1896publisearre yn de Buurtsboade fan 1996

Ut de Friso fan woansdei 15 jannewaris 1896:

               Heden overleed onze geliefde Echt-    
            genoot en Vader, de heer            
                Riender Zijlstra,        
            rustend  Hoofd  der  School  te   Hei-    
            denschap,   in  den   ouderdom    van    
            ruim 54 jaren.                    
                't Meer, 9 januari 1896.            
                Wed. R. ZIJLSTRA-DE COCK                
                            JAN ZIJLSTRA.             
       

                                ONDERWIJS
           Met leedwezen vernemen we het overlijden van
        den heer R. Zijlstra, oud-hoofd der school in het
        Heidenschap, gemeente Workum en oud-leeraar
        aan de vroegere Normaalschool aldaar. Slechts
        korten tijd mocht hij eenige rust genieten na een
        welbesteed leven. Zijne zwakke gezondheid moest
        onder doen voor een krachtigen wil om te werken
        voor zijn gezin en het algemeen belang. Hij gaf
        dikwerf meer dan hij kon. Zijn voorbeeld spore
        dan ook velen aan om zijne voetsporen te drukken,
        terwijl we vertrouwen, dat èn het Heidenschap
        èn Workum de nagedachtenis van den goeden
        meester Zijlstra nog lang in eere zullen houden.


Master Zylstra hat al in skoft siik west. Op it lêst waard it les jaan him te swier en is er nei 26 jier skoalmaster west te hawwen op 1 oktober 1895 mei pensjoen gien.

        "Burgerlijke Stand" fan Warkum fan 6 oant 13 jannewaris:

          Geboren: Jan z v Taeke Bouma en Jantje de
        Jong...

Teake en Jantsje Bouma wenje oan de Luts (no Paul Terwisscha van Scheltinga)


Ut de Friso fan sneon 25 jannewaris 1896:

              Ondergeteekenden gedenken a. s. Dins-
                  dag te  s l a c h t e n :  eene fijne
                        vette,  jonge  KOE,
        afkomstig van de Wed. J. Smits, Heiden-
        schap.
           Voor vroegtijdige bestelling houden zij
        zich beleefd aanbevolen.
                           S. en K. PRUIKSMA

De widdo fan Jentsje Smits, Engel Haitsma, wennet op de Sint Ursela-sate. Letter sil hja mei har buorman Marten Hijlkema trouwe.


        Burgerlijke Stand. Workum van 20 tot 27 Januari.

           Geboren: Sjoukje d v Harmen Genee en Grie-
        tje Meijer..

Harmen en Grytsje Genee wenje yn in húske oan de Folkemar efter de pleats fan hjoed-de-dei Ype en Margryt de Boer.


Ut de Friso fan woansdei 12 febrewaris 1896:

        VERSLAG van het verhandelde in de
           vergadering van den RAAD der ge-
           mente WORKUM, van den 6 Fe
           bruari 1896.

        ... VI.   Adres  van  S. U.  Noordenbos te Sneek,
        om hem over de volle maand December 1895, de
        bezoldiging als waarnemend hoofd der school in
        't Heidenschap toe te kennen.

           De Voorz. geeft namens B. en W. te kennen,
        dat aan Noordenbos met ingang 21 Dec. 1895,
        ontslag is verleend en verder dat de door hem
        beweerde opdracht over de invulling van school-
        staten, door het tegenwoordig hoofd naar de stand
        op 1 Jan. 1896, is uitgevoerd, zoodat hij h. i. geen
        recht op betaling, over de volle maand Dec.
        heeft, waarom in overweging wordt gegeven om
        afwijzend op het adres te beschikken.

           De heer Sluyterman het woord bekomende, brengt
        in deze kwestie hulde over de zuinige wijze van
        beheer aan het dag. bestuur, doch vindt 't niet
        recht en billijk dat 't salaris niet over de volle
        maand is uitgekeerd, omdat er nog werkzaamheden
        van Noordenbos zijn gevraagd, doet verder eenige
        vragen en laat aan den Raad het oordeel om het
        volle salaris al dan niet uit te betalen.

            De heer Bijlsma beantwoordt de vraag omtrent
        het verleend ontslag, terwijl de heer Kroese zegt,
        dat, afgescheiden van de zaak, omtrent de invul-
        ling van de staten en der billijkheid de uitbetaling
        is geschied voor den werkelijken diensttijd.

