1897
publisearre yn de Buurtsboade fan 1997

út de Friso fan woansdei 6 jannewaris 1897:

         VOORLOOPIG BERICHT
           EERSTDAAGS zullen publiek worden
        verkocht:
           a.  Drie perceelen WEILAND gelegen
        in het Workumer-Nieuwland, de Wiske
        en onder Koudum, toebehoorende aan den
        WelEd. Zeergel heer Johannes van der
        Brug.
           b.  Het KOFFIEHUIS ,,Landzicht,'' ge-
        legen aan den grintweg naar het Heiden-
        schap, onder het behoor van Workum.
                    C. TJEBBES, Notaris.


út de Friso fan woansdei 20 jannewaris 1897:

        Huizen te en een Koffiehuis
            onder WORKUM.
           De Notaris C. TJEBBES te Workum
        zal op Vrijdagen den 29 Januari en den
        12 Februari 1897, telkens des namiddags
        om 7 uur, provisioneel in Hôtel ,,de
        Wijnberg'' en finaal in het Logement onder
        het Stadhuis, beide aldaar, publiek veilen
        en verkoopen:
        ...III.   Een KOFFIEHUIS, ,,Landzigt''
        genaamd, met Erf, Wijk G no. 202, aan
        den Grintweg en de Vaart in het Heiden-
        schap onder Workum, benevens het recht
        van erfpacht op den Grond.
           In huur bij E. de Jong en M. Zijlstra
        tot 12 Mei 1897.
           Aanvaarding: perceel...
                    ...III 12 Mei 1897...
                    ...of zooveel eerder
        als het door de verkoopers zal zijn ont-
        ruimd.
           Voorwaarden te vernemen en biljetten
        te bekomen ten kantore van den Notaris.    

"Landzicht" wurdt yn 1897 troch twa húshâldings bewenne. Oan de dyk wenje Marten Zylstra en syn frou Ybeltje van Abbema, oan de  Warkumer kant hawwe hja in kafee. E. de Jong sil wol oan de feartskant wenne hawwe. Yn 1892 is "Landzicht" noch eigendom fan Tsjipke Ulkes de Vreeze, winkelman op de Merk te Warkum.
Op de provisjonele ferkeaping fan 29 jannewaris wurdt f 851,00 bean.
"Landzicht" wurdt hjoed-de-dei troch Bûnte en Gretha de Bruin bewenne.


út de Friso fan woansdei 24 febrewaris 1897:

        Heidenschapster Veenpolder
           Het BESTUUR van den P O L D E R
        gelegen in de gemeenten Workum en
        Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,
        geeft aan de belanghebbenden kennis, dat
        ten kantore van den Secretaris-Ontvanger
        van af den 24 dezer, gedurende veertien
        dagen, ter visie ligt het Kohier van te
        heffen omslag over de eigendommen
        in den Polder, dienstig voor 1896.
           De belanghebbenden kunnen, uiterlijk
        binnen acht dagen, na dien termijn, hunne
        zoo mogelijke bezwaren tegen de aanslagen
        bij het Polderbestuur indienen.
           Workum, Februari 1897.
                     Het Bestuur,
                R. J. VISSER, Voorz.
                J. DEINUM, Secr.-Ontv.


út de Friso fan woansdei 3 maart 1897:

           Heden Dinsdag, geslacht
               eene puike, vette
                jonge KOE,
           Afkomstig van den heer K. KOOISTRA
        Heidenschap,
            Aanbevelend,
                K. & S. PRUIKSMA

út de Friso fan sneon 13 maart 1897:

            Aanstaande Dinsdag              
        gedenken ondergeteekenden te slachten
        een zware, vette
        jonge KOE,
        afkomstig van den heer K. Kooistra.
           Voor vroegtijdige bestellingen houden
        zij zich beleefd aanbevolen.
                  S. en K. PRUIKSMA.

Klaas Kooistra wennet op de pleats fan Hotze en Hindrik Haanstra.


út de Friso fan sneon 20 maart 1897:

            Waarschuwing
           De ondergeteekenden verbiedenhet
        Eierenzoeken en oprapen, op de LANDEN
        bij hen in gebruik.
                     Tj. WESTENDORP.
                     P. KUIPERS.
                     JELLE DIJKSTRA.

Tsjêbe Sibles Westendorp wennet op "Groot Welgelegen" (no Mellius en Ytsje Kramer); Pé Kuipers wennet op "de Fluitman sate" op it Dwarsnoard te Warkum, hy hat û.o. 20 pm. lân by it Julianabuertsje. Hjir hellet Pé  en letter ek syn soan Julius altiten it hea wei, sadat "de  Tweintige" troch guon ek wol "de Heaskurre" neamd wurdt. Pé en Tsjêbe binne sweagers. Pé syn frou, Suzanne Sibles Westendorp (yn 1897 al stoarn), wie in suster fan Tsjêbe.
Jelle Dykstra wennet op it plak dêr't Johannes Oenema en Gerdy Westendorp no wenje.

VERSLAG van het verhandelde in de
   Vergadering van den RAAD der
  Gemeente WORKUM, van den 15
  Maart 1897.

           I.  Wordt mededeeling gedaan van:
           a. eene resolutie van H. H. Ged. St. houdende
        beschikking op het adres en vrijstelling aan de
        gemeente wordt verleend, voor den tijd van vijf
        jaren wat betreft de burgerschool en de kostelooze
        school, tot het doen geven van onderwijs in het
        leervak j (de vrije en orde-oefeningen der gymna-
        stiek) van art. 2 der wet tot regeling van het
        l. o. doch dat er voor de aangevraagde vrijstelling
        met betrekking tot de school te Heidenschap, geen
        termen bestaan.
        
        ...IV.    Voorstel van B. en W. tot inzending van
        een tweede adres om uitstel van den termijn voor
        de invoering van het onderwijs in de vrije- en
        ordeoefeningen der gymnastiek aan de school in
        het Heidenschap.
       
           De Voorzittergeeft namens B. en W. te kennen
        dat zij naar aanleiding van de van H. H. Ged. St.
        ontvangen beschikking inzake het geven van bedoeld
        onderwijs, het Hoofd dier School met een en ander
        in kennis hebben gesteld en daarop ontvangen een
        schrijven, waarvan door den Secretaris lecture
        wordt gedaan.
           
           Hieruit blijkt, dat aan de invoering van dat
        onderwijs nog al bezwaren verbonden zijn.
        
           De heer Nauta wijst op het door het Hoofd der
        School aangegeven getal leerlingen; doet verder
        mededeeling van de cijfers, die daaromtrent in de
        schoolverslagen over 1895 en 1896 voorkomen en
        zegt dat het getal leerlingen eer af- dan toenemende
        is.

           De heer Kroese bestrijdt mede het overgelegd
        schrijven van het Hoofd der School vooral ten
        opzichte van de aanstelling van een onderwijzer,
        't geen z. i. ook door den heer Nauta met de
        cijfers der leerlingen is bewezen, doch vindt o. m.
        dat de kleine oefeningen wel zouden kunnen worden
        gegeven.

