Kerstfeest in het Heidenschap december 1919
"Het anders zoo prachtig geslaagde Kerstfeest wordt
door bezoek van deze jonge luidjes een formeele bende...."

Friso donderdag 1 januari 1920  


    INGEZONDEN
        Buiten verantwoordelijkheid der Recactie

    M. de R.

    Gaarne zag ik een kleine plaatsruimte
in uw veel gelezen blad omtrent het Kerst-
feest in het Heidenschap. Naar ik uit
goede bron vernam van een feestgenoot
wordt deze feestavond door vele jonge luid-
jes misbruikt, zelfs jonge mannen van 19
of 20 jaar schamen zich niet om in het
kerkgebouw zich onordelijk te gedragen.
Met allerlei voorwerpen gooien naar oude-
ren. Zoo werd onder anderen ook met een
hard voorwerp gegooid, hetwelk een vrouw
met een gevoelige slag tegen het hoofd
kreeg. Zooals in het kerkgebouw gedroeg
men zich buiten ook slecht. Het anders
zoo prachtig geslaagde Kerstfeest wordt
door bezoek van deze jonge luidjes een
formeele bende. Het is dan ook te wen-
schen, dat het bestuur een volgend jaar
maatregelen moge treffen en niemand an-
ders binnenlaat dan de ouders wier kin-
deren aan dit feest deelnemen. Vrij zeker
behoeven dan de ouders zich niet met een
staanplaats te vergenoegen, en zelfs buiten
te staan. Het rumoerig volkje verovert
thans de zitplaatsen.
    U mijnheer de Redacteur dankend voor
de plaatsruimte.
    Heidenschap.                                J.M.