1899Textart 7-document
        publisearre yn de Buurtsboade fan 1999

út de Friso fan woansdei 18 jannewaris 1899:

Publieke Verkooping
            van
    een stuk vruchtbaar
WEILAND onder Workum.
  De Notarissen N. L. J. BRUINSMA
te Bolsward en C. TJEBBES te Workum
zullen, door het ministerie van laatstge-
noemde, op Vrijdagen den 27 Januari en
10 Februari 1899, telkens des namiddags
2½ uur, provisioneel in het Hôtel ,,de
Wijnberg" en finaal in het Logement
onder het Stadhuis, beide te Workum,
publiek veilen en verkoopen.
  Een stuk zeer vruchtbaar WEILAND,
gelegen aan de Heidenschapstervaart in
het Heidenschap onder Workum, sectie D
nos. 536, 191 en 415, samen groot 7
Hectare 50 aren 50 centiaren of 20 4/10
maal 36 3/4 Aren.
  In huur bij Bauke Haagsma tot 5 Maart
1901 voor f 380 in het jaar.
  Voorwaarden te vernemen en biljetten
te bekomen ten kantore van de Notarissen.

Op 27 jannewaris wurdt foar it stik lân  f 328,- it pûnsmiet bean.  Yn de advertinsje fan de finale ferkeaping wurdt skreaun dat Bauke Haagsma it oant 5 maart 1902 hiere mei.
De nûmers 191 en 415 binne in part fan de ynpoldere Bongemar. No stiet it oannimmersbedriuw fan de fam. Feenstra op dat plak.
Wierskynlik hat de hierder Bauke Haagsma it stik kocht, want sa’n tritich jier letter wurdt syn soan Jan Haagsma as de eigener neamd.


út de Friso fan woansdei 8 maart 1899:

  WORKUM.   Door Burgem. en Weths. dezer
gemeente zijn benoemd:
  a   voor de levering van paarden ten be-
hoeve van den krijgsdienst tot taxateurs de
heeren Jelle Asma, Meindert Kuiper en Tjebbe

Westendorp en tot pl. verv. taxateurs de
heeren Thomas Conradi, Sijbolt Vrolijk en
Otto Hospes; ....

Jelle W. Asma is de feedokter te Warkum; Meindert Kuiper wennet op “Welgelegen” oan de Lange Leane (no Sytse de Witte en Coby Harkema) en Tsjêbe Westendorp wennet op “Groot Welgelegen” oan de Ursuladyk (no Mellius en Ytsje Kramer). Thomas Conradi wennet op de pleats fan Gorrit en Sjoerdsje Kuipers, Sijbolt Vrolijk wennet op ‘e Hoek fan ‘e Stâl te Warkum (no fam Van der Valk) en Otto Hospes wennet op ien fan de Ursela-pleatsen (no Klaas en Tine Jellesma)


Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 26 Februari tot 5 Maart.

 Geboren:   .... Catharinus z v Catrinus de Jong en
Eelkje Kuipers te Nijega.

Eelkje is de dochter fan de Heidenskipster timmerman Catharinus Kuipers. Letter sille se oan de Folkemar wenje (no Ype en Margriet de Boer).


    Boereboelgoed   
       onder Workum
  De Notaris C. TJEBBES te Workum,
zal op Maandag den 17 April 1899, des
voormiddags 9 uur, ten huize van GERBEN
RUURDS VAN DER MEER onder Workum,
bij boelgoed, tegen contante betaling, ver-
koopen:
  1.   Een uitmuntend en gezond beslag
VEE, bestaande uit 45 Hoornbeesten, als:
35 melke- en kalve Koeien en 10 Hokke-
lingen; verder 2 Paarden (1 zevenjarige
bruine merrie en 1 bruine ruin - werk-
paard - beide mak en in alle tuig bereden)
11 Schapen met lammeren, onderscheidene
suipkalveren en 2 tortelduiven met hok.
  2.   BOEREREEUW EN GEREED-
SCHAPPEN, als: Kapwagen, Kapchais,
4 Hooiwagens, Kret met planken, Karn
met koperenhoep, Kaaspers, Kaasketel,
Emmerbank, Bascule met gewichten, 46
koperen Aden, 14 koperen- en eenige
houten Emmers, Handketel, Gootlingen,
Ketels, Melk- en Kaasvaten, Brokmolen,
Brok- en Boteraden, Koeltroggen, Tonnen,
Kaasborden met hangers, 2 Gereiden met
Hoofdstellen en verder Paardetuig, Dam-
leggers, Tieme, Harken, Vorken,  Griepen,
Schuppen, Kettingen, enz.
  3.   Eenige MEUBELEN en HUISGE-
RADEN, w. o. 2 Secretaires, 2 Bedden
met toebehooren, Tafels, Stoelen, Klok,
Kook- en Kolomkachel, Turfbak en eenige
Stoven.
  En hetgeen meer zal worden aange-
boden.
  Koekdischen en hakblokken worden op
of bij de hieminge niet toegelaten.

Gerben Ruerds van der Meer wennet op de Reaskurre (no Thomas en Christine van der Gaast). Nei him sille Sibe en Froukje Haitema dêr komme.