           De Voorzitter geeft te kennen, dat men van het
        doel afgaat, waarop de heer Sluyterman zegt dat
        men in dezen noch met het een noch met het ander
        te maken heeft, 't geen z. i. klaar genoeg is, maar              
        alleen met het voorstel van het Dag. Best. om al
        dan niet, nogmaals ontheffing te vragen.

           Het gedaan voorstel alsnu in stemming gebracht
        wordt met algemeene stemmen aangenomen.
        
           Het ontworpen adres, alsnu voorgelezen, wordt
        met eene kleine wijziging, op voorstel van den heer
        Gaastra daarin aangebracht met algemeene stem-
        men goedgekeurd.


út de Friso fan woansdei 24 maart 1897:

  WORKUM.   Uitslag van de j.l. Zaterdag ten
Gemeentehuize alhier gehouden verpachtingen:
                    vorige        nieuwe
                    pacht        pacht
De invordering der marktgelden
  aan Jacob v. d. Pal            f  90        f  82
Grasgewas Heidenschapster weg
        1e perceel Wiebe Huitema    - 30        - 32
    2e    »     Tjeerd Bekema    - 36        - 38
    4e    »                - 28        - 29
    3e    »        Anske Veltman    - 14        - 16
Begraafplaats Y. Zondervan        -  5        - 13
Stations- en Parallelweg
  U. de Vreeze            - 11        -  7
Stuk grond aan den Heiden-
  schapster weg M. Zijlstra        -  8        -  6
Baanspad en Wijk bij D. van
  Dijk F. Görtz            -  2        -  2
                    __________________
                Totaal    f 224        f 225        


út de Friso fan woansdei 31 maart 1897:   

           Getrouwd 27 Februari 1897:
            WILLEM A. ELGERSMA
                  EN
            TJITSKE B. HAITSMA,
                  TE
        PINE COUNTY Groningen
             Minnesota Noord-Amerika.
                B. HAITSMA
                S. HAITSMA-POSTUMA    
                A. ELGERSMA.
           Wegens buitenland's eerst heden ge-
        plaatst.
           WORKUM, Maart 1897.

Doe't Tsjitske ôfskie naam fan har suster Engel Smits-Haitsma fan de Ursula-pleats (no fam. Hingst) ûntstie der in lyts drama. Ien fan de trije famkes fan Engel (Sytske, Grytsje of Minke) moast as ôfskie in poppe oan har muoike jaan. Mar it famke woe de poppe sels hâlde. Under twang fan har mem waard de poppe ûnder protest dochs oan muoike jûn. Sjoch ek it ferhaal oer Willem Annes Elgersma en Tjitske Boukes Haitsma
  
út de Friso fan woansdei 21 april 1897:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde,
van 4 tot 17 April.

  Geboren:...
Jacoba d v Otte Feenstra en Hitje Kuipers te
Nijega (Heidenschap)...
                      ...Johanna
d v Pieter van der Wal en Janke de Jong te
Nijega (Heidenschap).

Otte Feenstra en Hitsje Kuipers hawwe wenne op de pleats dy't oant flak nei de Twadde Wrâldoarloch tsjin de polderdyk oan stien hat by de pleatsen fan de fam. Broers en Buma. Oant 1895 wie de pleats yn hannen fan de erven Westerman, Tryntsje van Dyk-Belkom hierde oant dan de pleats. Yn  1897 wenje Otte en Hitsje Feenstra dêr noch net want dy pleats stie yn de gemeente Warkum.


út de Friso fan woansdei 26 maaie 1897:

  HEM. OLDEPH. EN NOORDW., 24 Mei.
Voor de 4 vaceerende betrekkingen van onder-
wijzeres aan de gemeentescholen te Koudum,
Hemelum, Warns en Heidenschap hebben zich
thans 6 sollicitanten aangemeld, waarvan 2
reeds elders in betrekking zijn.
  De benoeming volgt in de Raadsvergadering
van a.s. Zaterdag.


út de Friso fan woansdei 2 juny 1897:

Verkoop van Grasgewas
            EN
Verhuring van Naweide
  De Notaris C. TJEBBES te Workum,
zal op Vrijdag den 4 Juni 1897,
das namiddags precies 1 uur in het
Hôtel ,,DE WIJNBERG'' aldaar:
  1.  Publiek verkoopen het op steel
staand GRASGEWAS en een uitmuntend
vruchtbaar perceel WEILAND in het
Heidenschap onder Workum, groot 12
maal 36 3/4 Aren, eigen aan den heer Jan
S. Westendorp.
  2.  Verhuren de NAWEIDE van even-
genoemd perceel.
  Conditien te vernemen ten kantore van
den Notaris.

Jan Sibles Westendorp is in broer fan Tsjêbe Westendorp fan "Groot Welgelegen". Wierskynlik is dit it stik dat Jan Tsjêbes Westendorp (berne 17.11.1896) "it lân fan oom Jan" neamde. Hy hie it urven fan syn omke  dy't yn Heesch by Nijmegen wenne. Letter waard it brûkt troch Jan Tsjêbes skoansoan Rein Zeinstra dy't it "it lân oer de brêge" neamde. Doe't Rein Zeinstra ophold fan buorkjen ferkocht Jan Tsjêbes Westendorp it stik lân oan Evert van der Wal. No brûkt Siebe Everts van der Wal it stik  by de betonbrêge.


    ___________________________
    Oproeping.
  Ieder, die iets te vorderen heeft van-
of schuldig is aan den boedel van wijlen
YPKE SIEMENS BOERSMA, overleden
te Workum den 26 Mei 1897, wordt
verzocht daarvan o p g a a f  of  b e t a l i n g
te doen ten kantore van ondergeteekende
vóór of op Vrijdag 18 Juni 1897.
             C. TJEBBES,
         Notaris te Workum.

Bugerlijke Stand.
Workum, van 24 tot 31 Mei.

  Overleden: Ypke Boersma 80 jr echtgen van
Feikje Bekema.

Ypke Siemens Boersma en Feikje Bekema hawwe oant maaie 1893 op de pleats fan de fam. Veenhuizen wenne. Doe kamen Assuerus Brandsma en Sjuwke Minnema dêr te wenjen..


VERSLAG van het verhandelde in de
   Vergadering van den RAAD der
   gemeente WORKUM, van den 28
   Mei 1897

  I. Wordt mededeeling gedaan van:
  a. een extract uit het res. boek van H.H. Ged.
St. waarin kennis wordt gegeven, dat voor de
school in 't Heidenschap ontheffing wordt verleend
(voor den tijd van vijf jaren) van de verplichting
tot het geven van onderwijs in de vrije en orde-
oefeningen der Gymnastiek.
...VIII.    Brief van den Schoolopziener in het
district Heerenveen, omtrent de aanstelling van
een onderwijzer aan de school in 't Heidenschap

  Na voorlezing blijkt, dat vermits het getal leer-
lingen aan die school, van 1894 af, respectievelijk
48, 43, 43 en 42 bedragen heeft, moet, krachtens
art. 24 der Wet, het hoofd der school door een
onderwijzer worden bijgestaan; waarom ZEd. ver-
trouwt, dat de Raad thans wel met bekwamen
spoed tot benoeming van den reeds vier jaren
ontbrekenden onderwijzer zal overgaan.