           De heer Gaastra deelt mede, dat hij uitgaat
        van de veronderstelling, dat in de vacature niet
        vroeger is voorzien en vindt 't niet meer dan bil-
        lijk, 't volle honorarium uit te betalen en wijst
        verder op eene gemaakte verandering in 't voor-
        gelezen verslag van de Commissie van toezicht,
        ten aanzien van 't verleend ontslag.

           Deze bemerking wordt door den heer Kroese
        (voorzitter van die Commissie) met eene andere
        verbetering waarop niet wordt gewezen, toegelicht.

           Nadat de heer Sluyterman nogmaals met toe-
        stemming van de vergadering het woord bekwam,
        werd door Z.E. te kennen gegeven, dat het toch
        niet opging om na het ontslag nog werkzaam-
        heden te doen en dan zonder salaris; - verder
        aanvoerende dat het ontslag onwettig was (hierin
        kwam voor eene schrijffout Woensdag 3 Januari"
        in plaats van Vrijdag 3 Januari" ten opzichte
        van het opnieuw aanvangen der lessen) en ten
        slotte voorstellende om de uitbetaling over de volle
        maand December 1895 te doen plaats hebben.
        
           Dit voorstel, ondersteund door den heer Gaastra,
        in stemming gebracht, wordt aangenomen met 6
        tegen 3 stemmen (die van de heeren Bijlsma,
        Kroese en de Voorzitter).

Burgerlijke Stand. Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 2 tot 8 Februari.

           Geboren:                         ... Hendrik z
        v Bernardus Tjerkstra en Hinke Dijkstra te Nije-
        ga (Heidenschap),...

Bernardus en Hinke Tjerkstra lizze mei harren modderskûtsje op de Buert.

Ut de Friso fan woansdei 4 maart 1896:

        VERSLAG van het verhandelde in de ver-
            gadering van den RAAD der gemeente
            W O R K U M, van den 27 Februari
            1896.

        ... I.   Wordt mededeeling gedaan van:
        ... b. een brief van S. U. Noordenbos te Sneek
        waarin hij dank zegt, voor het op zijn request den
        6 Februari jl. genomen besluit;...
        ... IV.  Benoeming van een onderwijzeres, in de
        nuttige handwerken, aan de school in 't Heiden-
        schap.
            Met algemeene stemmen benoemd Mej. S. v/d
        Plaats Echtgenoote van IJ. Zandstra hoofd dier
        school met ingang van den 2 Maart 1896.


Ut de Friso fan woansdei 15 april 1896:

        Geboren :     Sietske, Dochter van
            HENDRIK G. GERRITSEN en
            ALBERTJE B. HAITSMA.
        Workumerveld,  13 April 1896.
                    Algmeene Kennisgeving.


        Burgerlijke Stand. Workum, van 6 tot 13 April.    

           Geboren:                 ... Sietske d v Hendrik
        Gerritsen en Albertje Haitsma.

Sytske is it twadde bern fan Hindrik en Albertsje. Op har fjirde sil hja tegearre mei har ien jier âldere broerke Gerlof (*05.04.1895) al nei de skoalle oan de hjoeddeistige Ursuladyk gean. Heit en mem fine it nammentlik better, dat Gerlof net allinnich nei skoalle giet. Sa komt it dat Gerlof en Sytske op 1 april 1901 tegearre foar it earst troch it lân nei skoalle ta rinne. Sytske sil letter mei Jan Robijns fan Warkum trouwe. Harren winkel op de Merk bestiet noch altiten.


Ut de Friso fan woansdei 22 april 1896:

        VERSLAG van het verhandelde in de
            Vergadering van den RAAD der Ge-
            meente W O R K U M  van den 16 April
            1896.

        ... I.  Wordt medeeling gedaan van:
        ... a. een brief van Mej. S. Zandstra-v. d. Plaats
        alhier inhoudende dat zij aanneemt de betrekking
        van onderwijzeres in de nuttige handwerken aan
        de school in 't Heidenschap.


