100 jier lyn
Sûnt 1992 wurdt yn de Buurtsboade, de doarpskrante fan it Heidenskip, de rubryk '100 jier lyn' publisearre. It binne stikjes oernommen út de Warkumer krante:


 
De kranten binne yn brûklien jûn oan Museum Warkums Erfskip troch de útjouwer fan de Friso en stean op mikrofilm by Tresoar te Ljouwert.
Yn de jierren 1902 oant en mei 1905 wie der gjin Friso. Dêrom binne dy krantestikjes oernommen út de Bolswardsche Courant, it Nieuwsblad van Friesland (better bekend as de Hepkema) en de Ljouwerter Krante.