1895
        publisearre yn de Buurtsboade fan 1995

út de Friso fan woansdei 6 maart 1895:

                H E I D E N S C H A P
                     Bij gesloten briefjes TE HUUR voor
                5 jaren, vanaf 5 Maart en 12 Mei 1895:
                     Eene vruchtbare ZATHE en LANDEN
                met nieuw gebouwde HUIZINGE, Hiemin-
                ge, Weilanden en WATERMOLENTJE,
                gelegen in het Heidenschap onder Nijega,
                groot 24 H. 76 A. 99 C. of nagenoeg
                67½ maal 36 3/4 are.
                     Laatst in huur geweest bij D.G. Jaar-
                sma.
                     De conditiën liggen ter lezing in de
                Herberg VELDZICHT  aan den Heiden-
                schapster Grintweg en ten kantore van
                den Notaris TJEBBES te Workum, alwaar
                de briefjes, gemerkt W, moeten worden
                ingeleverd vóór den 15 Maart 1895, des
                namiddags 1 uur.

Durk Gerbens Jaarsma hat earne oan de hjoeddeistige Koaidyk wenne. De sate stiet wierskynlik al in jier leech, want op 5 maaie 1894 hold Jaarsma al boelguod.
Wêr't de herberch "Veldzicht" stiet is my net bekend. Wol is der in herberch mei de namme "Landzicht" op it Julianabuertsje (no Bûnte en Gretha de Bruin). Miskien is dat deselde.

út de Friso fan woansdei 13 maart 1895:

Bevallen van een Zoon        
   C. WESTENDORP geb. V.D. WERF.    
Heidenschap, 10 Maart 1895        

Catharina van der Werf is troud mei Tsjêbe Westendorp, hja wenje op "Groot Welgelegen" (no Mellius en Ytsje Kramer), dêr't letter harren no  berne soan Wilhelm Jozeph boer op wurde sil.


                Bij gesloten briefjes te huur
                                   voor 4 jaren
                           van af 5 Maart en 12 Mei 1895,
                       eene vruchtbare ZATHE en LANDEN,
                gelegen in het Heidenschap onder Workum,
                groot 27 hectaren 99 aren 26 centiaren
                of 76 2/10 maal 36 3/4 aren.
                     Thans in gebruik bij de Wed. Ulbe
                Jans van Dijk.
                     De conditiën liggen ter lezing in het
                Hôtel KETELAAR  te Workum en ten
                kantore van den Notaris TJEBBES aldaar,
                alwaar de briefjes, gemerkt D, moeten wor-
                den ingeleverd vóór den 20 Maart 1895,
                des namiddags 1 uur.

Op woansdei 13 maart hat notaris Tjebbes fan Warkum boelguod holden op de  pleats fan Tryntsje van Dyk-Belkom (sjoch de foarige Buurtsboade). De pleats stiet yn de Graverij. Anno 1895 stean dêr twa pleatsen byinoar, de oare is dy fan hjoed-de-dei de famylje Broers. Letter komt de pleats fan de famylje Buma der tusken yn te stean. Sûnt dy tiid wurdt it buorrentsjes ek wol Trijehús neamd.
Nei de Twadde Wrâldoarloch wurdt de pleats fan de famylje Van Dyk, dy't it tichtst by de Alde Heidenskipsterfeart, ek wol Graverijfeart neamd, stiet,  ôfbrutsen.