Ut de Friso fan woansdei 29 april 1896:

  WORKUM. Bij de jl. Zaterdag te Ge-
meentehuize, gehouden verpachting van gras-
gewas zijn pachters geworden:
                          Vorige pacht.    
1e perc. v. d. Heidenschapsterweg
                 W. Lootsma voor    f 30,        f 52.         
2e perc.      A. Veltman voor    -36,        -68.
3e perc.       M. Zijlstra voor    -14,        -29.
4e perc.         dezelfde voor    -28,        -60.
Begraafplaats,    E. Teppema    - 5,        -14.
Parallel- en Stationsweg
                 T. de Vreeze    -11,        -15
Overhoek v.d. Heidenschapsterw.
                    M. Zijlstra    - 8,        -11.            VERGADERING van den RAAD der ge-
            meente HEMELUMER OLDEPHAERT EN
            NOORDWOLDE VAN DEN 18 aPRIL 1896

          XIV.  Verzoek van Mej. S. Demmer om eervol
        ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres in
        de nuttige handwerken aan de school te Nijega
        (Heidenschap.)
          Besloten aan adressante het gevraagd ontslag
        eervol te verleenen en te beschouwen als te zijn
        ingegaan met den 1 April l. l, tengevolge hare toe-
        lating aan de rijksnormaallessen te Edam.

          XV. Benoeming van een onderwijzeres in de
        nuttige handwerken aan de school te Nijega (Hei-
        denschap.)
          Voor deze betrekking heeft zich slechts eene
        sollicitante met name Rinkje Feenstra aangemeld,
        die in overleg met het Hoofd der School aan den
        arrondissements-schoolopziener ter benoeming is
        voorgedragen.

          De voordracht is evenwel nog niet terug ontvangen
        zoodat thans geene definitieve benoeming kan plaats
        hebben.
          Besloten: Rinkje Feenstra tijdelijk voor eene
        maand aan te stellen, ingaande 1 Mei e. k., en
        zulks op eene bezoldiging berekend naar f 75 per
        jaar.

Sjoukje Demmer is sûnt 1 augustus 1895 as ûnderwizeres "in de nuttige handwerken" op de Buertsskoalle oan it wurk. Hja folge doe in Hinke Feenstra op.  


        Burgerlijke Stand. Hemel. Oldeph. en Noordwolde, van 19 tot 25 April.

           Overleden: ...
        Hendrik Hornstra 45 jr echtgenoot van Harmke
        Falkena te Nijega (Heidenschap.)


Ut de Friso fan woansdei 13 maaie 1896

        Burgerlijke Stand. Workum, van 4 tot 11 Mei.
        
          Gehuwd:...
        Anne Grasman 26 jr en Æbeltje de Jong 28 jr
        beiden van Workum.  Gerrit Grasman 30 jr van
        Workum en Maike Stegenga 23 jr van Oudega
        (H. O. N.)...

Gerrit en Maike Grasman hawwe op de Fossepôle wenne (it hûs stiet der no net mear).


Ut de Friso fan woansdei 27 maaie 1896:

        VERGADERING van den RAAD der ge-
            meente HEMELUMER OLDEPHAERT EN
            NOORDEWOLDE van den 16 Mei 1896.

        ...I.  Ingekomen stukken en mededeelingen.
           a. een schrijven van Rinkje Feenstra te Nijega
        (Heidenschap), dat zij hare tijdelijke benoeming
        als onderwijzeres in de nuttige handwerken aldaar
        aanneemt.

        ...VI. Benoeming van een onderwijzeres in de nuttige
        handwerken aan de openbare lagere school te
        Nijega (Heidenschap).
           Na mededeeling van een schrijven van den
        arrondissements-schoolopziener te Lemmer inhou-
        dende dat bij hem geen bezwaar bestaat tegen de
        benoeming van de tijdelijk aangestelde onderwijzeres
        wordt met algemeene stemmen benoemd Rinkje
        Feenstra te Nijega (Heidenschap).


Ut de Friso fan woansdei 24 juny 1896.

        VERSLAG van het verhandelde in de
            Vergadering van den RAAD der
            Gemeente WORKUM, van den 19
            Juni 1896.

