1898
Textart 7-document
        publisearre yn de Buurtsboade fan 1998

út de Friso fan sneon 1 jannewaris 1898:

        Y. ZANDSTRA
            en Echtgenoot.
    p. f.           Heidenschap, 1 Jan. '98.

Y. Zandstra is it haad fan de skoalle yn it lân


út de Friso fan woansdei 5 jannewaris 1898:

    Familie en Vrienden.
    Langs dezen weg betuig ik aan allen,
die vóór en na het overlijden van mijn
Echtgenoot deelneming hebben betoond,
mijn  innigen dank.
    WORKUMERVELD, 4 Januari 1898.
                B. HAITSMA

Bauke Haitsma’s frou Sytske Posthuma is op 24 desimber 1897 stoarn (sjoch Friso fan 25 desimber 1897)


                    S. Dijkstra
in het HEIDENSCHAP is houder van een
  beste Springstier
   Springgeld f 1.-.    

Hokker S. Dykstra dit is wit ik net. It kinne Sjoerd Sytses Dykstra fan Groot Vischwijk of syn broer Sibren Sytses Dykstra fan Klein Vischwijk wêze. It sil Simen Ulkes Dykstra fan Klein Welgelegen wierskyn net wêze. Hy wennet noch mei syn mem op ‘e pleats en dêrom wurdt meastentiids de namme fan syn mem brûkt: “de Wed. U. Dijkstra”.


út de Friso fan woansdei 26 jannewaris 1898:

Burgerlijke Stand.
Workum van 17 tot 24 Januari.

    Gehuwd: Anne Elgersma 60 jr van Workum
en Fetje Baarda 54 jr van Parrega.

Anne Steffens Elgersma wennet op de pleats fan Hettinga oan de Heidenskipsterdyk. Syn earste frou Tryntsje Willems Boschma is op 10 april 1887 stoarn. Fetsje Simens Baarda is op 3 augustus 1843 te Easthim berne.


út de Friso fan woansdei 16 febrewaris 1898:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 7 tot 14 Februari.

    Geboren:         ..... Melle z v Auke Zwerver en
Aaltje Steensma     Willem z v Harmen Genee en
Grietje Meijer

Auke Zwerver is de soan fan Melle Aukes Zwerver en Jikke Annes Cnossen. Melle en Jikke wennen op it plak dêr’t Douwe en Durkje Haanstra-Eekma no wenje. Yn 1897 wenje Melle en Jikke al yn Koudum.
Harmen en Grietje Genee wenje yn in húske dat efter de pleats fan Ype en Margriet de Boer stien hat.


út de Friso fan woansdei 23 febrewaris 1898:

HEIDENSCHAPSTER-    
        VEENPOLDER
    Het BESTUUR van den POLDER
gelegen in de gemeenten Workum en
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
geeft aan de belanghebbenden kennis dat
ten kantore van dez Secretaris-Ontvanger
vanaf den 23 dezer gedurende veertien
dagen ter visie ligt het kohier van te
heffen Omslag over de eigendom-
men in den Polder, dienstig voor
1897.
    De belanghebbenden kunnen binnen
acht dagen na dien termijn hunne bezwaren
tegen de aanslagen bij het bestuur indienen.
    Workum, Februari 1898.
             Het Polderbestuur voormeld,
             C. TJEBBES, Voorz.
             J. DEINUM, Secr.-Ontv.


út de Friso fan woansdei 16 maart 1898:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 7 tot 14 Maart.
    Gehuwd:  Hendrik Haitsma 17 jr en Tietje
Buwalda 19 jr, beiden van Workum

Hindrik (*04.07.1880) is in soan fan Bauke Sjerps Haitsma (boer-kafeehâlder-snider op in spultsje dat foar de glêzen fan de pleats fan Rob en Tineke de Bruin stien hat) en Sytske Jakobus Posthuma ( U 24.12.1897).
Tytsje (*28.07.1878 Makkum) dy’t al fiif moanne hinne is, is de dochter fan Douwe Jans Buwalda  (* 1851 it Heidenskip) en Akke Baukes de Witte .
Hindrik en Tytsje sille letter op de pleats fan Jolle Jelle en Hylkje van der Wal wenje.