                Heidenschapster-Veenpolder.
                     Het BESTUUR van den POLDER ge-
                legen in de gemeenten Workum en He-
                melumer  Oldephaert en Noordwolde, geeft
                aan de belanghebbenden kennis, dat ten
                kantore van den Secretaris-Ontvanger vanaf
                den 15 dezer, gedurende veertien dagen
                ter visie ligt, het kohier van te heffen
                omslag over de Eigendommen in den
                Polder, nog dienstig voor 1894.
                     De belanghebbenden kunnen uiterlijk
                binnen acht dagen na dien termijn, hunne
                zoo mogelijke bezwaren tegen de aansla-
                gen, bij het Polderbestuur indienen.
                            Het Bestuur,
                        R. J. Visser Voorz.
                        J. Deinum Secr. Ontv.
                     Workum 8 Maart 1895

út de Friso fan sneon 23 maart 1895:

                         De ondergeteekende gedenkt
                            heden ZATERDAG te slachten
                             een fijne vette jonge KOE
                wegende p.m. 800 halve kilo's, afkomstig
                van de Wed. H. OP DE HOEK, Heidenschap.
                     Prijzen als volgt:
                    Lappen en rollade    f    0.40 per ½ kilo.
                    Fijne ribstukken    -    0.35    ,,
                    Hutspot        -    0.32½    ,,
                     Voor vroegtijdige bestelling houdt hij
                zich beleefd aanbevolen.
                            H. PRUIKSMA,
                        Dwarsnoard, - Workum

De widdo fan Harmen op de Hoek wennet op de hjoeddeistige Bakkerspôle oan de Koaidyk. Har bedriuwslieder is Jelle Terpstra, dy't mei har dochter Ittje trouwe sil of al troud is. Letter (±1915) sille se ferhúzje nei it dêr nêst lizzende spultsje. Der wurdt in pleats om it hûs hinne boud, dêr't oan no ta noch altiten de famylje Terpstra op buorket

út de Friso fan woansdei 10 april 1895:  

                Geboren: Gerlof, zoon van
                     HENDRIK G. GERRITSEN
                        en
                    ALBERTJE B. HAITSMA.
                WORKUMERVELD, 5 April 1895.
                 Algemeene kennisgeving.

lês de histoarje fan Hendrik Gerritsen en Albertje Haitsma


út de Friso fan woansdei 17 april 1895:

                        GEZOND   VERKLAARDE   ZIEKTE.
                     In eene onzer weekbladen leest men het
                volgende bericht:
                     WORKUM, 12 April.   Het onlangs bij het
                vee van den landbouwer Th. Conradi uitge-
                broken mond- en klauwzeer, is heden door den
                Rijks-Veearts weder voor gezond verklaard.
                     Dit is bepaald iets nieuws!

  
de pleats fan Conradi
fotokolleksje Christiaan Groenhof

"Mond- en klauwzeer", yn it Frysk blier(-sykte) of tongblier(-sykte) neamd, is in sykte ûnder it fee, dy't yn dizze jierren in soad foarkomt. Oant no ta is it Heidenskip, foar sa fier yn de Friso nei te gean is, foar dizze sykte besparre bleaun.
De pleats fan Thomas Conradi sil yn 1909/10 ferfongen wurde troch in nije
pleats dêr't Gorrit en Sjoerdsje Kuipers hjoed-de-dei op buorkje

út de Friso fan woansdei 17 april 1895:
        
                VOORLOPIG BERICHT
                   EERSTDAAGS zal BOEREBOELGOED
                gehouden worden ten huize van SIJBREN
                S. ATTEMA, in het Heidenschap nabij
                Gaastmeer.
                            K. TJEBBES, Notaris.        


út de Friso fan woansdei 24 april 1895:

G A A S T M E E R
BOEREBOELGOED
                   De Notaris K. TJEBBES te Workum,
                zal op Zaterdag den 11 Mei 1895, des
                voordemiddags precies om 9 uur, ten
                sterfhuize van SIJBREN SIEKS ATTEMA, aan
                de Yntjemasloot onder Nijega, (gemeente
                Hem. Oldeph. en Noordw.,) publiek, bij
                boelgoed à contant verkoopen:
                   Een best en gezond BESLAG VEE,
                bestaande in: 22 melke- kalve- en vare
                koeien, 6 rieren, 8 hokkelingen, 1 twenter-
                en 1 enterstier, 11 kalveren, 11 schapen,
                1 varken, 8 biggen, 1 beste drie-jarige
                zwarte ruin en 1 zwarte Merrie.
                   BOEREGEREEDSCHAPPEN, als: 2
                hooiwagens, koperen kaasketel, 10 dito
                emmers, 27 dito aden, dito handketel,
                dito gootlingen, houten emmers, melkvaten,
                karn, kaaspers en vaten, brokmolen, emmer-
                bank, tobben, jukken, kret met planken,
                bintstokken, tieme, harken, vorken, griepen,
                schuppen, trappen, ladders, slijpsteen, een
                beste PRAAM met zeil, een SCHOUW,
                best gerookt SPEK en hetgeen verder zal
                worden aangeboden