  De heer Nauta meent dat 't getal leerlingen
dalende is en wijst er op dat er ook leerlingen
boven de 12 jaar ter school gaan (uit een gegeven
overzicht der leerlingen blijkt dat er 4 boven den
leeftijd van 12 jaren schoolgaan).

  De heer Kroese zegt, dat hij geen advies van
't D. B. heeft gehoord (waarop de Voorz. te ken-
nen geeft dat de missive aan den Raad is gericht)
en gaat verder voort, dat hij vermeent dat het
vrij zeker wel den geest der vergadering is, om
nu het getal leerlingen dalende is, zooals ook blijkt
uit het schrijven van den Schoolopziener, niet over
te gaan tot de benoeming van een onderwijzer,
waarom hij het in de gegeven omstandigheid, ook
te bezwarend voor de Gemeente vindt en daarom
op grond van een en ander voorstelt het gedaan
voorstel voor notificatie aan te nemen.

  De heer Nauta spreekt nog over het bezwaar
tot het afnemen van leerlingen, de klassen verdee-
ling en zoo meer en ondersteunt verder het voor-
stel van den heer Kroese.

  De heer Troste geeft te kennen, dat hij vroeger
een voorstel tot verhooging der jaarwedde van een
aldaar te benoemen onderwijzer heeft gedaan, doch
dit punt sedert rustende is geweest; - zich nog
houdt aan het geen hij daaromtrent vroeger heeft
gezegd, en verder dat men thans heeft te overwe-
gen de vraag van den schoolopziener omtrent de
aanstelling van een onderwijzer.

  Hij is voor een zuinig beheer, doch ook voor
goed onderwijs, en vindt dat men de belangen
van de Heidenschapsters, vooral met het oog op
hunne bijdragen in de lasten, ook niet uit het oog
mag verliezen, waarom hij wenscht mede te wer-
ken om aldaar een onderwijzer te krijgen.

  De heer Kroese vermeent als oud-onderwijzer
te kunnen oordeelen over het gesprokene omtrent
de werkzaamheden van een onderwijzer voor meer-
dere klassen en zegt verder dat de schoolopziener
niet komt op het gegeven onderwijs maar enkel
op het getal der leerlingen.

  De heer Sluyterman zegt dat hij bang is wan-
neer men begint met onderwijs, waarom hij daar-
omtrent met gemengde gevoelens ter vergadering
is gekomen omdat hem reeds meer dan eens over
een onderwijzer is gesproken; voorts dat hij tegen
niet-noodige uitgaven is en alle respect heeft voor
het oordeel in het onderwijs van den heer Kroese,
doch thans het onderwijs in het Heidenschap
aangaat, hij met den heer Troste mee gaat en voor
de aanstelling van een onderwijzer is omdat het
getal leerlingen, of was het 38 voor één onder-
wijzer te groot is.

  De Voorz. geeft nog te kennen, dat wanneer
er een onderwijzer noodig is, hij in overweging
zoude geven, eene onderwijzer aan te stellen.

  Nadat over een en ander nog eenige besprekin-
genplaats vonden, werd het door den heer Kroese
gedaan voorstel in stemming gebracht en aange-
nomen met zeven tegen vier stemmen, (die van de
heeren Akkeringa, Gaastra, Troste en Sluyterman.)


út de Friso fan woansdei 9 juny 1897:

VERGADERING van den RAAD der ge-
  meente HEMELUMER OLDEPHAERT EN
  NOORDWOLDE, van den 29 Mei 1897.

...VI. Benoeming van onderwijzeressen.
  Aan elk der openbare lagere scholen te Warns,
Hemelum en Nijega (Heidenschap) bestaat eene
vacature van onderwijzeres, terwijl ook te Koudum
met 1 Juni a.s. eene betrekking zal vaceeren.
  De door B. en W. opgemaakte voordrachten
in overleg met den arrondissements-schoolopziener
en na ingewonnen bericht van de betrokken hoofden
der scholen, worden door den Voorzitter voorge-
lezen; terwijl deze tevens mededeeling doet van
de adviezen van de hoofden der scholen. Hierna
tot stemming overgaande, wordt met volstrekte
meerderheid van stemmen benoemd tot onderwijze-
res aan de openb. lag. school te Koudum Mej. H.
Brandenburgh, thans als zoodanig in functie te
Oostgraftdijk, te Warns Mej. J. M.C. Molenaar
te Sneek, te Hemelum Mej. A. Jansonius te Fran-
eker, en te Nijega (Heidenschap) Mej. A. Brijker
te Franeker.
  Voor de eerstgenoemde onderwijzeres wordt de
infunctie-treding bepaald op 1 Juli en voor de
overigen op den 1 Juni a.s.

Juffer A. Brijker folget Rinkje Feenstra op, dy't sûnt 1 april 1896 ûnderwizeresse op de Buertsskoalle is.


út de Friso fan woansdei 23 juny 1897:

Burgerlijke Stand.
Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 6 tot 20 Juni.

  Geboren: Sape z v Jan Brouwer en Antje
Westra te Nijega (Heid.)...
  Overleden: ...
                      ...Jan Haag-
sma 9 md z v Bauke Haagsma en Antje Wierda
te Heidenschap.

Bauke Haagsma en Antsje Wierda buorkje op de pleats fan Fentener van Vlissingen oan de Hofmar.


út de Friso fan woansdei 7 july 1897

VERGADERING van den RAAD der ge-
   meente HEMELUMER OLDEPHAERT EN
   NOORDWOLDE, op Zaterdag den 26
   Juni 1897.

...III.  Volgens artikel 6 der gemeentewet kunnen
de kiesdistricten worden verdeeld in stemdistricten.

  Met het oog op de uitgestrektheid der gemeente
is het B. en W. raadzaam voorgekomen den Raad
voor te stellen zoodanige verdeeling te regelen
waartoe zij eene concept-verordening hebben ont-
worpen.

  Bij deze verordening is de oude verdeeling be
houden gebleven, zoodat de gemeente evenals
vroeger wordt verdeeld in 3 districten. Onder
,,Koudum'' als hoofd stemdistrict, zullen behooren
de dorpen Koudum, Molkwerum en het Heiden
schap, voor zoover in deze gemeente gelegen. Het
2e stemdistrict ,,Warns'' zal bestaan uit de dorpen
Warns, Scharl en Hemelum, terwijl onder het
3e stemdistrict ,,Oudega'' begrepen zijn de dorpen
Oudega, Nijega (met uitzondering van de gedeelten
gelegen in het Heidenschap, Kolderwolde en
Elahuizen. Deze concept verordening wordt na
voorlezing door den Raad onveranderd vastgesteld.

  IV.  Tengevolge de benoeming van Mej. Brijker
als onderwijzeres tevens belast met het geven van
onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes
aan de school te Nijega (Heidenschap) vraagt de
tegenwoordige onderwijzeres voor dat vak eervol
ontslag met ingang van 1 Juli.

  Op voorstel van den Voorz. wordt besloten het
gevraagd ontslag met ingang van 1 Juli eervol te
verleenen, onder dankbetuiging aan Mej. Veenstra
voor de aan de gemeente bewezen diensten.


út de Friso fan woansdei 28 july 1897:

VERSLAG van het verhandelde in de ver-
  gadering van den RAAD der gemeente
  WORKUM van den 22 JULI 1897.