út de Friso fan woansdei 6 april 1898:

VERSLAG van het verhandelde in de
    Vergadering van den RAAD der
    Gemeente WORKUM, van den 31
    Maart 1898.

  XIII.   Verzoek van Burgemeester en Wethouders
om machtiging tot het oproepen van eene onder-
wijzeres aan de school in het Heidenschap.

  De Voorz. geeft te kennen dat in eene vroegere
vergadering is bepaald hierop met 15 Januari 1898
te letten en omdat het getal leerlingen thans 45
bedraagt, hebben B. en W. gemeend de voor
gestelde machtigingen te moeten vragen en wel op
eene jaarwedde van f 500.

  De heer Kroese deelt mede, dat hij, op grond,
dat het getal kinderen 45 bedraagt en aan de wet
getrouw wil zijn, voor het voorstel zal stemmen,
doch gaarne vooraf wenscht, de beantwoording
van een tweetal vragen en wel of B. en W. ge-
tracht hebben maatregelen  te nemen ten opzichte
der kinderen van M. Zijlstra, om deze te plaatsen
op de school voor k. o., waarin ruimte genoeg is
en waarover vroeger reeds gesproken is. - voorts
of op de school van Hem. Oldeph. en Noordwolde
niet enkele kinderen zouden kunnen worden over-
genomen om het getal op 40  te brengen en einde-
lijk of door de aanstelling van eene onderwijzeres
ook vervalt de betrekking van Mej. Zandstra als
onderwijzeres in de handwerken.
  De Voorz. beantwoordt den heer Kroese en
zegt dat thans rekening behoort te worden gehou-
den met het getal schoolgaande kinderen en
constateert alleen dit feit en verder dat wat het
ontslag van Mej Zandstra betreft, daaromtrent
later een voorstel zal moeten worden gedaan.

  De heer Akkeringa deelt nog mede door te
zeggen dat de afstand van de school voor de
kinderen eenige minuten verder zal zijn, terwijl
in deze van schipperen geen sprake mag wezen,
z i  moet er hulp worden aangesteld, terwijl wan-
neer er een onderwijzer wordt aangesteld, Mej
Zandstra dan niet behoeft te worden ontslagen,
doch in het tegenovergestelde geval ontslag kan
worden gegeven.

  De heer Kroese verbaast zich over de eerste
toelichting en bespreekt verder het te verleenen
ontslag, terwijl de heer Sluyterman over een en
ander mede zijn zienswijze te kennen geeft.
  De heer Nauta wenscht alleen op te merken
en ziet in het door den heer Kroese geopperde
geen bezwaar en voor het schoolgaan naar hier,
voor de kinderen geen nadeel, - spreekt verder
over de vroegere toelating in het Heidenschap,
dan in de stad en vindt daarin een kunstmatige
vermeerdering.

  De Voorz. geeft te kennen dat wanneer er 3
kinderen afgaan het getal nog 42 is en dat er met
April nog meer bij komen, waarna de heer Nauta
zegt, dat hij dit punt moet verliezen doch vraagt
of het niet zou kunnen dat dit eenigzins vertraagd
werd.

  De heer Kroese geeft andermaal te kennen, dat
hij voor 't verzoek zal stemmen, doch wenscht
voorts dat op zijne vraag zal worden gelet, waarop
de Voorz. mededeelt dat daaromtrent dan later
een voorstel zal worden gedaan.

  Het voorstel alsnu in stemming gebracht, wordt
met algemeene stemmen aangenomen.


De skoalle foar “k(osteloos) o(nderwijs) stiet yn de Begine (op it plak fan de bibleteek). De skoalle yn Himmelumer Aldeferd en Noardwâlde stiet op Brânburren (no doarpshûs “it Swaeigat”). Marten Zijlstra en syn frou Ybeltsje van Abbema wenje yn kafee “Landzicht” (no Bûnte en Gretha de Bruin). Marten en Ybeltsje hawwe it net sa rom, oars soene se net foar kosteleas ûnderwiis yn oanmerking komme. Lokkich foar harren en har bern binne de regels foar it oannimmen fan bern oan de skoalle yn it Heidenskip net sa strang as by dy fan de iepenbiere skoalle yn de stêd. Ek it trochskowen fan bern nei de Buertsskoalle hat gjin sin, want yn april sille der noch mear bern by komme, sadat it oantal learlingen wer boppe de 40 wêze sil. Juffer S. Zandstra-van der Plaats is sûnt 2 maart 1896 “onderwijzeres in de nuttige handwerken”. Har man Y. Zandstra is dêr sûnt 2 febrewaris 1896 haad.