                   Koekdisschen en hakblokken worden op
                de hieminge noch op de landen van de
                Zathe toegelaten.

De sate wie yn septimber te keap en yn oktober 1894 te hier oanbean. De hier sil wol op 12 maaie (âlde maaie) yngean, sadat de erven fan Sibren Attema de pleats, hjoed-de-dei bewenne troch Folkert en Tine Bakker, ferlitte moatte.


út de Friso fan woansdei 8 maaie 1895:

25-jarige Echtvereening
van
S. S. Dijkstra
en
M. B. DE BOER
HEIDENSCHAP, 8 mei 1895.
Hunne Kinderen

Sibren Sytses Dykstra (29.08.1844 - 02.07.1928) en Minke Boukes de Boer (01.11.1847 - 10.04.1928) wenje op "Klein Vischwijk" (Michiel en Ytsje Galama). "Klein Vischwijk" is fuortkommen út "Groot Vischwijk" (Cronius en Etty Kramer), dêr't Sibrens heit Sytze Jelgers Dykstra (1810 - 1884) op buorke hat. Sytze hat "Klein Vischwijk" foar syn soan en skoandochter sette litten. De jongste soan Jelle (letter boer op de pleats fan Johannes Oenema en Gerdy Westendorp) mocht op 3 april 1870 de earste stien lizze:

Sibren hat tegearre mei in oare broer, Sjoerd (29.08.1851 - 11.01.1909) fan "Groot Vischwijk" in grintdyk oanlein fan harren pleatsen ôf oant de earste "Sint Ursula"-pleats (no Klaas en Tine Jellesma) ta. Doe't de dyk klear wie, wie de earste dy't der gebrûk fan makke in lykwein.....mei it lyk fan Sjoerd der op.
De grintdyk fan doe is no in part fan de Ursuladyk.B o e r e b o e l g o e d
                ten sterfhuize van S. S. ATTEMA nabij
                Gaastmeer op Zaterdag 11 Mei 1895,
                des voormiddags om 9 uur van:
                   1. EEN BEST BESLAG VEE, bestaande
                uit melke- en kalve koeien en rieren, kal-
                veren, schapen met lammeren en paarden.
                   2. BOEREREEUW en GEREED-
                SCHAPPEN.
                   Alles bij vroegere adverteniën en bij
                biljetten omschreven, benevens best HOOI
                en BLADRIET.
                            K. TJEBBES notaris


út de Friso fan woansdei 15 maaie 1895:

VERSLAG van het verhandelde in de Vergadering van den
 RAAD der Gemeente WORKUM, van den 10 Mei 1895.

...VIII.  Adres van J. Oosterhoff alhier, om ver-
gunning tot het maken van een dam of het leggen
van barten van een door hem gehuurd stuk land
van Mej. Houwink tot de Heidenschapsterweg.
  Burgem. en Weths. stellen voor, tot het leggen
van barten tot wederopzeggens vergunning te
verleenen.
  Na eenige besprekingen wordt dit voorstel aan-
genomen, met bepaling dat een en ander in over-
leg en met goedkeuring van Burgem. en Weths.
moet geschieden.

út de Friso fan woansdei 26 juny 1895:

VERSLAG van het verhandelde in de Vergadering van den RAAD
  der Gemeente WORKUM, van den 21 Juni 1895.