út de Friso fan woansdei  12 april 1899:

 Het POLDERBESTUUR van den
Heidenschapster Veenpolder in de
gemeenten Workum en Hemelumer Olde-
phaert en Noordwolde brengt ter kennis
van de belanghebbenden:
  Dat op den 8 April 1899 is afgekondigd
de Politie-verordening voor den Veen-
polder.
  Een afschrift gedurende drie maanden
ten huize van den Secretaris ter lezing
ligt.
  De verordening op den 13 April 1899
in werking treedt.
  En exemplaren voor den prijs van 10
cent bij den Secretaris te verkrijgen zijn.
           Het Polderbestuur voormeld,
        C. TJEBBES, Voorz.
        J. DEINUM, Secr.
      WORKUM, 10 April 1899.    
Burgerlijke Stand.
Workum, van 3 tot 10 April.

  Geboren:  Sietske d v Tjeerd Beekema en Ma-
rijke van der Bles

Tseard en Marijke Be(e)kema hawwe in kafee op it Julianabuertsje mei de namme “Landzicht” (no Bûnte en Gretha de Bruin)


út de Friso fan woansdei 19 april 1899:

    WORKUM.      Bij  de  jl.  Zaterdag  ten  Ge-
meentehuize gehouden verpachting zijn pachters
geworden:

  Van het grasgewas van den Heidenschapster
grintweg enz.:                vorige pacht.
1e perc. Jan W. de Jong    voor     f 43    f 38,-
2e   »      Tjeerd Bekema       »    - 54    - 44,-
3e   »           dez.            »      - 23    - 19,-
4e   »        dez.                »    - 43    - 28,-
van het grasgewas van de
  begraafplaats: Tj. de Vreeze       »    -  6    -  9,-
van den stations- en parellel-
  weg: Dominicus Tolsma       »    - 17    - 7,-
van een stuk grond bij Tj.
  Bekema: Tjeerd Bekema       »    - 9    - 5,-
van de wijk bij D. van Dijk
  en het baanspad:
H. A. van Oostrom Soede       »    - 4    - 1,-
en van het marktgeld:
  Jacob v. d. Pal           »    - 14    - 42,50


VERSLAG van het verhandelde in de VER-
  GADERING van den RAAD der
  Gemeente Workum van den 13 April
  1899.

...Geene punten meer ter behandeling zijnde, ....
                     ....terwijl de heer
Troste opmerkt, dat aangezien de Waterwegen in
het Heidenschap niet in een gunstigen toestand
verkeeren, hij daarop de aandacht van B. en W.
vestigt, met uitnoodiging, den in de begrooting
uitgetrokken post ,,Verbetering van Vaarwaters"
dit jaar ten bate van het Heidenschap aan te
wenden....
  De Voorzitter geeft te kennen, dat ten aanzien
van het eerste punt door B. en W. een onderzoek
zal worden ingesteld...


út de Friso fan sneon 22 april 1899:

  BOEREBOELGOED
    onder Workum.
  De Notaris C. TJEBBES, te Workum,
zal op Woensdag den 3 Mei 1899, des
voormiddags 9 uur, ten huize en ten ver-
zoeke van SJOERD BAUKES IJNTEMA in het
Heidenschap onder Workum, bij boelgoed,
tegen contante betaling verkoopen:
  1.  Een uitmuntend en gezond BESLAG
VEE, bestaande uit 35 Hoornbeesten w o.
25 melke- en kalve Koeien, 1 vare Koe,
8 Hokkelingen en 1 Hokkelingstier, verder
2 Paarden: een beste bruine ruin, mak
en in alle tuig bereden, en een twee-jarige
zwarte merrie, en eenige Suipkalveren.
  2.   BOEREREEUW en GEREED-
SCHAPPEN als: Chais met losse kap,
3 Hooiwagens (waaronder een met ijzeren
assen en zoo goed als nieuw), Kret met
Planken, Karn met koperen hoep, Melk-
vaten, koperen- en houten Emmers, Gereid
met Hoofdstel, en ander Paardetuig, Bind-
stokken, Bindladder, Wagenstek, Paarde-
dek, Touwwerk, beste Gierbak, Koe-
kettingen, enz.
  Verder: een Sloep met toebehooren en
hetgeen meer zal worden aangeboden.
  Koekdisschen en hakblokken worden op
of bij de hieminge niet toegelaten.

Nei Sjoerd Yntema sil Jan Noordenbos op dizze pleats komme (no buorket syn pake-sizzer Jan Noordenbos dêr)


út de Friso fan woansdei 26 april  1899:

  WORKUM.     22 April 1899.        Door stem-
bevoegden van den Heidenschapster Veenpolder
is de heer M. Hijlkema herbenoemd tot bestuur-
lid van dien Polder.

Marten Hylkema wennet op de pleats dy’t stien hat tusken de Ursulapoel en de pleats fan Gerrit en Wil Dykstra.


  WORKUM.    Bij de districtskeuring Maandag
te Sneek gehouden vanwege de Prov. Commissie
van de Veefokkerij van twenter- en oudere
stieren is o. a. bekroond met eene onderhouds-
premie van f 100 de stier »Postma" van den
heer Tj. Westendorp, Heidenschap, en eervol
vermeld de stier »Reval" van mej. de wed.
J. Smits, Heidenschap.
  Bij de vóórkeuring Zaterdag alhier gehouden
zijn bovengenoemde stieren voor die keuring
aangewezen.