út de Friso fan woansdei 20 april 1898:

Heidenschapster Veenpolder.
  Het BESTUUR van den Heidenschapster
Veenpolder, gelegen in de gemeenten Wor-
kum en Hemelumer Oldephaert en Noord-
wolde, maakt bekend dat de Politie-
verordening voor den Polder vanaf den
20 April 1898 gedurende twintig dagen
ten huize van den Secretaris voor de
belanghebbenden ter inzage ligt.
  Bezwaren daartegen kunnen binnen dien
termijn schriftelijk bij het Bestuur worden
ingediend.
               Het Polderbestuur,
            C. TJEBBES, Voorz.
            J. DEINUM, Secr.        


út de Friso fan woansdei 18 maaie 1898:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 9 tot 16 Mei.

  Gehuwd:  Catrinus de Jong 26 jr van Workum
en Eelkje Kuipers 28 jr van Nijega (H.O. en N.)

Eelkje is de dochter fan de Heidenskipster timmerman Cath(a)rinus Kuipers en Jeltsje Stienstra. Catrinus en Eelkje hawwe op de pleats fan Ype en Margriet de Boer buorke. Ek harren soan Durk de Jong hat dêr oan syn dea ta wenne.


út de Friso fan woansdei 8 juny 1898:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde. van 22 Mei tot 5 Juni.

  Geboren:  Age z v  Hans van Dam en Aukje
Prins te Nijega

Hans en Aukje van Dam-Prins hawwe in bakkerij op Brânburren (no stiet it nije hûs fan Jolle de Vries op dat plak)


út de Friso fan woansdei 22 juny 1898:

Bevallen van een Zoon:
  C. WESTENDORP-VAN DER WERF.
Heidenschap, 19 Juni 1898.

Burgerlijke Stand:
Workum, van 13 tot 20 Juni.

  Geboren: ....Dominicus z v  Tjebbe Westendorp en
Catharina van der Werf.

Tsjêbe en Catharina Westendorp wenje op “Groot Welgelegen” (no Mellius en Ytsje Kramer)


út de Friso fan woansdei 29 juny 1898:

VERSLAG van het verhandelde in de
  Vergadering van den RAAD der
  gemeente WORKUM, van den 23
  Juni 1898.

  III.   Benoeming van eene onderwijzeres aan de
school in het Heidenschap.

  Met algmeene stemmen de eenige sollicitante,
mej. C. van Dijk te Sneek, benoemd.

Cornelia van Dyk folget juffrou Sophia Zandstra-van der Plaats op. Sophia’s man Ysbrand van der Plaats is it haad fan de skoalle.


út de Friso fan woansdei 6 july 1898:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 27 Juni tot 4 Juli.

  Geboren:  Bauke z v Hendrik Haitsma en Tietje
Buwalda


út de Friso fan woansdei 20 juli 1898:

VERSLAG van het verhandelde in de
    VERGADERING van den RAAD
    der gemeente WORKUM, van den
    15 Juli 1898.

  I.   Wordt mededeeling gedaan van:

  a. een brief van Mej. Cornelia van Dijk te
Sneek, waarin wordt bericht, dat zij de betrekking
van Onderwijzeres aan de school in 't Heidenschap
aanneemt;
  b. alsvoren van den heer Y. Zandstra h. d. sch.
in 't Heidenschap, waarin wordt bericht, de Mej.
Cornelia van Dijk hare betrekking heeft aanvaard;

  III.  Adres van Mej. S. v. d. Plaats, om eervol
ontslag als onderwijzeres in de handwerken aan
de school in 't Heidenschap.

  Met algemeene stemmen het gevraagde eervol
ontslag verleend.