  VI.  Adres van Tj. Westendorp en 11 anderen,
omtrent het aanstellen van een onderwijzer aan
de school in het Heidenschap, met bericht van de
pl. comm. van toezicht.

  Na voorlezing van deze stukken, geeft de Voorz.
namens B. en  W. te kennen, dat de meerderheid
van 't D. B. met het oog op het wisselvallig getal
leerlingen, er niet voor is aan het verzoek te vol-
doen, terwijl de minderheid de heer Akkeringa,
van een ander gevoelen is.

  De heer Bijlsma geeft te kennen dat nu men in
kennis is gesteld met het te ontvangen buitenge-
woon subsidie, het voorstel bij hem is gewijzigd;
verder dat hij niet tegen de autoriteiten wenscht
in te druisen en het daardoor een schadepost
zal worden en daarom zijn stem wil omkeeren.

  De Voorzitter verwondert zich over het gespro-
kene door den heer Bijlsma en zegt dat hij niet
anders kan voorbrengen dan door B. en W. is
beslist en dat er subsidie zou worden ontvangen
had hij reeds voor Zaterdag aan de Wethouders
medegedeeld.

  De heer Sluyterman wenscht over een en ander
ook een enkel woord te verspillen; zegt dat het
adres zal worden verworpen met 5 tegen 5, vindt
het advies van nul en geen waarde en voert voorts
aan, dat er thans 46 leerlingen zijn en het getal
wordt overschreden, zoodat men moet en gedwon-
gen zal worden, tot het aanstellen van een onder-
wijzer. Verder beweert Z.Ed. dat er 98 pCt van
de leerlingen niet anders leeren, zoodat een groot
aantal daarvan, geen voldoend onderwijs kan ont
vangen; wijst er verder op dat door de Heiden
schapsters voor 1/3 in de lasten wordt bijgedragen,
dat de zuinigheid de wijsheid zal bedriegen en
eindelijk dat men geen subsidie meer zal ontvan-
gen en er tegen dat vonnis niets valt te zeggen.

  De heer Kroese het woord bekomende, merkt
de Voorz. vooraf op, dat alleen het adres in be-
handeling is en niet 't bericht van de Comm. van
toezicht 't welk bij de stukken is overgelegd, om-
dat de Wethouders dit wilden, en geeft te kennen,
dat hij alleen over het adres wenscht te spreken,
doch moet opmerken, dat het door de Comm. ver
strekte antwoord is een bericht en geen advies,
verder dat hij de in 't adres gebezigde uitdrukkin-
gen tegenover de Comm. ongepast en de argumen-
ten vreemd vindt en daaraan niets wil toevoegen
en met het oog op het wisselend getal leerlingen
de behandeling wenscht uit te stellen tot Januari
1898.

  De heer Nauta vermeent van 't adres dit te
moeten zeggen, dat 't schoolverzuim geen gevolg
is van de slechte wegen. Tijdens de heer Zijlstra
aan 't hoofd der school was geplaatst, was 't school
verzuim steeds gunstig en kan hij zich wel ver-
eenigen met de gedachte van den heer Kroese om
de behandeling van 't adres uit te stellen.

  De Voorzitter komt op tegen het gezegde van
den heer Sluytermans omtrent het weten van den
uitslag der stemming en zegt dat hij j.l. Zaterdag
dan zoude hebben geweten, dat het 6 tegen 4
stemmen zoude zijn.

  De heer Bijlsma voert nog aan dat het beter is
ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald.

  De heer Sluytermans abstraheert uit het adres
andere punten en herhaalt dat er boven de 40
leerlingen zijn, waarom hij dadelijk tot de benoe-
ming van een onderwijzer, zooals wordt verzocht,
wenscht over te gaan.

  De heer Troste zegt dat dit punt in een korten
tijd reeds driemaal in behandeling is geweest en
dat hij daarover geen nieuwe gezichtspunten heeft
en dat van uitstellen afstellen komt, waarom hij
volgens de wettige voorschriften wenscht te han-
delen, en wilde dat de Raad voor oogen hield, het
noodige van degelijk ondewijs. Z.Ed. vindt dat
men recht heeft op een onderwijzer, en het met
den Voorz. eens is dat alleen 't adres en niet 't
stuk in behandeling is.

  De Voorz. deelt nog mede, dat de heer districts-
Schoolopziener met hem over een en ander heeft
gesproken en deze heeft gezegd, het bewuste punt
enkel onder de attentie van Heeren Gedeputeerde
Staten te hebben gebracht.

  De heer Kroese komt op tegen het gesprokene
door den heer Troste, die de puntjes op de i
schijnt te willen zetten, doch hij voor zich is van
een en ander niet overtuigd en zegt dat hij sedert
1880 lid is geweest van de Commissie van toezicht
en hem uit minstens een acht-tal schoolrapporten
is gebleken, dat de Heidenschapsterschool (tijdens
de heer Zijlstra hoofd was,) niet de minste maar
wel de beste is geweest en alzoo vroeger dus niet
minder was als nu. De heer Zijlstra was toen
ook alleen en ziekelijk.

  Hij voor zich wenscht alleen een uitstel tot
Januari en dan afhankelijk stelling van die lijst.

  De heer Nauta geeft o m nog eene berekening
van het getal leerlingen op iederen onderwijzer in
de Gemeente, in de openbare en bizondere school
afzonderlijk, en ondersteunt ten slotte het voorstel
van den heer Kroese.

  Dit voorstel in stemming gebracht verklaarden
zich de heeren Nauta, v d Werf, van Dijk,
Kroese en de Voorzitter er zich voor en de hee-
ren Akkeringa, Gaastra, Troste Sluyterman en
Bijlsma er zich tegen, zoodat de stemmen staakten
en het nemen van een besluit, tot de volgende
vergadering wordt uitgesteld.

24 augustus o.s. sil de Meindert Kuiper fan "Welgelegen" by de Hylper Hoeke as lid fan de gemeenterie beneamd wurde.


út de Friso fan woansdei 4 augustus 1897:

Burgerlijke Stand.
Workum, van 26 Juli tot 2 Augustus

...Geboren: Janke Tromp d v Hendrik Gerritsen
en Albertje Haitsma.

Hindrik en Albertsje  Gerritsen wenje op de pleats  fan de fam. Hartman.


út de Friso fan woansdei 11 augustus 1897:

OPENBARE VERGADERING van den
   RAAD der gemeente HEMELUMER
   OLDEPHAERT EN NOORDWOLDE van
   den 24 Juli 1897.

...V.  Voorstel betreffende den aanleg van een
voetpad van Koudum naar het Heidenschap.

  B. en W. is herhaaldelijk de klacht ter oore
gekomen dat de communicatie met het Heidenschap
van uit het dorp Koudum allertreurigst is. Over-
tuigd van de waarheid daarvan en de wensche-
lijkheid inziende om daarin verandering te bren-
gen, heeft dat college een voorloopig plan ont-
worpen tot den aanleg van een ander voetpad
naar Brandeburen. Het tegenwoordig voetpad
daarheen heeft geen recht van bestaan, zoodat,
wanneer een eigenaar of gebruiker het loopen over
zijne landerijen verbiedt, het publiek van de goed-
heid van een ander afhangt, wil het geen uren
loopens hebben. B. en W. zouden daarom gaarne
zien, dat hierin verbetering kwam en oordeelen
dat dit zeer wel mogelijk is, door een voetpad
aan te leggen van de Koudumerbrug langs het
var met een loopbrugje over de Blocksloot en
verder  door de landen naar Brandeburen. Voor
dat zij dit plan nader voorbereiden, vernamen zij
evenwel gaarne het oordeel van den Raad.