Lyk as hjir foar al skreaun wennet Tsjêbe Westendorp op “Groot Welgelegen”. De widdo fan Jentsje Smits, Engel Haitsma wennet op ien fan de Ursula-pleatsen (no fam Hingst)


HEIDENSCHAPSTER-    VEENPOLDER
  Het BESTUUR van dien POLDER in
de gemeenten Workum en Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde geeft aan de
belanghebbenden kennis dat ten Kantore
van den Secr.-Ontvanger vanaf den 24
dezer gedurende veertien dagen ter inzage
ligt het KOHIER van te heffen Omslag
over de eigendommen in den Polder,
dienstig voor 1899.
  WORKUM, 22 April 1899.
        Het Polderbestuur voormeld,
             C. TJEBBES, Voorz.    
             J. DEINUM; Secr - Ontv


Staat bij Tj. WESTENDORP, Hei-
   denschap, de met onderhoudspremie
te Sneek bekroonde
    Stier ,,Postma."
  Springgeld f 1.-.


út de Friso fan woansdei 3 maaie 1899:

   Heden Woensdag,
     's voormiddags 9 uur
Boereboelgoed
    ten huize van
SJOERD BAUKES IJNTEMA
landbouwer in het Heidenschap.
        C. TJEBBES, Notaris.

Nei Yntema sil Jan Noordenbos op dizze pleats komme.


út de Friso fan woansdei 10 maaie 1899:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 30 April tot 7 Mei.

 Geboren:  
Jiskjen d v Yge Westerbaan en Afke Groenhof
te Nijega

Ige Teakes Westerbaan is skipper op ‘e Buert. It is in broer fan Foppe Westerbaan, de heit fan Aaltsje. Yn it boek “Heil om seil”, earder “Mei de kloaten foar it blok”, fertelt Folkert Arends de Jong (*1879) fan Ljouwert it folgjende oer Ige:

....Ik fortel dit nou wol, mar der binne tsjintwurdich in soad minsken dy’t it dochs net mear leauwe. Mar hja witte net hoe taei in minske wêze kin. Ige Westerbaan fan ‘t Heidenskip wie lyk as ik mar bihindich. Mar dy bigoun moarns om klokslach fjouwer ûre to kroadzjen, bealge nei Wytmarsum, skepte it skip leech, helle de swabber der oer en loek syn blauwe jekker oan. Dan wie ‘t jouns njoggen ûre. Ige stoppe syn pypke en gyng noflik sitten to angeljen....
(side 139)


út de Friso fan woansdei 17 maaie 1899:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 8 tot 15 Mei.

  Gehuwd:               ...Johannes Feenstra
24 jr van Nijega en Trijntje Deinum 21 jr van
Workum

Johannes Ages Feenstra is de soan fan Age Ottes Feenstra en Jacoba (Coba) de Vries. Johannes en Coba wenje nêst de tsjerke. Johannes is winkelman-skipper, dy’t de feartsjinst it Heidenskip-Snits v.v. ûnderhâld. Syn âld-omke-sizzer Otte Ages Feenstra sil de lêste winkelman-skipper op Brânburren wêze.


út de Friso fan woansdei 31 maaie 1899:

  WORKUM.  Donderdag 1 Juni is het 25
jaar geleden dat de brievenbesteller Johannes
Lentz bij de Posterijen werd aangesteld.
  Aanvankelijk te Makkum gestationeerd werd
hij in 1875 bij het Postkantoor te Workum
overgeplaatst.
  Vele zijn de voetstappen door hem gezet
langs Workum's straten in de landen van
Heidenschap en  Workumerveld, met mooi
weer en niet minder met raar weer, en van
verschillende aard zijn de berichten door hem
gebracht in menige woning van vreugde of
rouw.
  Maar nog even vlug als voor 25 jaar, en
even voorkomend en opgewekt als toen, ver-
richt hij zijn werk en doet met vlijt wat hand
en voet vindt te doen.
  Wij wenschen hem toe een prettige feestdag
en continuatie van welvaren.

  KOUDUM,  27 Mei.  In de heden gehouden
Raadsvergadering....
  Aan den heer P. Outshoorn werd eervol
ontslag verleend uit zijn betrekking van hoofd
der O. L. school te Warns met ingang van
1 Juli.  Op verzoek werd de heer H. Gorter,
hoof der O. L. school in 't Heidenschap, als
zoodanig overgeplaatst naar Warns....

  WARNS, 29 Mei. In zijne eergisteren
gehouden vergadering heeft de Raad van H.
O. en N. gunstig beschikt op het verzoek van
den heer H. Gorter, h. d. s. te Heidenschap,
om in gelijke betrekking overgeplaatst te mogen
worden naar hier. Het verzoek van den
heer G. werd gesteund door vele ouders van
schoolgaande kinderen te Warns.

Hendrik Gorter hat sûnt de oprjochting fan de skoalle op ‘e Buert yn 1884 haad west. Hy kaam doe fan Easterlittens.


Burgerlijke Stand.
Workum, van 23 tot 29 Mei.

  Geboren:   Bauke z v Hendrik Haitsma en Tie-
tje Buwalda

Dit is it twadde bern fan Hindrik en Tytsje. It earste, ek in Bauke, is ferline jier (septimber 1898) stoarn, noch mar in pear moanne âld.