De “onderwijzeres in de handwerken” Sophia van der Plaats is troud mei it “h. d. sch.” Ysbrand Zandstra.


út de Friso fan sneon 6 augustus 1898:

  WORKUM.   Bij de in de vorige week te
Amsterdam gehouden examens voor de hoofd-
acte l. o.  zijn o. a.  geslaagd onze vroegere
Stadgenooten de heeren K. Reijding en J.
Zijlstra (Heidenschap.)

Jan Zijlstra is de soan fan Riender Jans Zijlstra (1841-1896) en Regnera Theodora Petrus’ de Cock (1840). Riender Zijlstra hat oant in pear moanne foar syn dea haad fan de skoalle oan de lettere Ursuladyk west.


út de Friso fan woansdei 31 augustus 1898:
it papier fan de Friso is dizze kear net wyt mar oranje y.f.m. de  achttjinde jierdei  fan H.M. Wilhelmina op dizze dei,. Se sil 6 septimber as keninginne ynhuldige wurde:

HEIDENSCHAPSTER-VEENPOLDER
  Het  BESTUUR  van den  POLDER
gelegen  in  de  gemeenten Workum  en
Hemelumer Oldephaert en Noordworde, geeft
aan de belanghebbenden kennis, dat vanaf
den 2 September ten huize van den Secr.-
Ontv. ter visie liggen.
  
  Gedurende acht dagen: de Rekening
en Verantwoording van 1897, en de
Staat van begrooting met de Me-
morie van Toelichting voor 1899.

  Gedurende veertien dagen: het KOHIER
van te heffen MAALGELDEN over 1898.
  WORKUM, 27 Augs. 1898.
              Het Polderbestuur,
        C. TJEBBES, Voorz.
        J. DEINUM, Secr.-Ontv.    


út de Friso fan woansdei  7 septimber 1898:

    Uit de hand te Koop.
  De HUIZEN met Erven en Weiland
groot 61 Aren 44 centiaren, in huur bij
SMINK, VAN DER PLOEG en GRASMAN, en
2 hect. 09 Aren 27 centiaren (6 pondm.)
best GREIDLAND BIJ SCHAKEL, in het
Heidenschap onder Workum, huur f 307,50
in het jaar.
  Te vernemen bij
        J. DEINUM te Workum.

J. Deinum is .de 'secretaris' fan de Heidenskipster Feanpolder. Wierskynlik binne de huzen eigendom fan de polder. Gerrit Grasman  is  de moolner fan de polder, hy wennet mei syn frou Maike Stegenga nêst Anske Rinkes van der Ploeg en Neeltje Thomas' Conradi. Letter wurdt it plak dêr't de húskes stien hawwe Pimelhiem neamd.
Wêr't Durk Lolles Schakel (berne 14.03.1840)  wenne hat is my net bekend. Mei Smink kin Albert Frearks Smink út de Skar bedoeld wêze.


út de Friso fan sneon 10 septimber 1898:

  WORKUM,   Dinsdag, Kroningsdag, was
hier weer feestelijke versiering en vlaggen
zonder tal.
  In den namiddag kwamen de Heidenschapster
schoolkinderen uit Gaasterland terug onder
geleide van het hoofd der school de heer
Zandstra. Op het Zuidend werden ze opge-
wacht door het fanfarecorps van den heer
Zeijlstra en vroolijk trok de stoet naar het
Noord, hier en daar een lied zingend.
  Des avonds was hier nog eens illuminatie
die nu mooi uitkwam, en een optocht met
fakkels en lampions waaraan gedeeltelijk ook
door de Heidenschapster school werd deelge-
nomen.

"Concordia" is it fanfarekorp van de hear Zeijlstra. It oare Warkumer fanfarekorps hjit "Cresendo" (dat yn 1998 noch altiten bestiet) stiet ûnder lieding fan  de hear Wielinga.


út de Friso fan woansdei 21 septimber 1898:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 11 tot 18 September.

  Geboren:  Age z v  Otte Feenstra en Hitje
Kuipers te Nijega

Age (*11.09.1898) sil letter, lyk as syn soan Otte, beurtskipper-foeraazjehanneler-winkelman op Brânburren wurde.