  Nadat hierover van gedachten was gewisseld
besloot de Raad in beginsel tot het aanleggen van
genoemd voetpad, met opdracht aan B. en W.
hieromtrent een nader voorstel aan de vergadering
te doen.

  VI.  Door W. W. de Jong c. s. te Nijega
(Heidenschap) is een adres aan den Raad gericht
waarin wordt geklaagd over den slechten toestand
van de Heidenschapstervaart.

  Dadelijk na de ontvangst van dit adres hebben
B. en W. door den gemeente-opzichter een onder-
zoek in loco doen instellen, wiens rapport over
den toestand der vaart niet gunstiger was dan
adressanten dien schilderen. Zij achten het daar-
om wenschelijk tot het baggeren dier vaart over
te gaan. Belanghebbenden hebben aangeboden de
baggerspecie gratis te bergen, zoodat alleen de
kosten van het baggeren ten laste der gemeente
komen.

  Na hierover gehouden discussiën worden B.
en W. gemachtigd dit werk te doen uitvoeren
en daarvoor toegestaan een som van f 400.-

W.W. de Jong is Wibren Wibes of syn soan Wibe Wibrens de Jong . Hja binne skipper en winkelman op Brânburren op it plak dêr't letter
harren (oer-)pakesizzer, de lêste Heidenskipster skipper, Otte Feenstra mei Aukje van Dam de  A&O - winkel hie


út de Friso fan woansdei 25 augustus 1897:

Heidenschapster Veenpolder
  Het BESTUUR van den POLDER, ge-
legen in de gemeenten WORKUM en HEME-
LUMER OLDEPHAERT EN NOORDWOLDE geeft
aan de belanghebbenden kennis, dat ten
huize van den Secr.-Ontv. vanaf den 25
dezer ter visie liggen, gedurende acht
dagen, de Rekening en Verantwoor-
ding van 1896, en de Staat van Be-
grooting met Memorie van Toelichting
voor 1898.
  Gedurende veertien dagen het Kohier
van te heffen Maalgelden over 1897
en het Kohier van Aanslagen wegens
in dit jaar plaats gehad hebbende ver-
veeningen.
  Workum, 20 Augs. 1897.
          Het Polderbestuur,
        R. J. VISSER, Voorz.
        J. DEINUM, Secr.-Ontv.


Openbare Vergadering van den RAAD der
   Gemeente HEMELUMER OLDEPHAERT  
   EN NOORDWOLDE, van den 14 Augus-
   tus 1897.

  I. ...
...Nog deelt de Voorzitter mede, dat het B. en
W., met het oog op den lagen waterstand, raadzaam
voorkomt, de Heidenschapstervaart te laten slatten,
in plaats van die te doen uitbaggeren.


Burgerlijke Stand.
Workum, van 16 tot 23 Augustus.

 Geboren: ...
        ...Trijntje d v Jacobus Engelsma
en Jantje van Dijk.út de Friso fan woansdei 1 septimber 1897:

VERSLAG van het verhandelde in de
  Vergadering van den RAAD der
  Gemeente WORKUM, van den 27
  Augustus 1897.

  II.  Stemming over het voorstel van den heer
Kroese, (om uitstel van de behandeling van het
adres van Tj. Westendorp en anderen, inzake de
aanstelling van een onderwijzer aan de school in
't Heidenschap tot Jan. 1898), waarover de stem-
men in de vorige vergadering staakten.

  In stemming gebracht, staakten de stemmen op
nieuw, zoodat het voorstel is verworpen. Tegen
stemden de heeren Gaastra, Troste, Sluyterman,
Bijlsma en Akkeringa.

  De Voorz wil thans het adres aan de orde
brengen, doch stelt de heer Sluyterman voor het-
zelve aan te houden totdat de heer Kuiper zitting
zal hebben genomen.

  Dit voorstel, ondersteund door den heer Kroese,
in stemming gebracht, wordt met algemeene stem-
men aangenomen.

  X.  Adres van de Wed. U. Dijkstra e. a. om
baggering van de Heidenschapstervaart.

  Na voorlezing, geeft de Voorz. namens Burgem.
en Weths. te kennen, dat zij naar aanleiding van
een reeds vroeger ontvangen schrijven van hunne
ambtgenooten van Hem. Oldeph. en Noordwolde
omtrent die uitbaggering een onderzoek hebben
doen instellen en is gebleken, dat er dan wel
andere vaarten waren die noodiger zijn, voorts dat
dit werk eene uitgaaf zoude vorderen van f 2000.-
op grond van den minder gunstigen finantiëelen
toestand der gemeente, gemeld bestuur hebben
afgeschreven om daaromtrent voorstellen te doen,
en met het oog daarop en tevens dat er thans
weder voldoende water is, voorstellen niet aan het
verzochte te voldoen en alzoo eene afwijzende
beschikking voordragen.

  Dit voorstel in stemming gebracht wordt met
algemeene stemmen aangenomen.

De widdo fan Ulke Everts Dykstra (1812-1860), Antsje Simens Attema (1814-1900) wennet op Klein Welgelegen (no fam Fekken). Yn 1904 komt de fam Van der Gaast dêr.


út de Friso fan sneon 11 septimber 1897:

  WORKUM.  De harddraverij van paarden
onder den man op Dinsdag uitgeschreven door
den heer J. H. van der Pal, was zeer geani-
meerd. Negen dravers waren op de baan;
de prijs f 40 werd behaald door de Vos Tabor,
eigenaar de heer M. de Vries te Benedenknijpe,
bereden door B. de Vries en bij de winnende
rit door M. Bakker; het cadeau f 10 werd
behaald door Sarta ll, eigenaar de heer P.
van Kampen te Hoogcarspel, berijder B. de
Vries; te troostprijs f 10 behaalde de zwarte
merrie van den heer Tj. Westendorp Heiden-
schap, berijder B. Yntema. Het fanfare-corps
Concordia directeur de heer H. Zeijlstra, luis-
terde de wedstrijd op door flinke muziek...


út de Friso fan woansdei 15 septimber 1897:

OPENBARE VERGADERING van den
   RAAD der gemeente HEMELUMER
   OOLDEPHAERT  EN  NOORDWOLDE, van
   den 7 September 1897.

...II.  Ingekomen zijn de volgende stukken:
   a. een schrijven van den heer Harmens te
Harlingen, die door B. en W. was verzocht aan
het gemeentebestuur toe te staan om over zijne
landen in het Heidenschap een voetpad te leggen,
waaruit blijkt dat deze ongenegen is daarin te
bewilligen.

  Een dergelijk schrijven is ontvangen van den
heer Mr. J. Baron van der Feltz.