út de Friso fan woansdei  14 juni 1899:

  KOUDUM, 12 Juni.  De Raad der gemeente
H. O. en N. heeft op voorstel van Burg en
Weth. het salaris van het nieuw te benoemen
hoofd der school te Heidenschap met 50 gulden
verlaagd en gebracht op het minimum f 700.
  Men koestert de hoop, dat de hoogere goed-
keuring geweigerd zal worden.


út de Friso fan woansdei 5 july 1899:

  KOUDUM, 1 Juli. In de heden gehouden
Raadsvergadering...
  Benoemd tot hoofd de O. L. school te Nijega
(Heidenschap) A. Bijlsma te Wormerveer met
het lot tegen R. v. d. Tol te Winsum (Fr.)

Burgerlijke Stand.
Workum, van 26 Juni tot 3 Juli.

  Geboren:      Jantje d v Steffen
Elgersma en Trijntje van Dijk

Steffen Annes Elgersma (“Sterke Steffen”) wennet op de pleats fan hjoed-de-dei fan fam Hettinga oan de Heidenskipsterdyk. Syn frou Tryntsje is de dochter fan Ulbe Jans van Dyk en Tryntsje Annes Belkom (foarhinne fan Trijehús, no Broers en Buma). Jantsje (*01.07.1899) is it twadde bern, de âldste is de soan Anne (*22.02.1895).
Yn it famyljeblêd fan de Skraarder Elgersma’s “De Ielstekker” fan maart 1990 hat it folgjende ferhaal oer Steffen Annes stien:

“It wie in brede dûbele man, hy like ek wol sa, dat er hiel wat mânsk wie. It sil sa om 1900 hinne west hawwe. Yn dy tiid holden de boeren allegearre noch in bolle. Dy bolle moast de rigele kij yn stân hâlde en har it leafst ek noch útwreidzje. Fan ynseminaasje hienen hja doe noch nea heard. Sa’n bolle lei meastentiids net sa fier fan hûs oan in stevich keatling mei oan de ein in swier spit (tsjoar). De oare ein siet mei in ring oan de noas fan de bolle fêst. Sa’n bist koe net fierder weidzje, as it keatling lang wie, ek koe er sa de kij net ûngemurken dekke. Sa om de twa dagen moast de boer de bolle ferspitte, sadat de bolle wer folop gêrs hie.
Sa soe ek boer Steffen op in iere moarn de bolle in amer wetter bringe en him ferspitte. Mar de bolle wie wat loai en hie der gjin nocht oan. Al hoe Steffen ek oan it keatling luts... it bist bleau lizzen. Mar dizze Steffen wie altyd nochal hastich, dat hy tocht: “Dat bist sil gjin baas wêze!!!” Hy naam it spit oer it breed skouder en luts de bolle sa linkendewei in ein fierder it lân yn. Der waard sa lutsen, dat it bist oer it lân sleept waard. Hy koe net oerein komme. Dat hat de bolle de noas net jokke, soe it wol?
Dyselde Steffen koe in folle molkbus mei it lid dêrop oan it ear mei de tosken optille.


út de Friso van woansdei 12 july 1899:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 3 tot 10 Juli.

  Geboren:  Margaretha Juliana d v Tjebbe Wes-
tendorp en Catharina van der Werf

Tsjêbe en Catharina Westendorp wenje op Groot Welgelegen (no Mellius en Ytsje Kramer)


út de Friso fan sneon 15 july 1899:

  WORKUM.  Bij de heden gehouden over-
gangs-examens aan het Gymnasium te Sneek
zijn o. a. overgegaan onze stadgenooten:
  ...
  K. Engelsma van de 1e tot 2e klasse.

Klaas Bertus’ Engelsma sil letter dûmny wurde.


út de Friso fan woansdei 26 july 1899:

VERSLAG van het verhandelde in de
  Vergadering van den RAAD der
  Gemeente WORKUM, van den 20
  Juli 1899.

  III.  Adres van mej. Cornelia van Dijk om eer-
vol ontslag als onderwijzeres aan de school in 't
Heidenschap, met ingang van 1 Sept. e k.
  Met algemeene stemmen daartoe besloten.

Cornelia van Dijk is sûnt july 1898 “onderwijzeres in de handwerken” oan de skoalle yn it lân.


Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 16 tot 23 Juli.

  Geboren:   Melle z v Pieter Zwerver en Jitske
Dijkstra te Nijega

Pieter Melles Zwerver en Jitske Gerbens Dijkstra wenje op ‘e Fosselpôle.


út de Friso fan sneon 29 july 1899:

Verkooping te Workum
  Vrijdag 11 Augustus 1899, 's nam. 2
uur, in het Stations-Koffiehuis te Workum,
zal, behoudens rechterlijk bevel, provisio-
neel ter verkoop worden geveild, ten ver-
zoeke van den heer D. HELLEMA, een
onlangs gesticht HUIS met KOESTALLEN
enz, benevens eenig vruchtbaar Weiland,
in het Heidenschap onder Workum, groot
6 hectare 6 are 10 centiare, eigen aan
de Familie Zwaan, in 4 perceelen, bij
biljetten te omschrijven. Aanvaarding 8
dagen na den palmslag.
            Notaris BURGIJ.