...III.  Adres van den heer R. Zijlstra om eervol
ontslag als Hoofd der school in 't Heidenschap
met ingang van den 1 October 1895.
  Op voorstel van Burgem. en Weths. wordt met
algemeene stemmen besloten het gevraagde ontslag
te verleenen, onder dankbetuiging voor de der
gemeente bewezen diensten.
  IV.  Voorstel van Burgem. en Weths. tot nadere
regeling der jaarwedde van het te benoemen Hoofd
der school in 't Heidenschap.
  Het voorstel luidt om de jaarwedde weder te
verlagen met f 150 en nader vast te stellen op
f 750
  Dit voorstel in steming gebracht, wordt met
algemeene stemmen aangenomen.
 
Nei 26 jier leraar west te hawwe, dêrfan de lêste jierren as haad oan de legere skoalle yn it Heidenskip ûnder Warkum, hat master Riender Zylstra it beslút nommen te stopjen. De lêste pear jier hawwe swiere jierren west. Sûnt maart 1893 stiet er allinnich foar seis klassen mei mear as 40 bern, wylst er faak siik is. Yn maart ferline jier ferliest er syn jongste soan Petrus, noch mar 15 jier âld. It 25-jierrige amtsjubileum op 1 july 1895 wurdt dêrom op sobere wize fierd.
Yn augustus beslút de gemeenterie fan Warkum Zylstra mear lean te jaan om sa it takomstige pensjoen wat te ferheegjen. Riender Zylstra is noch mar 54 jier.   


út de Friso fan woansdei 24 july 1895:

    VERSLAG van het verhandelde in
de VERGADERING van den RAAD
der Gemeente WORKUM, van den
18 Juli 1895.

            ...I.   Wordt mededeeling gedaan van:
            ...b. een extract uit het resolutieboek van H.H. Ged.
            St. in deze provincie, waarin wordt bericht
            de goedkeuring van het raadsbesluit tot nadere
            regeling der jaarwedde van het te benoemen hoofd
            der o.l. school in het Heidenschap onder deze
            gemeente.
            ...III. Adres van R. Zijlstra, Hoofd der school
            in 't Heidenschap om restitutie voor het planten
            van boomen enz.
               De Voorzitter stelt namens Burgemeester en
            Wethouders voor om afwijzend op dit adres te
            beschikken.
               Dit voorstel in stemming gebracht, wordt met
            algemeene stemmen aangenomen.
Soe master Zylstra de moaie âlde iperen beammen plante hawwe?

út de Friso fan woansdei 31 july 1895:

                 WORKUM.   Voor de betrekking van Hoofd
            der School in 't Heidenschap onder deze ge-
            meente, hebben zich 22 sollicitanten aange-
            meld.

VERGADERING van den RAAD der
  gemeente HEMELUMER OLDEPHAERT
  EN NOORDWOLDE van den 20 Juli
  1895.

            ...VI.   Wordt gelezen een adres van Hinke Feen-
            stra daarbij verzoekend haar met ingang van den
            1 Augustus e. k. eervol ontslag te verleenen als
            onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de
            openbare school te Nijega (Heidenschap).
               Nadat door den Voorzitter is medegedeeld dat
            tegen dien tijd weder in de vacature kan worden
            voorzien, wordt op zijn voorstel, namens B. en W.
            besloten, het gevraagd ontslag met ingang van
            gemelden datum eervol te verleenen.

               VII.   Wordt door den Voorzitter ter tafel ge-
            bracht een door B. en W. in overleg met den
            arrondissements-schoolopziener, na ingewonnen ad-
            vies van het betrokken hoofd der school opgemaakte
            voordracht ter benoeming van eene onderwijzeres
            in de nuttige handwerken aan de openbare school
            te Nijega (Heidenschap)
               Na opening der stembriefjes is gebleken, dat met
            algemeene stemmen is benoemd Sjoukje Demmer
            te Nijega (Heidenschap).

