út it ferline fan it Heidenskip   |   start
De Wetterfloed fan 1825 yn it Heidenskip   |   Seksskandaal yn it Heidenskip (1882)   |   In besite oan de Sint Ursela-pleats   |   Hylkema, Smits en Haitsma   |   Hendrik Gerlofs Gerritsen en Albertje Boukes Haitsma   |   Willem Annes Elgersma en Tjitske Boukes Haitsma   |   It wrede paradys fan Willem en Tsjitske   |   Sterke Steffen Elgersma (1)   |   Sterke Steffen Elgersma (2)   |   Poesie út de winter fan 1894-1895   |   De skoalle yn it lân   |   Tsjerk de Jong   |   In nea ferstjoerde brief út de maityd fan 1909   |   De Heidenskipster jierren fan Anne Joukes Osinga ((1891-1912)   |   Kerstfeest in het Heidenschap december 1919   |   Brânburren ± 1938