Yn de nacht fan 2 op 3 novimber 1896 is de skuorre fan de widdo U. Zwaan ôfbrând.
Ut dizze advertinsje docht bliken, dat net allinnich de skuorre mar ek it hûs fernijd is.
Wa wit wêr’t de famylje Zwaan wenne hat?


út de Friso fan woansdei 2 augustus 1899:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 24 tot 31 Juli.

  Geboren:  Alida d v Sjoerd Dijkstra en Apol-
lonia Overmeer  

Sjoerd en Apolonia Dijkstra wenje op “Groot Vischwijk” (no Acronius en Etty Kramer).


út de Friso fan sneon 5 augustus 1899:

  Verkoop   -   Workum
  Vrijdag 11 dezer, 's avonds 6 uur,
in het Stationskoffiehuis te  W o r k u m ,
veiling van een HUIS met ruim 6 hectare
Weiland in het Heidenschap eigen aan
de fam. ZWAAN.
  Biljetten bij den oproeper DE HAAN.
            Notaris BURGIJ.

Op  11 augustus  wurdt  bean:  pers. 1  f 1. 001,-; 2 f 700,-; 3 f 805,- en 4 f 421,-. Totaal f 2.927,- De finale ferkeaping is op 25 augustus op it selde plak.   


út de Friso fan woansdei  9 augustus 1899:

  WORKUM.  Zondagmorgen werd de kleine
brandspuit uitgehaald, een paard er voor ge-
spannen en in een draf ging het voort naar het
Zuidend, daarop volgde een rijtuig waarin de
heeren brandmeesters waren gezeten.
  Wat was er aan de hand ? brand ?
  Ja en neen. In de boerehuizinge van E.
Leenstra in het Workumerveld was het hooi
erg aan het broeien, en er ontstond groot gevaar
dat alles in lichtelaaie zou opgaan.
  Dank zij de tusschenkomst van buren en
omwonenden werd de gloeiende en rookende
massa zoo snel mogelijk naar buiten gebracht
en bleef de boerderij gespaard, des te meer
gelukkig omdat de vrouw des huizes een paar
dagen tevoren bevallen was.
  Ruim elf uur konden heeren brandmeesters
en de spuit naar Workum terugkeeren.
  Het hooi is totaal weg, gelukkig voor den
eigenaar is het verzekerd.

Burgerljke Stand.
Workum, van 1 tot 7 Augustus.

Geboren: Jacoba Maria d v Epke Leenstra en
Gerritje Altena,....             ....Ypke z v Auke
Flapper en Grietje Boersma.

Epke en Gerritje Leenstra wenje op sate “De Gedraaide Schoorsteen”, in grutte pleats dy’t stie op it plak dêr’t Folkert Twijnstra en Tryntsje Wijnja no wenje.

It wie in min putsje it broeiende hea út de golle helje. Jacobus Ydes  Engelsma (1867-1957) hat noch meiholpen tidens in (dizze?) heabroei op “De Gedraaide Schoorsteen”. Hy moast mei it hynder it hea út de skuorre ride en it lân yn bringe dêr’t oaren de wein wer legen. Hy hie it moaiste wurk. Mar de fersekering seach nei de lytse letterkes. Dêr stie nammentlik dat allinnich dejinge betelle wurde soe dy’t it hea út de skuorre helle. En dat wie Jacobus. De oaren waarden net betelle, teminsten net troch de fersekering. Op âlde leeftyd hie er der noch altiten wille om (meidieling fan syn pakesizzer Jacobus Ydes Engelsma yn 1990).

Yn 1901 is “De Gedraaide Schoorsteen” ôfbrutsen en ferfongen troch it pleatske dat der no noch stiet.

Auke en Gryt Flapper wenje yn de Hel. Se hawwe in winkeltsje en it kafee “de Uitspanning” Auke is ek noch moolner fan de Helmole.
Ypke sil krudenier wurde op it Dwarsnoard te Warkum, it lettere Flappers Supermarkt. Koart lyn is de Boer Super dêr út fuortkommen.
Men kin dus stelle dat de grutte winkel fan De Boer Super syn oarsprong hat yn it winkeltsje yn de Hel fan it Heidenskip.


út de Friso fan sneon 12 augustus 1899:

       Heden overleed, na eene kort-
    stondige ziekte, onze jongste lieve-
    ling
       MARGARETHA JULIANA,
    oud 5 weken.
             Tj. WESTENDORP
             C. WESTENDORP
                -V. D. WERF
       HEIDENSCHAP, 10 Aug. 1899.    


út de Friso fan woansdei 16 augustus 1899:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 7 tot 14 Augustus.

  Overleden:      ....Margaretha Juliana 1 md d v
Tjebbe Westendorp en Catharina van der Werf


út de Friso fan woansdei 30 augustus 1899:

HEIDENSCHAPSTER VEENPOLDER
  Het BESTUUR van den POLDER ge-
legen in de gemeenten Workum en Heme-
lumer Oldephaert en Noordwolde, geeft
aan de belanghebbenden kennis, dat van
den 1 September af ten huize van den
Secr.-Ontv. ter inzage leggen
  Gedurende acht dagen de Rekening
en Verantwoording van 1898 en de
Staat van Begrooting met de Memorie
van Toelichting voor 1900.
  Gedurende veertien dagen het Kohier
van te heffen Maalgelden over 1899.
  WORKUM, 29 Augs. 1899.
        Het Bestuur voornoemd,
        C. TJEBBES, Voorz.
        J. DEINUM, Secr.-Ontv.