        ... VII.   Adres  van  Mej.  de  wed.  R.  Zijlstra  te
        Haarlem om restitutie voor het planten van boomen
        in het Heidenschap.
           De Voorz. geeft te kennen, dat in 't vorig jaar,
        gelijk verzoek, door nu wijlen den heer Zijlstra
        was ingediend en daar op eene afwijzende beschik-
        king is genomen en Burgem. en Weths. ook nu
        weder de vrijheid nemen om voor te stellen tot
        het nemen eener afwijzende beschikking op het
        verzoek.
           Geen der leden hierover het woord verlangende,
        wordt het gedaan voorstel in stemming gebracht
        en met algemeene stemmen aangenomen.
           Niemand meer iets hebbende voor te stellen
        wordt de vergadering gesloten.

Op 18 juli 1895 hat master Riender Zylstra ek al besocht om restitúsje foar it plantsjen fan beammen ensfh. fan de gemeente Warkum te krijen. Mar doe hat de gemeente ek  al wegere. Op 1 oktober hat master Zylstra "eervol ontslag" krigen. Op 9 jannewaris dit jier is er yn 't Meer ferstoarn noch mar 54 jier âld.Ut de Friso fan sneon 27 juny 1896.

VERGADERING van den RAAD der ge-
  meente HEMELUMER OLDEPHAERT EN
  NOORDWOLDE van Zaterdag 20 Juni
  1896.

        ... I.  Ingekomen stukken en mededeelingen.
                a. een schrijven van R. Feenstra, dat zij hare
        benoeming tot onderwijzeres in de nuttige hand-
        werken aan de School in het Heidenschap aan-
        neemt; ...

Rinkje Feenstra is sûnt 1 april 1896 ûnderwizeres op de Buertsskoalle.


Ut de Friso fan woansdei 1 july 1896.

Burgerlijke Stand. Workum, van 15 tot 22 Juni.

           Geboren: Yde z v Jacobus Engelsma en Jantje
        van Dijk, ...

Jacobus Ydes Engelsma en Jantsje Ulbes van Dyk wenje op de pleats dy't stien hat op it plak dêr't hjoed-de-dei it hûs fan Hielke en Klaasje Ylstra stiet. Yde  sil letter boer op dy pleats wurde. De famylje Engelsma hat dêr oant en mei 1986 wenne.


Ut de Friso fan woansdei 19 augustus 1896.

VERSLAG van het verhandelde in de
  vergadering van den RAAD der ge-
  meente W O R K U M, van den 13
  Augustus 1896.

    ... IV.   Adres  van  H.  Flapper  c. s.  alhier,  om
    uitbaggering van een gedeelte der Heidenschapster-
    vaart.

        De Voorzitter geeft namens B. en W. te kennen
    dat er voor het baggeren van vaarten slechts f 150
    in de begroting voorkomt, zoodat aan het verzoek,
    zooals het daar ligt, niet kan worden voldaan,
    terwijl bovendien, wanneer er iets aan die vaart
    zal worden gedaan, dit voor gemeenschappelijke
    rekening behoort te geschieden en stelt naar aan-
    leiding daarvan namens B. en W. voor om op het
    verzoek eene afwijzende beschikking te nemen,
    doch het adres verder, voor eene gemeenschappelijke
    opzuivering naar hun College te renvoieeren.
       Dit voorstel in stemming gebracht, wordt met
    algemeene stemmen aangenomen.

Yn de Friso fan 11 augustus 1894 binne wy alris in H.D. Flapper tsjin kommen.  Hy wenne op in "zathe" "aan den grintweg naar het Heidenschap, onmiddelijk nabij het Spoorweg-Station te Workum".
It is Hieronimus Dominicus Flapper, berne te Nijhuzum. Mei syn frou Gryt Rijpma wennet er op de pleats fan Henk en Tsjitske Gaastra. Se hawwe gjin bern. Wol twa pleechbern, Bauke en Trude Jorna. Letter sille Hieronimus en Gryt oan de Spanjertsleane te Ljouwert wenje, dêr't se libje sille fan de opbringsten fan de hier fan in oantal pleatsen, û.o. twa op de Sânfurder Ryp (beide fan in Rijpma).


Ut de Friso fan woansdei 26 augustus 1896.

         VOORLOOPIG BERICHT.
           In de volgende maand zullen publiek
        worden verkocht: Eenige perceelen WEI-
        en HOOILAND in de kadastrale gemeenten
        Gaast en Koudum, respectievelijk in huur
        bij Tjitte Baukes de Jong, Ulbe Deinum
        en Marten Hiemstra.
                C. TJEBBES, Notaris.