  Waar alzoo B. en W. niet bij machte zijn,
voornamelijk tengevolge tegenwerking van inge-
zetenen van het Heidenschap zelve, een nader
voorstel aan den Raad te doen, tot den aanleg
van een voetpad, kan deze zaak worden beschouwd
als onuitvoerbaar;


út de Friso fan woansdei 20 oktober 1897:

VERSLAG van het verhandelde in de
   Vergadering van den RAAD der ge-
   meente WORKUM, van den 14
   October 1897.

...V.  Adres van Tj. Westendorp e. a., omtrent
het aanstellen van een onderwijzer aan de school
in 't Heidenschap.

  De Voorzitter geeft te kennen, dat de Wethou-
ders thans geen onderwijzer, maar eene onderwij-
zeres wenschen aan te stellen en dan te wachten
tot de examens met April e.k.

  De heer Kroese vindt dat het adres eerst behoort
te worden behandeld en daarna, zoonoodig, het
voorstel van de Wethouders, 't welk geheel iets
nieuws is, waarop de Voorzitter te kennen geeft,
dat het wel eene afwijking van het gevraagde is,
maar de Wethouders dachten dat het beter was.

  De heer Kroese verklaart in dezen niet met de
Wethouders mee te gaan.

  De heer Nauta zegt, dat ook hij denkt, dat het
verzoek van addressanten thans aan de orde is en
dat wanneer 't eene wordt aangenomen, het andere
vervalt.

  De heer Kroese brengt nog in herinnering het
bepaalde bij art. 24 der onderwijswet, waarna het
adres in stemming wordt gebracht en vijf leden
er zich voor en vijf leden er zich tegen verklaar-
den, zoodat de stemmen staakten en het nemen
van een besluit tot eene volgende vergadering
wordt uitgesteld (Tegen stemden de heeren
Nauta, van der werf, van Dijk, Kuiper en Kroese.)

  VI.  Alsvoren van M. Hijlkema om vergunning
voor het daarstellen van een houten opstal, op het
erf van de Heidenschapsterschool voor bergplaats
van zijn rijtuig.

  De Voorzitter geeft namens Burgem. en Weths.
te kennen dat zij het verzochte, tot wederopzeggens
wenschen toe te staan tegen eene schadeloosstelling
van f 5.- per jaar.

  De heer Nauta wenscht wanneer de bergplaats
gesticht wordt en men over dezelfde dam moet
als die de kinderen passeeren, daarvoor een dam
of barte te leggen, waarop de Voorz. te kennen
geeft, dat het gebruik van het rijtuig 't meest
voor den Zondag is

  Op eene vraag van den heer Sluyterman of het
D. B. daaromtrent de heer Zandstra heeft gehoord,
wordt door den Voorz. toestemmend geantwoord.

  De heer Gaastra, hoewel er niet voor zijnde,
dacht dat de reed tevens voor melkvervoer zoude
worden gebruikt, waarop de heer Akkeringa ant-
woordt, dat de bergplaats alleen is voor één wagen.

  De heer Gaastra wenscht voor het woord rijtuig
te stellen kapwagen, waarmede de heer Kroese
zich wel kan vereenigen.

  Het voorstel daarmede aangevuld in stemming
gebracht wordt met algemeene stemmen aangenomen.

De boargemaster Rintsje Jans Visser is "wegens ongesteldheid" ôfwêzich. De hear S.R. Bijlsma is dizze kear foarsitter. Hy is der in foarstanner fan dat der in ûnderwizer(es) by komt. It nije riedslid Meindert Kuiper is der, lyk as de sike boargemaster op tsjin, sadat de stimmen op en nij stake.


út de Friso fan woansdei 27 oktober 1897:

VERSLAG van het verhandelde in de
   vergadering van den RAAD der ge-
   meente WORKUM, van den 21 Oc-
   tober 1897.
  Tegenwoordig 10 leden. Afwezig de heer R.
0J. Visser.
  Voorzitter de heer S. R. Bijlsma, oudste Wet-
houder.

  I. Stemming over het adres van Tj. Westen-
dorp e. a. omtrent het aanstellen van een onder-
wijzer aan de school in 't Heidenschap, waarover
de stemmen in de vorige vergadering staakten.
  
  Bij de gehouden stemming bleek, dat de stem-
men opnieuw staakten en het verzoek alzoo is
afgewezen. Tegen stemden de heeren Nauta, van
der Werf, van Dijk, Kuiper en Kroese.


út de Friso fan sneon 30 oktober 1897:

BOELGOED
in het Heidenschap.
  De Notaris DE JONG te Koudum zal
op Donderdag den 4 November 1897,
's voormiddags 10 uur, ten huize van
Albert Freerks Smink in het Heidenschap
onder Oudega, bij boelgoed à contant
verkoopen:
  LEVENDE HAVE, als: 6 kalve koeien
2 kalve hokkelingen, 2 kalveren, 1 varken,
12 hennen en 1 haan.
  MEUBELEN en BOERE-GEREED-
SCHAPPEN, als 1 bed met toebehooren,
1 kast, 1 chiffonnière, 2 spinden, klok,
kachel, stoelen, tafel, spiegel, theegoed,
aardewerk, 1 hooiwagen, karn, hooitieme,
4 koperen aden, boteraad, lijnzaadpletter
in den watermolen, kruiwagens, harken,
vorken, barten, planken, en hetgeen meer
zal worden aangeboden.

    OPROEPING.
  Allen die iets te vorderen hebben
van ALBERT FREERKS SMINK boven-
genoemd worden verzocht daarvan opgaaf
te doen ten kantore van den Notaris DE
JONG te Koudum, vóór of op Donderdag
den 4 November a.s.

Albert Frearks Smink wennet yn de Skar (= it Heidenskip ûnder Aldegea).  Hy is de heit fan Freark  Alberts Smink dy't letter mei syn frou Gerritje  Nannes van der Weg op in pleats wenje sil dêr't no de pleats fan Jan en Beitske Kampen-Cnossen stiet.
Yn it boek "It Heidenskip streek fan lân, wyn en wetter" stiet oer de âlde pleats (ôfbrand yn 1936):
".... Foar dizze pleats  hat hjir in hûs mei hokken en in mole stien. Der hearden in pear stikjes lân by. It oare lân  wie doe noch fan boeren yn Aldegea ...."
Wierskynlik hat Albert Frearks Smink mei syn frou Aplonia Jochems Schols (al stoarn) yn dat hûs wenne.


út de Friso fan sneon 6 novimber 1897:

Boerenhuis en Weiland
    in het Heidenschap
   en Bouwland
          te Koudum
  De Notaris DE JONG te Koudum zal
- de beide eerste perceelen mede ten
verzoeke van Notaris SPANNENBURG te
Lemmer - op Maandag 8 November
1897, des namiddags 2 uur, ten huize van
Piersma te Koudum, publiek veilen.
  I.  Eene BOERENHUIZINGE met
SCHUUR, Erf en stuk Weiland, staande
en liggende in het Heidenschap onder
Nijega, kadastraal groot 1 hectare 36 ares
12 centiares.
  II. Een perceel vruchtbaar WEILAND,
liggende aldaar in het Heidenschap onder
Workum, kadastraal groot 2 hectare 88
ares 20 centiares.
  Beide perceelen in eigen gebruik bij
Marten Hiemstra....