út de Friso fan woansdei 28 septimber 1898:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 19 tot 26 September.

  Overleden:   ...Bauke Haitsma 2 md z v
Hendrik Haitsma en Tietje Buwalda.

Bauke is tusken 27 juny en 4 july berne.
Sjoch ek de Friso fan 6 july 1898.


út de Friso fan woansdei 5 oktober 1998:

HEIDENSCHAPSTERVEENPOLDER.
  Het BESTUUR van den Heidenschapster-
veenpolder  gelegen  in  de   gemeenten
Workum en Hemelumer Oldephaert en
Noordwolde maakt bekend, dat het Ont-
werp Politie-verordening voor den
Polder vanaf den 6 October gedurende
twintig dagen ten huize van den Secretaris
voor de belanghebbenden ter inzage ligt.
  Bezwaren daartegen kunnen binnen dien
termijn schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
              Het Polderbestuur,
             C. TJEBBES, Voorz.
             J. DEINUM, Secr.
  WORKUM, 30 Sept. 1898.


út de Friso fan woansdei 19 oktober 1898:

WEILAND en HUIS
   in het Heidenschap.
  De Notaris C. TJEBBES te Workum
zal op Vrijdag den 4 November 1898, des
namiddags 3 uur, in het Hotel ,,de Wijn-
berg" aldaar, provisioneel verkoopen:

  1.   Een stuk best WEILAND, gelegen
in het Heidenschap onder Workum, Sectie
D no. 485, groot 2 Hectaren 9 Aren 97
centiaren of 5 7/10 maal 36 3/4 Aren, in huur
bij Durk Schakel tot 5 Maart en 12 Mei
1899 voor f 112,50 in het jaar.
 2.   Eene HUIZINGE met Erf naast het
vorige perceel aldaar, Sectie D nos. 373
en 551, samen groot 12 Aren 14 centiaren,
in huur bij Anske van der Ploeg en Gerrit
Grasman tot 12 Mei 1899, samen voor
f 92,50 in het jaar.
  Voorwaarden te vernemen en biljetten
te bekomen ten kantore van den Notaris.

Durk Lolles Schakel (*10.03.1840 te Koudum) syn heit, Lolle Douwes Schakel wie fisker yn ‘e Gaastmar. Wêr’t Durk wennet wit ik net. It stik lân dat er brûkt leit by it hûs (twa-ûnder-ien-kap) dat no ek ferkocht wurdt. Anske Rinkes van der Ploeg (syn heit wenne op de Reaskurre) en Neeltsje Thomas’ Conradi (har heit wennet op de pleats dy’t stien hat by de pleats fan Gorrit en Sjoerdje Kuipers) wenje yn de iene helte en yn de oare wenje Gerrit Grasman en Maike Stegenga. Gerrit is moolner fan de Feanpolder. Yn de foarige advertinsje fan 7 septimber wurdt praat fan de ferkeap fan “huizen met erven en weiland” as hierder waard in tredde persoan neamd nammentlik in Smink. Wierskynlik wie dat Albert Frearks Smink (út de Skar) dy’t yn novimber 1997 alle fee , ark en reau ferkocht hat en miskien in ûnderkommen fûn yn dat oare hûs en dat hûs mei it stikje lân (mei elkoar 39,3 are  grut en in hier fan ƒ 102,50 yn it jier) kocht. Yn 1850 stie op Warkum D nr 551 (foarhinne nr 374) ek noch in hûs, mar dy is foar 1898 al ôfbrutsen. It húske op nr 373 sil oan de ein fan de 50-er jierren ôfbrutsen wurde. It stikje lân dêr’t de twa húskes op stien hawwe sil letter “Pimelhiem” neamd wurde. Hoe’t se oan dy namme kommen binne is my net bekend.
út de Friso fan woansdei 26 oktober 1898:

  WORKUM ,  22 Oct. 1898.   Door stembe-
voegden van den Heidenschapster-Veenpolder
is benoemd tot Bestuurslid de heer Marten
Hijlkema aldaar.

De pleats fan Marten Hijlkema stie in ein it lân yn efter de pleats fan Gerrit en Willy Dykstra.