Marten Hiemstra wennet op de pleats fan Fouke en Gerjo de Vries.

Burgerlijke Stand. Workum, van 17 tot 24 Augustus.

           Geboren: ...
                Nieske d v Gerrit Grasman en Maike
        Stegenga.

Gerrit en Maike Grasman binne yn maaie troud. Se hawwe û.o. yn in húske op de Fossepôle wenne  (stie op it hiem fan Douwe en Durkje Haanstra).


Ut de Friso fan sneon 5 septimber 1896.

         Kennisgeving.
           Het BESTUUR van den Heidenschapster
        Veenpolder gelegen in de Gemeenten
        Workum, en Hemelumer-Oldephaert en
        Noordwolde geeft aan de belanghebbenden
        kennis, dat ten kantore van den Secretaris-
        Ontvanger vanaf den 8 dezer ter visie
        liggen.
           Gedurende acht dagen, de Rekening
        en Verantwoording van 1895, en de
        Staat van begrooting met de Memorie
        van Toelichting over 1897.
           Gedurende veertien dagen, het Kohier
        van te heffen Maalgelden over 1896,
        en het Kohier van aanslagen wegens
        in 1896 plaats gehad hebbende Vervee-
        ningen.
           Workum  4 September 1896.
                    Het Polderbestuur:
                R. J. VISSER, Voorz.
                J. DEINUM, Secr.-Ontv.
  
Yn de "Encyclopedie van Friesland" stiet dat de Heidenskipster Feanpolder yn 1855 oprjochte is.  Neffens de ensyklopedy  bleau de ferfeaning yn de 200 ha. grutte polder beheind. Yn 1947 is it omset yn in "boezemwaterschap".


Ut de Friso fan woansdei 9 septimber 1896.

               A d v e r t e n t i ë n.           .
        Beste WEILANDEN onder Gaast
                            en
        HOOILAND in het Heidenschap

          De Notaris C. TJEBBES te Workum
        zal, ten verzoeke van den heer W. H.
        VAN BILDERDIJK, Notaris te Dordrecht
        op Vrijdagen den 25 September en 9
        October 1896, telkens des namiddags om
        2 uur, provisioneel in het hôtel ,,Ketelaar''
        en finaal in het hôtel ,,de Wijnberg''
        beide te Workum, publiek veilen en ver-
        koopen:
          Vijf perceelen vruchtbaar WEILAND,
        onder Gaast te zamen groot 16 H. 81 A.
        12 C. of 45 7/10 maal 36 3/4 Aren, respec-
        tievelijk in huur bij Tjitte Baukes de Jong
        en Ulbe Deinum, en een perceel HOOI-
        LAND in het Heidenschap onder Nijega
        groot 3 H. 66 A. 31 C. of 10 maal
        36 3/4 Aren, in huur bij Marten Hiemstra.
          Aanvaarding perceel V, 5 Maart 1901,
        overigens op dien datum in 1897.
          Conditiën te vernemen en biljetten te
        bekomen ten kantore van den Notaris C.
        TJEBBES voornoemd.

Ut de Friso fan woansdei 30 septimber 1896.

De provisjonele ferkeaping yn hotel ,,Ketelaar'' hat west. Yn dizze Friso wurde de keapers oproppen om op de finale ferkeaping yn hotel ,,de Wijnberg'' te kommen. De prizen binne blykber ôffallen, want de advertinsje einiget mei de wurden:

        ... Geboden per 36 3/4 are: perc. I f 147,
        II f 364,   III f 289,   IV f 337,   V f  320,
        VI f 80.   Totaal slechts f 15,155.60.
          Aanvaarding perceel V, 5 Maart 1901,
        overigens op dien datum in 1897.
          Conditiën te vernemen en biljetten te
        bekomen ten kantore van den Notaris C.
        TJEBBES voornoemd.


Ut de Friso fan 30 septimber 1896:

Burgerlijke Stand. Workum, van 21 tot 28 september.

Geboren: ...
                                    Harmke
d v Sijmen Grasman en Durkjen Schotanus.


