Heidenskipsterdyk (Brânburren)
Groetnis út it Heidenskipde Grifformearde Tsjerke en “School met den Bijbel”  (1950/1960)
de foto's binne útjûn troch W. v.d. Meulen Rz. te Snits

Fotokolleksje Willem D. Hengst