út de Friso fan woansdei 13 septimber 1899:

VERSLAG van het verhandelde in de
  VERGADERING van den RAAD der
  gemeente WORKUM, van den 5
  September 1899.

  VI.  Benoeming van eene onderwijzeres aan de
school in het Heidenschap.

  De heer Nauta vraagt het woord, doch wordt
eerstens lecture gedaan van eene missive van het
hoofd der school en den arrondissements school-
opziener en mededeeling van de voordracht, waar
op voorkomen:
  no. 1.  Mej. A. Brijker te Heidenschap Workum
  no. 2   ,,      H. A. Schaafsma te Veenwouden
  no. 2   ,,      J. Bijlsma te Wirdum,
waarna ZEd. te kennen geeft zijne teleurstelling
over het laat bekend worden der voordracht, stelt
zich als regel om zelf te zien en te hooren, wat
thans niet mogelijk was, tengevolge het laat ont-
vangen der kennisgeving en wenscht liever zelf te
oordeelen dan afgaan op inlichtingen.

  De Voorz. geeft te kennen dat hiervan de schuld
niet ligt bij B. en W., omdat die vóór het ontslag
was verleend, reeds sollicitanten hadden opgeroepen,
zij daarna de stukken hebben gesteld in handen
van het hoofd der school en den heer Arrondisse-
ments-schoolopziener en in de vorige week van
laatstgenoemde hebben terug ontvangen, zoodat in
de vorige vergadering de stukken niet ter tafel
konden worden gebracht.

  De heer Kroese vraagt inlichtingen aan den
Voorz. omtrant no. 2  der voordracht, die zich niet
heeft gepresenteerd, welke zooveel mogelijk worden
gegeven.

  Tot stemming overgaande, verkreeg mejuffr. J.
Bijlsma 10 stemmen en mejuffr. H. A. Schaafsma
1 stem, zoodat eerstgemelde is benoemd, wordende
de tijd van infunctietreding overgelaten aan B. en
W., doch in ieder geval zoo spoedig mogelijk.

Juffer A. Brijker jout les yn de “handwerken” op de Buertskoalle sûnt 1 juny 1896.


út de Friso fan woansdei 27 septimber 1899:

 PUBLIEKE VERKOOPING
        van
een stuk vruchtbaar WEILAND
    onder WORKUM
  De Notaris C. TJEBBES te Workum
zal op Vrijdagen den 6 en 20 October
1899, telkens des namiddags 2 uur, in
het Logement van de Wed. A. Y. BEKEMA
aan de Zeesluis aldaar, publiek veilen en
verkoopen:
  een stuk vruchtbaar WEILAND, gele-
gen in het Workumerveld onder Workum,
Sectie C nommer 491, groot 3 Hectaren
37 Aren 30 centiaren of 9 2/10 maal 36¾
Aren.
  In huur bij Romuldus Ettema tot 5
Maart 1900 voor f 110 in het jaar.
  Voorwaarden te vernemen en biljetten
te bekomen ten kantore van den Notaris.

Foar  it stik lân yn  de Kolmar  sil  op  6 oktober  f 141,- it pûnsmiet bean wurde. Wierskynlik hat Ettema it sels kocht want yn 1922 is hy de eigener.
Andrys Ynzes Bekema en syn frou Grytsje Bergsma binne sûnt ± 1890 slúswachter en kastlein yn it kafee by de slús. Hja moatte de slús betsjinje en fersoargje de hynders dy’t de skippen lûke moatten. It ûnderhâld fan de hynders kostet in soad, mar leveret hast neat op. Yn 1892 is Andrys stoarn.
Op it plak fan it “logement” stiet no in dûbele wente (Aldedyk 1 en 3).


Bij gesloten briefjes te huur
  van af 12 November 1899
  tot 5 Maart en 12 Mei 1905:
  Eene uitmuntend vruchtbare ZATHE
en LANDEN met BOERENHUIZINGE
en beste Weilanden, gelegen nabij den
Grintweg in het Heidenschap onder Wor-
kum, groot 28 Hectaren 20 Aren 33
centiaren of 76¾ maal 36¾ Aren, thans
in gebruik bij Mejuffrouw de Wed. Jelle
S. Dijkstra.
  De voorwaarden liggen ter lezing in de
Huizinge der Zathe en in het Hôtel ,,De
Wijnberg" te Workum, terwijl de briefjes
gemerkt D, franco moeten worden inge-
leverd ten kantore van den Notaris C.
TJEBBES aldaar vóór of op Dinsdag den
10 October 1899.

No buorkje Johannes Oenema en Gerdy Westendorp op de sate.. Jelle Dykstra is de oerepake fan Gerdy.

Burgerlijke Stand.
Workum, van 18 tot 25 September.

  Geboren:   Rinkje d v Harmen Genee en Grie-
tje Meijer

Harmen en Grytsje Genee-Meijer wenje oan de Folkemar efter de pleats fan Ype en Margriet de Boer.