út de Friso fan woansdei 14 augustus 1895:

VERSLAG van het verhandelde in de
  vergadering van den RAAD der
  gemeente W O R K U M, van den
  9 Augustus 1895.

            ...I.   Wordt mededeeling gedaan van:
            ...c.  dat er zich 22 sollicitanten voor de be-
            trekking van hoofd der school in het Heidenschap
            hebben aangemeld en het vergelijkend onderzoek
            is bepaald op Dinsdag 20 Augustus e. k.

út de Friso fan woansdei 21 augustus 1895:

             KENNISGEVING
           Het BESTUUR van den HEIDEN-
        SCHAPSTER-VEENPOLDER gelegen in
        de Gemeenten Workum en Hemelumer
        Oldephaert en Noordwolde, geeft aan de
        belanghebbenden kennis, dat ten kantore
        van den Secretaris-Ontvanger van af den
        22 dezer te visie liggen:
            Gedurende acht dagen:
           De Rekening en Verantwoording
        met de Bijlagen van 1894.
           De Staat van Begrooting met de
        Memorie van Toelichting over 1896.
            Gedurende veertien dagen:
           Het Kohier van te heffen Maal-
        gelden over 1895 en het Kohier van
        aanslagen wegens in 1895 plaats gehad
        hebbende Verveeningen.
           Workum 16 Augustus 1895.
                Het Polderbestuur:
                R. J. VISSER, Voorz.
                J. DEINUM, Secr.-Ontv.

út de Friso fan sneon 7 septimber 1895:

            Ondergeteekenden zullen a. s.
                M a a n d a g slachten een fijne
        vette jonge KOE, afkomstig van den
        landbouwer KLAAS KOOISTRA, Heidenschap.
           Aanbevelend,
                S. en K. PRUIKSMA.    

Klaas Kooistra wennet op de pleats fan de famylje Haanstra

út de Friso fan sneon 14 septimber 1895:

VERGADERING van den RAAD
  der Gemeente HEMELUMER OLDE-
  PHAERT EN NOORDWOLDE van den
  3 September 1895.

...III.  Worden ter tafel gebracht en voorgelezen:
...b. een vijftal adressen om afschrijving van
hoofdelijken omslag nl. van...
  ...de wed. S. Attema vroeger in het Heidenschap
wegens vertrek,...
  Besloten aan adressanten de gevraagde afschrij-
ving te verleenen, achtereenvolgens tot de bedragen
van... ...f 19,10,...

De widdo fan Sibren Attema hat oant maaie 1895 op de pleats fan Folkert en Tine Bakker wenne.

út de Friso fan woansdei 25 septimber 1895:

  WORKUM.   20 Sept. 1895. Door de stem-
gerechtigde Ingelanden van den Heidenschap-
ster-Veenpolder zijn herkozen als Bestuursleden
de Heeren T. K. Conradie en K. Kooistra.

Thomas Karst Conradi wennet op de pleats, dy't by de pleats fan Gorrit en Sjoerdsje Kuipers stien hat (sjoch foto).

De pleats fan Klaas Kooistra sa't er der yn maaie 1995 noch útseach:


út de Friso fan woansdei 2 oktober 1895:

           WORKUM.   Door Burg. en Weth. dezer
        gemeente is tot tijdelijk Hoofd der School in
        het Heidenschap aangesteld, de heer U. Noor-
        denbos, van Sneek.

Op 1 oktober is master Riender Zylstra mei pensjoen gien. Oant it momint, dat der in nij haad oan de Ursula-skoalle beneamd wurdt, falt master Noordenbos yn. Noordenbos is koart lyn ûntslein as tydlik skoalmaster oan de skoalle "voor Kosteloos Onderwijs" yn de Begine te Warkum.