Simen en Durkje Grasman wenje yn in arke by de grutte mole fan de Heidenskipster Feanpolder (by de fam. Broers en Buma), dêr't Simen moolner op is. Durkje is baakster.


Ut de Friso fan sneon 10 oktober 1896.

   A d v e r t e n t i ë n.     .

  Op LANDZICHT, in het HEIDENSCHAP,
houdt men een beste
      Friesche BEER.


Landzicht wurdt hjoed-de-dei bewenne troch Bûnte en Gretha de Bruin.


Ut de Friso fan woansdei 21 oktober 1896.

Burgerlijke Stand. Workum, van 12 tot 19 October.

 Geboren: ...
                 Thekela en Sebastia ds van
Sjoerd Dijkstra en Apollonia Overmeer, ...


Sjoerd en Apollonia Dykstra wenje op "Groot Vischwijk" (no Acronius en Etty Kramer). De beide famkes binne hiel lyts. Hjoed-de-dei soenen se yn de kûfeuze lizze moatte. Mar op tiisdei 13 oktober 1896 giet it der oars om en ta. De beide berntsjes wurde goed ynpakt en yn de "riderij" troch it lân en oer de Ald Dyk  (de Ursuladyk is der noch net) nei Warkum ta  brocht, om doopt te wurden. Thekela (Tsjitske) sil letter mei Siebe Ypma trouwe en op "Groot Vischwijk" buorkje. Sebastia (Syp) trout letter mei Willem Westendorp  fan "Groot Welgelegen" (no Mellius en Ytsje Kramer). Sebastia (by de berte 3 of 3,5 pûn) sil noch hiel lang (oant en mei 1990) yn it Heidenskip wenje.


Ut de Friso fan woansdei 28 oktober 1896.

Bugerlijke Stand. Workum, van 19 tot 26 October.

 Geboren: Anna d v Tjeerd Stellingwerf en
Dutje Kooistra.

Tseard en Dutsje Stellingwerf wenje op de pleats fan de fam. Engelsma oan de Heidenskipsterdyk.


Ut de Friso fan woansdei 4 novimber 1896.

  HEIDENSCHAP.  In den nacht van Maan-
dag op Dinsdag is er brand ontstaan in de
schuur toebehoorende aan wed. U. Zwaan ; de
schuur, waarin twee klampjes hooi, is met den
inhoud afgebrand.   De oorzaak is onbekend.


Ut de Friso fan sneon 14 novimber 1896.

    KOUDUM,   12 Nov.    Een arbeider in het
naburige Heidenschap zou brood snijden voor
zijn gezin. Met het mes in de hand wou hij
zich neerzetten op den achter hem staanden
stoel. Deze was echter een oogenblik te voren
ongemerkt weggetrokken door het dochtertje
des huizes. De vader viel nu achterover en
verwondde zich zoo erg met het broodmes, dat
geneeskundige hulp gevraagd moest worden.


Ut de Friso fan woansdei 18 novimber 1896.

Bevallen van een Zoon,
  C. WESTENDORP-VAN DER WERF.
Heidenschap 17 Nov. 1896.


Ut de Friso fan woansdei 25 novimber 1896.

Burgerlijke Stand. Workum, van 16 tot 23 November.

 Geboren: Jan Dominicus z v Tjebbe Westen-
dorp en Catharina van der Werf, ...


Tsjêbe en Catharina Westendorp wenje op "Groot Welgelegen" (no Mellius en Ytsje Kramer).
Jan Westendorp sil letter boer wurde op it plak dêr't yn 1896  de skoalle noch stiet. No wennet syn dochter Marie Zeinstra-Westendorp dêr.


Ut de Friso fan sneon 19 desimber 1896.

Te Huur of te Koop.
  Een BOERENHUIZINGE met HIE-
MINGJE en een stukje WEILAND, groot
39 Aren 40 Centiaren, in het Heidenschap
onder Workum, thans in huur bij A.
FLAPPER.
  De huurder is verplicht tot bemaling
van den polder tegen genot van f 60.-
per jaar.
  Informatiën zijn te komen bij
           S. J. DE BOER, Enkhuizen.    

De Helpleats? Sjoerd Vallinga hat oant 1896 op de Helpleats buorke. Doe kaam Auke Flapper der te wenjen. Hy hold in kafee. De mole is miskien de Helmole.