út de Friso fan woansdei 11 oktober 1899:

VERGADERING van den RAAD der
  Gemeente HEMELUMER OLDEPHAERT
  EN NOORDWOLDE, op Zaterdag , den
  14 October 1899, des voormiddags
  te 9½ ure.

    Punten van behandeling:
  5.   Missive van het Gemeentebestuur van Wor-
kum betreffende uitdieping van een vaart in het
Heidenschap.

   BOEREBOELGOED
      onder Workum.
  De notaris C. TJEBBES te Workum
zal op Maandag den 23 October 1899,
des voormiddags 9 uur ten huize van
Mejuffrouw de Wed. Jelle S. Dijkstra in
het Heidenschap onder Workum bij boel-
goed, tegen contante betaling verkoopen:
  1. Een uitmuntend  en gezond BESLAG
VEE, bestaande in 34 Hoornbeesten, als:
31 melke en kalve Koeien en 3 Hokke-
lingen, 15 Kalveren; 2 Paarden, en wel:
eene 9-jarige zwarte merrie, mak en in
alle tuig bereden, en eene bruine merrie
(best werkpaard), 9 Schapen, 13 Lamme-
ren, 7 Kippen en 1 Haan.
  2. Ongeveer 240,000 halve kilogram-
men (48 koe'seten) puik best binnenlandsch
HOOI zeer geschikt ter vervoer.
  3. BOEREREEUW en GEREED-
SCHAPPEN, als: Glaswagen, 3 Hooiwa-
gens, waarvan een zoo goed als nieuw,
Mestbak, Kruiwagen, Planken, Koekmolen,
Slijpsteen, Tieme, 3 Emmerbanken, Bas-
cule met Gewichten, Karn, Boteraad, Ge-
reid en Hoofdstel, Strijkbarte met Leggers,
Ladders, Bindladder, 7 houten en 8 ko-
peren Emmers, koperen Handketel, dito
Kaaskop, dito Roomschotel, 12 Melkkan-
nen, Grasraam, Koeschermen, lange Dissel,
eenige Melkvaten, Brokaden, Kaasvaten,
Harken, Vorken, Griepen, Schuppen, Ton-
nen, Booitsen, enz.
  4. Eenige MEUBELEN en HUISGE-
RADEN, w.o.: bed met toebehooren,
Chiffonnière, 3 Tafels, Kookkachel, kope-
ren Theestoof en Ketel, en verder koper-
tin-, blik-, glas- en aardewerk en hetgeen
meer zal worden aangeboden.
  Koekdisschen en Hakblokken worden
op of bij de Hieminge niet toegelaten.

VERSLAG van het verhandelde in de
  Vergadering van den RAAD der
  Gemeente WORKUM, van den
  5 October 1899.

  I.   Wordt mededeeling gedaan van:
  a.   een schrijven van Mej. J. Bijlsma, inhou-
dende dat zij de benoeming tot onderwijzeres a/d.
school in 't Heidenschap aanneemt;

  V.  Voorstel van Burgemeester en Wethouders
inzake het slatten van eene vaart in het Heiden-
schap.
  
  B. en W. stellen voor de vaart loopende van
de St. Ursela poel, langs Hijlkema en de boerderij
eigen aan de fam. Potma te slatten.

  Na gehouden besprekingen met algemeene stem-
men daartoe  besloten, met opdracht aan B. en W.
aan het Bestuur van Hem. Oldeph. en Noordw.
te schrijven over het verdere gedeelte van die
vaart loopende in die gemeente.

Juffer J. Bylsma folget juffer Cornelia van Dijk op dy’t sûnt july 1898 as “onderwijzeres in de handwerken” oan de skoalle yn it lân stiet.
De feart dy’t slatten wurde sil leit tusken de Ursula- en de Aant Liuwes Poel. Ultsje en Froukje Wiersma wenje hjioed-de-dei op de pleats dy’t “eigen is aan de fam. Potma”. (Marten) Hijlkema syn pleats stie eastlik fan de te slatten feart.  


út de Friso fan sneon 21 oktober 1899:

  WORKUM.  Aan de jl. Dinsdag de Blauw-
huis gehouden harddraverij van paarden onder
den man werd door 8 dravers deelgenomen.
De prijs werd behaald door het paard van
mej. de Wed. U. E. Dijkstra, in het Heiden-
schap, berijden B. IJntema.
  Prachtig herfstweder begunstigde dezen wed-
strijd, die door een talrijk publiek werd bijge-
woond.

De widdo fan Uilke Everts Dykstra (1812-1860), Antje Siemens Attema (* 1814), buorket mei har soan Siemen op Klein Welgelegen (no Gert Jan en Gerbrich Fekken).


út de Friso fan woansdei 25 oktober 1899:

VERSLAG van het verhandelde in de
  Vergadering van den RAAD der
  Gemeente WORKUM, van den 20
  October 1899.

  IV.  Missive van Burgemeester en Wethouders
van Hem. Oldeph. en Noordw. inzake de uitdie-
ping van de Heidenschapstervaart, met voorstel
van Burgemeester en Wethouders.

  Na voorlezing blijkt, dat de Raad dier gemeente
besloot, hoewel die gemeente weinig of geen belang
bij dat vaarwater heeft, indien tot eene uitdieping
op 1.20 M. beneden zomerpeil wordt overgegaan,
eene bijdrage van f 100 in de kosten te verleenen.