...Alles bij biljetten breder omschreven.


út de Friso fan sneon 13 novimber 1897:

Heidenschap - Koudum

  De Notaris DE JONG te Koudum zal
- beide eerste perceelen mede ten
verzoeke van den Notaris SPANNENBURG
te Lemmer - op Maandag den 22 No-
vember 1897, 's namiddags 2 uur, ten
huize van KUIPERS te Koudum, finaal
verkoopen:
  1.  Eene BOERENHUIZINGE met Erf
en SCHUUR, benevens een stuk Weiland,
staande en gelegen in het Heidenschap
onder Nijega, groot 1 Hectare 36 Ares
12 centiares. Geboden f 1006,90.
  2. Een perceel vruchtbaar WEILAND
gelegen aldaar onder Workum, groot 2
Hectares 88 Ares 20 centiares. Geboden
f 222 maal 7/10.
  Beide perceelen eigen aan Marten Hiem-
stra en Kinderen...

Yn de Friso fan sneon 20 novimber wurde yn in nije advertinsje oare prizen neamd. Foar persiel 1 is bean f 1.130,- en foar persiel 2 f 1.870,-.
Marten Hiemstra wennet op de pleats fan Fouke en Gerjo de Vries.


út de Friso fan woansdei 24 novimber 1897:

       T. Westendorp
in het HEIDENSCHAP is houder van een
    beste Springstier
    Springgeld f 1.50

út de Friso fan woansdei 1 desimber 1897:

VERSLAG van het verhandelde in de
   Vergadering van den RAAD der
   gemeente WORKUM, van den 26
   November 1897.

  I. Wordt mededeeling gedaan van
...e. een brief van M. K. Hijlkema, om dit jaar
verschoond te blijven van het stichten van een
wagenhuis...
...De Voorz. geeft namens B. en W. te kennen,
dat uit naam van den Raad een brief van rouw-
beklag aan Mevr. de Wed. Visser is gezonden,
vraagt voorts of de Vergadering zich met het door
Hijlkema medegedeelde kan vereenigen en stelt
ten slotte voor een en ander voor kennisgeving
aan te nemen.
  Dit voorstel in stemming gebracht, wordt met
algemeene stemmen aangenomen.

Freedtemiddei 29 oktober 1897 is nei in moannenlange sykte ferstoarn de Warkumer boargemaster en ielhanneler Rintsje Jans Visser yn de âldens fan 70 jier en 9 moanne. Hast 16 jier hat er boargemaster fan Warkum west.


út de Friso fan woansdei 15 desimber 1897:

     I n g e z o n d e n.
    Een daad en een vonnis.

  Door de arrondissements-rechtbank is den 4
Maart jl. vonnis gewezen tusschen de H.H. D.
Lümer, eischer, tegen Tj. Stellingwerf, gedaagde,
inzake een door eerstgenoemde aan laatstge-
noemde verhuurd stuk land, dat door deze in
plaats van te maaien en te weiden, zonder
toestemming van den eigenaar, is gebruikt tot
berging van slataarde.
  Aan eischer werd zijnen eisch echter ontzegd.
  In hooger beroep bij het Gerechtshof te
Leeuwarden, werd den 20sten October jl. het
volgende vonnis geveld:

  D. L., koopman te Workum, in eersten aanleg
eischer, in hooger beroep appelant, procureur
mr. J. W. Zijlstra te Bolsward.

              tegen

T. S., landbouwer in het Heidenschap onder
Workum, in eersten aanleg gedaagde, in hooger
beroep geïntimeerde, procureur mr. C. C. Paehlig
te Sneek.                   

  De oorspronkelijke eischer heeft gesteld, dat
gedaagde van hem in het voorjaar van 1895
een stuk weiland heeft gehuurd om te maaien
en te weiden, tegen een huurprijs van f 110
per jaar. Gedaagde heeft in stede van na te
weiden het gehuurde land herhaaldelijk gemaaid,
waardoor het verstoken bleef van de mest, die
door beweiding daarop zou zijn gevallen zoodat
gedaagde niet als een goed huisvader heeft
gehandeld.    
  Bovendien heeft hij het stuk land tot andere
doeleinden gebruikt dan waartoe het bestemd
was, door er een massa baggermodder of slat-
aarde op te slaan of te doen opslaan, geheel
buiten den eischer om. Deze aarde of specie
is wel weder gedeeltelijk door gedaagde ver-
kocht (¹) doch er is nog een groot deel op het
gehuurde land aanwezig. Door die handelingen
van gedaagde heeft de eischer nadeel geleden,
weshalve hij in de rechten vorderde: vernietiging
van de huur met vergoeding van kosten, schaden
en interessen.
  Gedaagde erkent het gehuurde herhaaldelijk
te hebben gemaaid en niet te hebben nageweid,
maar voegt aan die erkenning toe, het te
hebben gehuurd, op voorwaarde, dat hij het
land zou kunnen gebruiken zooals hij wilde.(²)
  De slataarde is op het land geborgen met
toestemming des eischers, onder bepaling, dat
wanneer bij het einde van de huur bleek, dat
de plek met slataarde bedekt, daardoor in
waarde was achteruitgegaan, gedaagde dat zou
vergoeden.(³)
  Na re- en dubliek heeft de Rechtbank bij
vonnis van 8 Oct. 1896 eischer toegelaten tot
getuigenbewijs ten aanzien der volgende feiten:
  1o. dat het land was verhuurd om te maaien
en te weiden;
  2o. dat gedaagde herhaaldelijk heeft gemaaid;
  3o. dat gedaagde te dien opzichte niet als
een goed huisvader heeft gehandeld;
  4o. dat hij buiten eischer om op het land
eene hoeveelheid slataarde of baggermodder
heeft opgeslagen of doen opslaan;
  5o. dat hij daardoor het land tot een ander
doeleinde heeft gebruikt dan waarvoor het be-
stemd was;
  6o. dat eischer door die handeling schade
had geleden.
  Nadat het verhoor was gehouden besliste de
rechtbank aldus:
  Overwegende dat nu wel is waar niet is
bewezen, met name dat eischer schade heeft
geleden, doch dat voor de toepassing van art.
1625 B. W. niet wordt vereischt, dat nevens
het gebruik van een goed, tot een ander einde
dan waartoe het bestemd is, tevens blijke van
eenig voor den verhuurder ontstaan nadeel, daar
toch dat nadeel enkel betrekking heeft op het
niet-nakomen der bedingen, bij de huurover-
eenkomst gemaakt;
  0. dat volgens dat wetsartikel de verhuurder
bevoegd is, om, naar gelang van omstandig-
heden, de vernietiging der huur te vorderen,
met vergoeding van kosten, schaden en interes-
sen; dat de rechter evenwel de omstandigheden
moet beoordeelen en daarna de huur kan ver-
nietigen, of enkel tot schadevergoeding veroor-
deelen of ook den eisch geheel ontzeggen;
  0. dat invoege boven is aangetoond, het
niet is gebleken, dat in dezen schade is ge-
leden door den opslag der baggerspecie, terwijl
integendeel uit de verklaringen der getuigen
Van der Zee en F. Kramer is gebleken, dat
ook voor 1895 herhaaldelijk baggeraarde op
dit land is opgeslagen geworden (4)
  0. dat de Rechtbank in een en ander ter-
men vindt om niet over te gaan tot toepassing
van art. 1625 B. W. en dus de gevraagde
vernietiging van huur niet uit te spreken, noch
tot schadevergoeding te veroordeelen;
  0. dat alzoo de gevraagde vernietiging der
huur met of zonder schadevergoeding ter zake
van den bovengemelden 2en grond mede be-
hoort te worden ontzegd;
  0. dat mitsdien de geheele eisch, zooals die
is ingesteld, behoort te worden ontzegd;
  Gezien enz.:
  Ontzegt den eischer zijnen eisch en veroor-
deelt hem in de kosten dezer procedure enz.

