte Buert. (boud ± 1872) Letter nimme harren soan en skoandochter Wibe  de Jong en Neeltsje van der Wal de saak oer. Dêrnei komme yn dizze winkel harren  dochter Lysbeth de Jong en skoansoan Age Feenstra. Dy soan Otte Feenstra sil de lêste beurtfarder  tusken it Heidenskip en Snits wêze .De winkel hâlde Otte en Aukje Feenstra-van Dam yn 1972 mei op. De winkel en it beurtskip "De Eendracht" binne no fan harren dochter Maaike Feenstra en Evert de Jong..


út de Friso fan woansdei 6 novimber 1901:

Burgerlijke Stand.
Workum van 28 October tot 4 November.

  Geboren: Anneke d v Sijmon Grasman en
Durkjen Schotanus.
        ... Otte z v Harmen Genee en
Grietje Meijer.

Simen en Durkje Grasman wenje yn in arkje dat yn de feart by de famylje Wiersma leit. Simen is moolner fan de grutte mole fan de Feanpolder. Otte en Grytsje Genee wenje yn in húske dat achter de pleats fan Ype en Margriet de Boer stien hat.


út de Friso fan woansdei 13 novimber 1901:

  Geboren:   Margaretha Juliana, doch-
ter van
         TJ. WESTENDORP en
         C.  VAN DER WERF.
   Heidenschap, 10 Nov. 1901.

Burgerlijke Stand.
Workum, van 4 tot 11 November.

  Geboren: ... Margaretha Juliana d v Tjebbe
Westendorp en Catharina van der Werf.

Dit is it tredde famke mei de namme Margeretha Juliana. De foarige twa (1899 en 1900) binne nei in pear dagen stoarn.. Tsjêbe en Catharina Westendorp wenje op Groot Welgelegen (no Mellius en Ytsje Kramer).


út de Friso fan sneon 4 desimber 1901:

Geboren: Woltje, Dochter van
    HENDRIK G. GERRITSEN en
    ALBERTJE B. HAITSMA.
Workumerveld, 2 Dec. 1901.
    Algemeene kennisgeving.


út de Friso fan woansdei 11 desimber 1901:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 2 tot 9 December.

  Geboren: Woltje d v Hendrik Gerritsen en
Albertje Haitsma.

Hindrik en Albertsje Gerritsen wenje op de pleats oan de Ursuladyk 20 (no fam. Bensdorp).


út de Friso fan woansdei 18 desimber 1901:

Burgerlijke Stand.
Workum, vn 9 tot 16 December.

  Geboren: Sijbrigje d v Catrinus de Jong en
Eelkje Kuipers

Catrinus en Eelkje de Jong wenje op de pleats fan Ype en Margriet de Boer.

út de Friso fan sneon 21 desimber 1901:

Tsjipke Ulkes de Vreeze is krudenier op de Merk te Warkum (no de fiskwinkel fan Bylsma). Bonte en Gretha de Bruin wenje tsjintwurdich yn it kofjehús “Landzicht”.


út de Friso fan tiisdei 31 desimber 1901:

      BERICHT !
  Met het overgaan mijner zaken op 1
Januari is ,,Friso'' uitgesloten.
  Van genoemd Blad wordt het eigen-
domsrecht door mij gehandhaafd.
  Voorshands echter zal de uitgaaf niet
worden vervolgd.
  Ik breng bij dezen mijn dank aan zoo-
velen die tot de verschijning hebben mede-
gewerkt: aan Redacteur en Corresponden-
ten, aan hen die trouw inzonden de Markt-
berichten, de opgaven der Burgerlijke
Stand en de Predikbeurten, aan de Post-
boden en den Courantenbode, aan het
personeel der drukkerij dat milioenen
letters heeft moeten grijpen om een-en-
dertig jaargangen vol te krijgen, en ten
slotte aan de veeljarige Abonné's en Ad-
verteerders.
  Hen allen roep ik toe een vaarwel, kan
het zijn: een tot ziens.
            DE UITGEVER.

Yme Kuipers fan de Firma Hessel Brandenburgh en Zoon docht de firma oer oan ien fan syn wurknimmers, nammentlik T. Gaastra Bzn. Op it rjocht fan it útjaan fan de Friso nei nimt Gaastra de "Boek- en Handelsdrukkerij, Boek- en Kantoorboekhandel, enz " yn syn gehiel oer. Pas yn 1906 sil  er de Friso útjaan. "Het Boekhuis", foarhinne Boekhandel Gaastra, fan Vincent Stumpel komt út dizze saak wei. De Friso sil letter troch de famylje Hunia oernommen wurde.