  De Voorz. doet opgave van het meerder gevor-
derd kostenbedrag, zegt dat na onderzoek is ge-
bleken dat het laatste gedeelte voor gemeenschap-
pelijke rekening behoort te worden gedaan en ook
in 1853 is gedaan en stelt ten slotte namens B.
en W. voor het aanbod aan te nemen en hen te
machtigen tot de uitvoering over te gaan, zoodra
de grondberging is geregeld.

  Na enkele besprekingen wordt het gedaan voor-
stel in stemming gebracht en met algemeene stem-
men aangenomen.


    AANBESTEDING
BURGEMEESTER en WETHOUDERS,
der Gemeente WORKUM, zullen op
Woensdag den 1 November 1899 's
middags 12 uur, ten Gemeentehuize bij
enkele inschrijving, in twee perceelen,
aanbesteden:
  het SLATTEN en BAGGEREN
der HEIDENSCHAPSTERVAART over
eene gezamelijke lengte van 2036 M.
't Bestek ligt ter Secretarie der Gemeente
ter inzage.
  De aanwijzing zal plaats hebben op
Dinsdag den 31 October bevorens, 's voor-
middags 10½ (bijeenkomst a/h Station).
    T. M. ten BERGE, Burgemeester.
    J. OUDEBOON, Secretaris.
    Workum, 24 October 1899.


út de Friso fan woansdei 1 novimber 1899:

Burgerlijke Stand:
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 22 tot 29 October.

  Geboren:  Hinke d v Fekke Fekkes en Marijke
Dijkstra te Nijega, Antje d v Freerk Smink en
Gerritje v. d. Weg te Oudega

Freerk en Gerritje Smink wenje yn de Skar op it plak dêr’t Jan en Beitske Kampen no wenje.
Fekke en Marij Fekkes wenje by de Fossepôle. It pôltsje dêr harren hûs stien hat waard noch lang de Fekkespôle neamd.


út de Friso fan sneon 4 novimber 1899:

  WORKUM,  3 Nov. 1899.     Bij  de   j. l.
Woensdag door Burgem. en Weths. gehouden
aanbesteding van het slatten en baggeren der
Heidenschapstervaart over eene gezamentlijke
lengte van 2036 M. was ingeschreven door:
                slatwerk.  Baggerw.
M. Beinema    ) Workum    f 549.46
S. Boersma    )
Jacob de Vries Hindeloopen - 679,-
Hendrik U. v. Mekeren id.     - 890,-         f   990
Hendrik M. v. Mekeren id.            -   900
Hielke T. de Jong Oudehaske        - 2197
  Het   slatwerk   is    gegund  aan  de  laagste
inschrijvers en het baggerwerk is ingehouden


út de Friso fan woansdei 15 novimber 1899:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 6 tot 13 November.

  Geboren:   .... Age z v Brugt Groenhof en
Hinke Feenstra

Age en Hinke Groenhof wenje op in skûtsje.


út de Friso fan woansdei 22 novimber 1899:

VERSLAG van het verhandelde in de
  VERGADERING van den RAAD
  der Gemeente WORKUM, van den
  17 November 1899:

  I.  Wordt mededeeling gedaan van:
  a. (eene kennisgeving van B. en W.) inhoudende den uitslag
van de den 1 Nov. jl. gehouden aanbesteding van
het slatten en baggeren der Heidenschapstervaart.


út de Friso fan sneon 23 desimber 1899:

  WORKUM.  De hardrijderij op schaatsen
onder jongens van 8 - 12 jaar, uitgedacht door
Dr. Jelgersma (ook in dat opzicht waardig
kleinzoon van zijn grootvader) is Donderdag-
namiddag uitstekend gelukt.
  Er hadden zich 44 jongens aangegeven en
het gaf een drukte van wonder op de wijk bij
F. Bruinsma. Er was eene tent, er waren
vlaggen, de politie was er ook bij en alles
ging bijna net zoo toe als bij eene groote hard-
rijderij.
  Sible Westendorp behaalde den prijs: een
paar echte Friesche schaatsen met alles er aan
hij reed soms in streken. Jan Broksma  won
de tweede prijs, ook een paar Friesche schaat-
sen maar zonder hak- en toonleeren, en Jan
Bangma kreeg een paar Keulsche schaatsen
als derde prijs, maar hij zou misschien meer
gewonnen hebben als hij niet door een barst
gevallen was, zeiden de jongens.
  De jongens van de eerste helft die er afge-
reden werd kregen elk een halve koek, de
tweede helft afgereden elk een heele en zoo
vervolgens ging het tot twee en drie koeken
toe.
  Het was een pret van belang en eene ge-
zonde oefening voor de jongens. Doctor heeft
zeker gedacht: mens sana in corpore sano.

Dokter Theodoor Pieter Albada Jelgersma (1865-1903) wennet op it Súd te Warkum. Skean efter syn wente leit de wyk dêr’t de hurdriderij holden wurdt. Foppe Bruinsma is boer op it spultsje dêr’t Herman en Tsjikke de Bruin-Folkersma oant foar koart op wennen. Nei Foppe hat syn soan de wûnderdokter Wopke  Bruinsma dêr noch lang wenne.
Sible Westendorp is de soan fan Tsjêbe Westendorp fan Groot Welgelegen (no Mellius en Ytsje Kramer).