(¹)  Op het terrein stonden borden, waarop
gemerkt: baggeraarde te koop à 10 ct. per ton.
Voor bergloon is buitendien betaald f 97,92,
door den aannemer H. F. de Jong van Oude-
haske.
(²)  Wat niet waar is.
(³)  De toestemming is bepaald geweigerd, met
opgave van redenen. Een verklaring van de
beëedigde getuige Foppe Westerbaan behelst
het volgende gezegde van T. S.: Lümer wil
de slataarde er niet op hebben, maar het komt
er toch op.
  De slotalinea vervalt hiermede natuurlijk
geheel.
(4)  Waartegenover de getuigen H. Visser en
J. de Jong verklaren, dat zij sints 20 jaren
te Heeg woonachtig, nimmer baggeraarde op
het land hebben gezien.

  Dit vonnis, dat zeker velen vreemd zal voor-
komen, plaatsen wij zonder verder commentaar,
latende daarover iedere deskundige zelfstandig
oordeelen.
                    VERITAS.

Veritas is Latyn foar "Wierheid"

Foppe Westerbaan  is ± 1840 te Hylpen berne en wennet sûnt 1890 as keapmen mei syn frou Rinkje Ykema yn it Heidenskip.
Tseard Stellingwerf wennet mei syn frou Dutsje Kooistra op de pleats  oan de Heidenskipsterdyk dêr't no de fam. Engelsma wennet.  
Durk Lümer is keapman en winkelman te Warkum.
Tseard Stellingwerf hiert sûnt 1895 in stik lân fan Durk Lümer.

De easker Durk Lümer wol dat Tseard Stellingwerf veroardiele wurdt ta it beteljen fan de skea en de proseskosten, in totaal bedrach fan f 243,67½.
Mar it Gerjocht te Ljouwert fynt, lyk as it Arrondissemint te Boalsert, dat Lümer hielendal gjin skea hat. Want de slatmodder leit ommers op it selde plak, dat eartiids ek al as "aardberging en opslag van stenen en hooi" brûkt waard.
Neffens de tsjûgen Harmen van der Zee en Folkert Kramer waard dêr, foardat de Tseard  Stellingwerf it stik lân hierde, ek al slatmodder opslein:
Harmen van der Zee:"Reeds vroeger is bagger op dat land geborgen; de laatste  keer zal een jaar of twaalf geleden zijn"
Folkert Kramer: "Misschien wel dertig jaar geleden werd op de zelfde plaats wel meer bagger geborgen."
Neffens it Gerjocht doocht der ek net folle fan it hierkontrakt, want der stean in oantal saken net yn:    
1. foar hoelang is de hier oangien?
2. hoe grut is it plak dat mei slatmodder bedutsen is of west hat?
3. hoe lang hat de slatmodder op it lân lein? En as dat der op dat stuit net leit     
4. yn hokker tiid fan it jier is de slatmodder der brocht en der wer weihelle?

It gefolch is dat  Tseard Stellingwerf frij út  giet en de easker Durk Lümer de proseskosten  betelje moat: f 120,57½. Omrekkene nei 1997 sil dan sa'n f 2.400,- wêze.


Burgerlijke Stand.
Workum, van 6 tot 13 December.

  Geboren : Christiaan z v Brugt Groenhof en
Hinke Feenstra (woonpl. Stavoren)

Brugt Groenhof (1863-1939) is skipper, yn 1904 wurdt er boer op de pleats dêr't de    fam. Groenhof no noch altiten buorket. Hinke Feenstra (1872-1911) hat oant 1 augustus 1895 as skoaljuffer oan de  Buertsskoalle stien. Christiaan (05.12.1897 - 30.01.1991) sil letter boer op de âlderlike pleats  wurde.


út de Friso fan 25 desimber 1897:  

      WORKUMERVELD, 24 Dec. 1897.        
     Heden overleed na eene langdurige    
   ongesteldheid mijn Echtgenoot        
                        
     Sietske Jacobus Posthuma.    
                        
     Zij bereikte den leeftijd van ruim    
   59 jaren, waarvan wij ruim 37 jaren    
   door den band des Huwelijks waren    
   vereenigd, mij nalatende 10 kinderen.    
              B. HAITSMA        
                en Kinderen.    


Sytske Haitsma-Posthuma hat harsels yn de reinwettersbak tekoart dien. Sytske en har man Bauke Sjerps Haitsma hawwe in boerespultsje mei in kafee foar de glêzen fan de pleats fan Rob en Tineke de Bruin hân. Bauke wie nêst boer en kafeehâlder ek noch snider. Dêrtroch waard er al gau "Bauke Snider" neamd. Sytske is op 1 maaie 1838 op de Fossepôle berne as dochter fan de snider Jacobus Gerardus' Posthuma (berne 1813) en syn frou Lieuwkje Tjalsma (berne 1800).
(sjoch: Hendrik Gerlofs Gerritsen en Albertje Boukes Haitsma)
 
     BOELGOED
   in het Heidenschap.
  De Notaris DE Jong te Koudum zal
op Donderdag den 30 December 1897,
's voormiddags 10 uur, ten huize van
Marten Hiemstra, in het Heidenschap onder
Nijega, bij boelgoed, à contant verkoopen:
  7 melke en kalve KOEIEN, 1 KALF-
RIER, 3 HOKKELINGEN, eenige BOERE-
en MELKGEREEDSCHAPPEN, benevens
ongeveer 30,000 halve kilo's HOOI.

Yn septimber dit jier is it lân en de pleats ferkocht. No wurdt ek it fee , it hea en it ark en reau ferkocht. Marten Hiemstra ferlit it Heidenskip. Nei him sille oan 1913 ta Jolle van der Wal en Johanna P. Deinum, de foarâlden fan de Heidenskipster Van der Wallen en  de De Vriezen, op dizze pleats komme. De pleats wurdt no troch harren oerpake- en oerbeppesizzer Fouke de Vries  en syn frou Gerjo Abma bebuorke.


út de Friso fan woansdei 29 desimber 1895:

   WORKUM.   Bij resolutie van heeren Gede-
puteerde Staten d. d. 23 December is benoemd
tot Voorzitter van het polderbestuur van den
Heidenschapster Veenpolder in de gemeenten
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en Wor-
kum, de heer C. Tjebbes te Workum, ter ver-
vanging van den overleden Voorzitter de heer
R. J. Visser.

Burgerlijke Stand.
Workum, van 20 tot 27 December.

  Overleden: Sietske Postuma 59 jr echtgen van
Bauke Haitsma