út de Friso fan woansdei 9 oktober 1895:

  WORKUM.   Op de voordracht voor Hoofd
der School in 't Heidenschap zijn geplaatst de
onderwijzers:
    Y. Zandstra te Sneek.
    G. Stastra te Akkrum.
    K. Schuurman te Dragster Comp.
    J. Knossen te Nijmegen.

Johannes Ages Knossen (berne de Hommerts 20-02-1870) is in âlde bekende fan de Ursula-skoalle. Hy wie dêr al op 18-jierrige leeftyd ûnderwizer. Sûnt 1892 stiet er oan in skoalle yn Hatert by Nijmegen. Yn july ferline jier is er foar de Haadûnderwizersakte slagge.

út de Friso fan sneon 19 oktober 1895:
 
           WORKUM 17 Octr.   In de heden gehouden
        vergadering van den Raad dezer gemeente...
        ...werd benoemd tot Hoofd der School
        in 't Heidenschap Y. Zandstra, onderwijzer te
        Sneek...


út de Friso fan woansdei 23 oktober 1895:

    VERSLAG van het verhandelde in de
       Vergadering van den RAAD der
       gemeente WORKUM, van den 17
       October 1895.
           V.   Benoeming van een Hoofd der School in 't
        Heidenschap.
           Op de Voordracht zijn geplaatst:
        Y. Zandstra onderwijzer te Sneek.
        G. Stastra       ,,        ,, Akkrum.
        K. Schuurman      ,,        ,, Dragster Compagnie.                  
        J. Knossen       ,,        ,, Hatert gem Nijmegen
           Tot de benoeming overgaande bleek na opening
        der ingekomen briefjes, dat waren uitgebracht op
        Y. Zandstra 7 en op J. Knossen 3 stemmen, zoo-
        dat eerstgenoemde de benoemde is, wordende de
        tijd van in functietreding bepaald op 1 December
        1895.

Jehannes Knossen is it dus net wurden. Pas yn 1898 sil er ta haad fan de Steatsskoalle yn Skearnegoutum beneamd wurde, dêr't er oant syn dea op        6 febrewaris 1931 ta bliuwe sil.

út de Friso fan woansdei 27 novimber 1895:

VERSLAG van het verhandelde in de
  vergadering van den RAAD der ge-
  meente WORKUM, van den 21 No-
  vember 1895

            ...I.   Wordt mededeeling gedaan van:     
              a. een aan Burgem. en Weths. ingezonden brief
            van den heer Y. Zandstra te Sneek, houdende be
            richt, dat hij gaarne de betrekking van H. der
            School in het Heidenschap aanvaardt, doch ver-
            zoekt den datum van infunctietreding van 2 Decr.
            te veranderen in 2 Jan 1896
              b. eene res. van Ged. St. van 14 Nov 1895,
            nº 36, 3e afd St waarin wordt bericht dat bij
            Kon. besl van 28 Oct. L.L. nº 25, een pensioen
            ten laste van den Staat is verleend aan R.Zijlstra,
            eervol ontslagen Hoofd der O. L. School in het
            Heidenschap, onder deze gemeente ten bedrage
            bedrage van f 608 's jaars met ingang van den
            1 October 1885...

            ...De voorzitter geeft te kennen, dat naar aanlei-
            ding van het schrijven van Zandstra, Burgem. en
            Weths. hebben goedgevonden, het gedaan verzoek
            toetestaan omdat in den dienst tijdelijk is voorzien
            en stelt verder voor de stukken voor kenniegeving
            aan te nemen.
               Dit voorstel in stemming gebracht, wordt met
            algemeene stemmen aangenomen.

"1885" Moat fansels "1895" wêze, mar der sitte wol mear printflaterkes yn. De setter hat wierskynlik syn dei net hân.