út de Friso fan sneon 2 novimber 1898:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 24 tot 31 October.

  Geboren:    Fokke z v  Gerrit Grasman en Maike
Stegenga

Gerrit en Maike Grasman binne yn maaie 1896 troud. Fokke is it twadde bern.


út de Friso fan woansdei 9 novimber 1898:

25-jarige Echtvereeniging
van
GERBEN R. V/D. MEER
en
ANTJE H. TAKOMA.
HEIDENSCHAP, 13 Nov. 1898.
RUURD J. V/D. MEER.

Gerben Ruerds van der Meer en Antsje H.essels Takoma wenje op de Reaskurre (no Thomas en Christine van der Gaast-Koning). Sûnt harren trouwen yn 1873 buorkje hja yn de gemeente Warkum (doe ek al op de Reaskurre?). De heit fan Gerben, Ruurd Gerbens van der Meer wenne yn 1858 op de pleats fan de fam. Bokma oan de Ursuladyk.


út de Friso fan woansdei 23 novimber 1898:

  HEIDENSCHAP.  Alhier is een muziekkorps
opgericht met 16 werkende leden.
  Tot bestuursleden zijn gekozen de heeren J.
Postma, Voorz., U. Dijkstra, Secr., H. Kooistra,
Penn.
  Als directeur zal optreden de heer J. H.
Lümer van Workum. De instrumenten, geleverd
door de firma W. Hampe te Amsterdam, zien
er keurig uit.

De foarsitter fan de harmony "Studio", Jelle Postma sr., sil letter nei Nijegea (H.A.N.) ferfarre. De skriuwer Uilke Bregtus Dykstra is berne op “Klein Welgelegen” (fam. Fekken). Hermannus Nicolaas Kooistra, de ponghâlder, wennet op de pleats fan de fam. H. Haanstra. Johannes Heinrich Lümer wennet yn Warkum.Geboren: Wijtske, Dochter van
      HENDRIK G. GERRITSEN en
      ALBERTJE B. HAITSMA.
WORKUMERVELD, 20 Nov. 1898.

        Algemeene Kennisgeving

Burgerlijke Stand.
Workum, van 14 tot 21 November.

  Geboren:  ...Wijtske d v Hendrik Gerritsen en
Albertje Haitsma

Wijtske is it fjirde bern fan Hendrik Gerlofs Gerritsen en Albertje Baukes Haitsma dy’t yn 1894 troud binne en op de pleats fan foarhinne de fam. Hartman wenje.
Mebius Brandsma en Sjieuke Minnema wenje súnt 1892 yn it Heidenskip (no fam. Veenhuizen).
Wibe Wibrens de Jong en Neeltsje Jôles van der Wal hawwe in winkel op Brûnburren (letter de winkel fan harren pakesizzer Otte Ages Feenstra). Wibe de Jong is nêst winkelman ek noch beurtskipper Brânburren-Snits v.v. Neeltsje is de dochter fan Jôle Hindriks van der Wal en Johanna Piters Deinum dy’t op de pleats fan no Fouke en Gerjo de Vries wenje.


      TE HUUR,
     bij gesloten briefjes,
voor VIJF jaren van 1898 - 1904:
  Eene ZATHE en LANDEN, in het
Heidenschap onder Workum, genaamd
,,Rooschuur" Sectie D no. 707 groot
ruim 38 H. A.
  Voorwaarden liggen ter lezing in het
Hôtel Ketelaar te Workum.
  De briefjes gesloten en gemerkt P.
worden franco ingewacht bij de Weduwe
H. Potma te Workum, vóór of op 6
December 1898.

de Reaskurre wurdt troch Gerben Ruerds van der Meer en Antsje Hessels Takoma bewenne.  Nei harren sille Sibe en Froukje Haitema dêr komme. De eigenaresse, de widdo fan Harmen Alberts Potma, wennet yn Warkum.


út de Friso fan woansdei 7 desimber 1898:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 20 November tot 4 December.

  Geboren:   Dora d v Mebius Brandsma en Sjieuke
Minnema, Johanna d v Wiebe de Jong en Neeltje