út de Friso fan woansdei 18 desimber 1895:

                   Ondergetekende gedenkt mor-
                    gen Donderdag te slachten              
                    een extra zware vette
                    jonge KOE,
            wegende p.m. 900 halve kilo's, geweid
            en gemest door den heer S. HOFMAN,
            landbouwer Heidenschap.
               Aanbevelend,
                       H. PRUIKSMA
                    Dwarsnoord, - WORKUM

Sybolt Feikes Hofman is eigener fan de "Koaipleats" (Sytse en Hinke Huitema)
  
Yn de Friso fan 23 desimber 1893 stie in stikje oer de bestriding fan it ûnkrûd kwadernaat (Buurtsboade septimber 1993). By Marten N. Schotanus is in proef dien om it krûd te "overwinnen". No twa jier letter stiet de útslach yn de Friso fan sneon 21 desimber 1895. Marten Schotanus is boer oan de Alde Dyk, fan Warkum ôf besjoen de twadde pleats oan de rjochter kant:


                         Bestrijding van het
                  kwadernaat, roegebol, ook wel
                        "unjer" genoemd
                       (Equisitum arvense.)

                 Het hoofdbestuur heeft bij den heer M. N.
            Schotanus onder Workum eene proef doen nemen
            met bestrijding van het kwadernaat en daartoe
            eene oppervlakte van 20 are gebezigd in een
            perceel weiland dat daarmee sterk is bezet.
                 In 1893 is daarop uitgestrooid, berekend
            naar eene hoeveelheid per hectare:
                 1200 K.G. gebluschte kalk,
                  600  >>   Thomasphosphaatmeel,
                 1200  >>   Kaïniet,
            waarvan in den zomer van 1894 weinig invloed
            merkbaar is geweest en tengevolge waarvan
            geen vermindering van het kwadernaat heeft
            kunnen worden waargenomen.
                  In 1894 is de proef herhaald echter nu
            alleen door uitstrooiïng van Kaïniet, berekend
            tegen 1200 K.G. per H.A., die, omdat het
            perceel verleden najaar erg nat was, eerst in
            April dezes jaars is overgestrooid.
                De heer Schotanus schrijft omtrent het
            resultaat dezer 2e bestrooiïng het navolgende:
                 »Nadat hetzelve er eenigen tijd op had
            »gelegen kon men zien, dat plekken, waarop
            »het meest was gevallen, eene geele kleur
            »kregen en doodelijk schenen te worden; 't geen
            »zich echter herstelde en gelijk het andere land
            »een goeden overvloedigen hooioogst opbracht.
                 »Opmerkelijk was het met het nieuw gras,
            »dat er op groeide, dit scheen bijzonder smakelijk
            »en lekker te zijn, dat het vee dat er op graasde,
            »juist het bestrooide gedeelte kort hield, zoodat
            »men reeds op eenen afstand de scheiding kon
            »zien, waar de kaïniet was uitgestrooid.
                 »Wat de »unjer'' (kwadernaat) of zoo u het
            »noemt »roegebol''  aangaat, is wel drie gedeelten
            »vermindert als van het overige gedeelte, waarop
            »niet werd gestrooid.
                 »Mitsdien beveel ik mij weder voor eene
            »kleine bezending kaïniet aan tot voortzetting
            »der proefneming. Eene nog wat sterker
            »bestrooiïng komt mij zelfs wel gewenscht voor."
                 Naar aanleiding van dit aanvankelijk gunstig
            resultaat is bovenbedoelde oppervlakte van 20
            are in Oct l.l. opnieuw bestrooid met 300 K.G.
            Kaïniet van 12 % Kali dus d. i.  tegen 1500
            K.G. per hectare.
                 Blijkt het volgend jaar dat het Kwadernaat
            nog meer is overwonnen, dan zal daarvan wat
            tijdiger in ons blad mededeeling worden gedaan,
            ook om een ieder in de gelegenheid te stellen,
            door eigen waarneming, zich te overtuigen, dat
            bestrijding dezer giftige plant door middel van
            Kaïniet mogelijk is.
                 Mededeelingen en Berichten der Friesche
                            Maatschappij van Landbouw, etc.